En el cas que la Comissió Jurídica Assessora, és a dir, l'alt òrgan consultiu de la Generalitat i dels ens locals en matèria jurídica, hagi emès algun dictamen que faci referència a aquest ens, el podràs consultar en aquest apartat.

Des d'aquest enllaç podeu consultar els dictamens emesos per la  Comissió Jurídica Assessora i altres òrgans consultius.

A continuació es detallen els dictamens emesos en els quals l'Ajuntament de Badalona n'és part.

Dictamen Matèria Departament Objecte Document
20/2022 Contractació   Revisió d'ofici instruïda per l'Ajuntament de Badalona per a declarar la nul·litat de ple dret dels acords aprovats els anys 2012 i 2015 pels quals es va acordar la continuïtat en la prestació dels serveis de neteja dels edificis, dependències municipals i centres docents municipals per part de l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente, SA Dictamen
11/2022 LLicències  

Revisió d'ofici instruïda per l'Ajuntament de Badalona per a declarar la nul·litat de ple dret de la llicència d'obres majors atorgada l'any 2006 a l'empresa Serimpres, SL, per a la reforma i ampliació d'un edifici entre mitgeres de soterrani i planta baixa, destinat a aparcament i magatzem

Dictamen

288/2019

Responsabilitat Patrimonial   Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant l'Ajuntament de Badalona pel Sr. A per les lesions que va patir en una caiguda a la via pública i que atribueix a un manteniment deficient de la vorera Dictamen
32/2016 Contractació

Governació i Relacions Institucionals

Rescat d’una concessió administrativa atorgada per l’Ajuntament de Badalona a l’empresa Pàrquings Batllòria 123, SA, per a l’ús privatiu del subsòl

Dictamen