Vols conèixer les normes vigents en matèria urbanística que segueix l'ens? Aquest és el lloc des d'on pots consultar-les.

Normativa Data de publicació Enllaç Documents Més informació
Aprovació provisional modificació normes subsidiàries i Pla Parcial SAU2. Criteris estètics 14-09-2021 Acord Ple Programa de Participació Ciutadana
Projecte modificació puntual NNSS
ACORD PLE APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ NORMES SUBSIDIÀRIES i PLA PARCIAL SAU2. CRITERIS ESTÈTICS
PROJECTE MODIFICACIÓ NORMES SUBSIDIÀRIES i PLA PARCIAL SAU2. CRITERIS ESTÈTICS
PLANOL URBA DE LES NNUU I DELS PLANS PARCIALS DESENVOLUPATS X2019000282
Informe modificació al document de l'aprovació inicial
Projecte modificació Planejament Urbanístic febrer 2022
Acord Ple aprovació provisional modificació NNSS i PP SAU 2
Aprovació provisional modificació normes subsidiàries i Pla Parcial SAU2. Criteris estètics X2019000282
Modificació puntual de les normes subsidiàries per a l'ampliació del sòl productiu 06-09-2021 ACORD PLE X2020000799 APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ AMPLIACIÓ SÒL PRODUCTIU
DOCUMENT AMBIENTAL MODIFICACIÓ SÒL PRODUCTIU
PROJECTE MODIFICACIO NNSS PER AMPLIACIÓ SÒL PRODUCTIU
PLÀNOL SUSPENSIÓ LLICÈNCIES
Modificació puntual de les normes subsidiàries per a l'ampliació del sòl productiu X2020000779
Acord de Ple modificació NNSS per adaptar la regulació del sòl no urbanitzable al TRLU i Planejament Territorial 04-05-2021 PROJECTE DE MODIFICACIO
DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATEGIC MODIFICACIO PUNTUAL NNSS ADAPTAR REGULACIO SOL NO URBANITZABLE
PLANOL DE DELIMITACIO DE L'AMBIT DE SUSPENSIO DE LLICENCIES.pdf
ACORD DE PLE MODIFICACIO NNSS PER ADAPTAR LA REGULACIO DEL SOL NO URBANITZABLE AL TRLU I PLANEJAMENT TERRITORIAL
Modificació NNSS per adaptar la regulació del sòl no urbanitzable al TRLU i Planejament Territorial  X2020000434
Modificació de les Normes Subsidiàries del planejament creació de sistema d'infraestructures i serveis tècnics per a instal·lació de dipòsits de gas 11-03-2022 Modificació Puntual Normes Subsidiàries de Planejament
Avaluació Ambiental estratègica simplificada d'una modificació puntual de les NNSS de l'Armentera
Edicte aprovació Comissió Territorial d'Urbanisme
Modificació de les Normes Subsidiàries del planejament creació de sistema d'infraestructures i serveis tècnics per a instal·lació de dipòsits de gas X2018000246
Aprovació del Text Refós de la modificació de les normes urbanístiques del Pla Parcial del Sector Sau 2 de l'Armentera 03-05-2021 Decret d'Alcaldia de MODIFICACIÓ DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR SAU 2
Memòria de la modificació de les normes urbanístiques del Pla Parcial del Sector Sau 2 de l’Armentera
Plànol Àmbit de suspensió de llicències referida a coberta
Pla Parcial Sau 2
PROJECTE URBANÍSTIC TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DEL PP SAU2 COBERTES
ACORD PLE APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL
Anunci 8500 Aprovació definitiva DOGC
Aprovació del Text Refós de la modificació de les normes urbanístiques del Pla Parcial del Sector Sau 2 de l'Armentera, relatiu a les cobertes. X2018000330
Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament urbanístic, àmbit Plaça de Catalunya 10-07-2018 Certificat de l'acord del Ple
Memòria modificació puntual NNSS àmbit Plaça de Catalunya
Plànol Modificació Puntual NNSS àmbit Plaça de Catalunya
Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament urbanístic, àmbit Plaça de Catalunya
Modificació puntual de les Normes Subsidiàries del Planejament de L'Armentera (NNSS) per a la creació del PAU-1 Can Caussa 15-02-2018 Modificació NNSS Can Caussa
Certificat aprov. inicial
Aprov. prov. Can Caussa
Modificació puntual de les normes subsidiàries (NNSS) de planejament del municipi de L'Armentera per a la creació del PAU-1 Can Caussa
Modificació puntual de les NNSS de planejament del municipi de L'Armentera, regulació de la separació de les piscines en sòl urbà 24-01-2018 Certificat aprovació provisional
Modificació puntual NNSS separació piscines
Aprovació provisional de la Modificació puntual de les NNSS de planejament del municipi de L'Armentera, regulació de la separació de les piscines en sòl urbà.
Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de planejament del municipi de L'Armentera. Tanques i rètols en sòl no urbanitzable. 05-06-2017 Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de planejament del municipi de L'Armentera. Tanques i rètols en sòl no urbanitzable Certificat de l'acord de Ple del dia 1 de març de 2017