Aquí pots consultar les resolucions i decrets aprovats per aquest ens.

Les RESOLUCIONS es poden consultar a l'apartat corresponent als Acords de Junta de Govern d'aquest Portal seguint el següent enllaç:

https://www.seu-e.cat/web/arenysdemunt/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/acords-de-junta-de-govern

DECRETS

Podeu consultar a continuació els Decrets d'Alcaldia de l'Ajuntament d'Arenys de Munt.

Alguna informació que conté dades personals ha estat ocultada, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal.

 

Dec. 325 Finançament L2 Escola Bressol 2018-2019 DIBA 2020

Dec. 324 Linies Fonam 2020-2021

Dec. 323 Finançament Escola Bressol

Dec. 322 AJUTS 25-09-2020 (002)

Dec. 321 Certificat Activitat Economica

Dec. 320 suspensió licitació mod. PGO

Dec. 319 pagament SETEMBRE - informe 183 i compensació deutes inf. tresoreria

Dec. 318 Sol. subv. transicions educatives DIBA 2020-2021

Dec. 317 ADO pagament SETEMBRE- informes de 113 al 116 120 170 i de 172 a 179

Dec. 316-2020 AJUTS 16-09-2020

Dec. 315-2020 nòmina complementària agost

Dec. 314 -2020 contractació urgent ajut DIBA COVID-19

Dec. 313 Aparcament individual

Dec. 312 RETENCIÓ IRPF AGOST'20

Dec. 311 aprovació PSS- ENTORN CAN BORRELL

Dec. 310 Rectificació error DNI decret expropiació C.Borrell

Dec. 309 pagament Reconeixement Extrajudicial de Crèdit SETEMBRE - informe 165

Dec. 308-2020 agent interí urgent MBR

Dec. 307-2020 2a contractació urgent educadora social MDG

Dec. 306 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR Terra sòlida Can Jalpí

Dec. 305-2020 d'adjudicació del servei de prospecció 221-2020

Dec. 304-2020 nomenament advocat recurs TCC

Dec. 303-2020 aixecament suspensió licitació neteja i manteniment espais verds i subrogació personal mofificat

Dec. 302-2020 Pagament a justificar_SUBSCRIPCIÓ ZOOM PRO_BIBLIOTECA

Dec. 299-2020 servei MPPGO sector B5 i B3

Dec. 297-2020 adm. exc. def. peó i data proves

Dec. 296-2020 substitució secretària per vacances

Dec. 295-2020 JGL 11-08-2020

Dec. 294-2020 delegació casament Sr. Muns

Dec. 292-2020 regularització dietes regidors 2019-2020 v2 (003)

Dec. 291-2020 Convocatòria treballadores socials

Dec. 289-2020 licitació servei de neteja de camins II

Dec. 287-2020 nomenament def. agent Policia JLLS superació escola

Dec. 286-2020 Pròrroga adhesió acord marc ACM ascensors

Dec. 285-2020 2a convocatòria TAG jurídic

Dec. 284-2020 nòmina complementària juliol

Dec. 283-2020 nòmines agost

Dec. 282-2020 substitució cap àrea Serveis Personals

Dec. 281-2020 triennis i bossa hores FXGG

Dec. 280-2020 Devolució garantia definitiva TACC

Dec. 278-2020 Requeriment documentació servei prospecció (canvi licitador_1).

Dec. 277-2020 pagament AGOST- informe 137

Dec. 276 2a convocatòria SAD

Dec. 275 AJUTS 25-08-2020

Dec. 274 pagament AGOST- informes del 70 al 79 del 81 al 84 del 109 al 111 118 119 i del 121 al 127

Dec. 273 Contractació emergència Poda arbres

Dec. 272 RETENCIÓ IRPF JULIOL'20

Dec. 271 manifest superàvit

Dec. 270 contracte menor obres complementàries Can Maiol

Dec. 269 modif. conv. licitacio SAD

Dec. 268 Recisió contracte menor paviment DEF

Dec. 267 modif. mesa única contractació (presidència).

Dec. 266 aprovació instrucció contractes menors

Dec. 265 pagament JULIOL- informes 40 105 106 i 107

Dec. 264 substitució Cap Policia Local

Dec. 263 Desnonament per temes sanitaris

Dec. 262 convalidació omissió (situació 3)_ RICARD BRILLAS

Dec. 261 convalidació omissió (situació 2)_ BOQUET.pdf

Dec. 260 convalidació omissió (situació 3)_ ENDESA

Dec. 259 nomenament prov. caporal mobilitat_Censurado

Dec. 258-2020 compliment parcial sentència

Dec. 256-2020 Contractacio servei prospecció (canvi licitador).

Dec. 255 conv. licitacio SAD

Dec. 254-2020 pagaments i dev. fiances

Dec. 253-2020 Pagament subvencions activitats estiu

Dec. 252-2020 AJUTS socials 25-07-2020

Dec. 251-2020 nòmines juliol

Dec. 250-2020 pagament factures JULIOL- informes 85 86 88 90 91 92 93 i 94

Dec. 249-2020 modificació crèdits 12-20

Dec. 248-2020 baixa voluntària EFR

Dec. 247-2020 nomenament provisional conserge-informador

Dec. 246-2020 Nomenament secretari substitut Jutjat de Pau

Dec. 245 Nomenament membres Com. mod. Reglament Participació

Dec. 244-2020 Requeriment ARDANA CONSULTANTS

Dec. 243-2020 delegació casament Sr. Muns

Dec. 242-2020 Recisió contracte menor paviment

Dec. 240-2020 Compra Agregada Assegurança càrrecs i personal

Dec. 239-2020 modif. delegació regidoria FESTES

Dec. 238-2020 Aprovació Pla disposició fons

Dec. 237-2020 treballadora social urgent JLL

Dec. 236-2020 nomenar alcalde accidental

Dec. 235-2020 AJUTS socials 15-07-2020

Dec. 234-2020 delegació casament Sr. Campasol

Dec. 232-2020 classificació empreses i petició fiança Prospecció

Dec. 231-2020 Rercurs reposició Manresa i Fillla

Dec. 230-2020 convocatòria Tresorer interí

Dec. 229-2020 nòmina complementària juny

Dec. 228-2020 RETENCIÓ IRPF JUNY'20

Dec. 227-2020 Aprovació pagament a justificar tests COVID-19 resta personal

Dec. 226-2020 pagament JULIOL - informe 49

Dec. 225-2020 adscripció comissió serveis FXRG_Censurado

Dec. 224-2020 pagament JULIOL- informes 42 43 44 45 46 47 i 48

Dec. 223-2020 Contracte menor climatització_E

Dec. 222-2020 AJUTS 10-06-2020

Dec. 220-2020 resolució subrogació personal CEO

Dec. 219-2020 - PARCEL.LA SALUBRITAT

Dec. 218-2020 adjudicació def. servei gestoria

Dec. 217-2020 acumulació tasques Cap Policia Local.

Dec. 216-2020 adm. exc. def. caporal mobilitat

Dec. 215-2020 Pagament JUNY - SUBVENCIONS NOMINATIVES 2019 - informe 34

Dec. 214-2020 ADOP pagament taxa inspecció Collsacreu

Dec. 213-2020 ADO pagament JUNY- SUBVENCIONS NOMINATIVES 2019 - informes 12, 13, 14 i 15

Dec. 212-2020 agent interí urgent AAG

Dec. 211-2020 nòmines treballadors juny

Dec. 210 pagament JUNY - informe 31 i compensació deutes inf. tresoreria 01-20

Dec. 208-2020 Rectificació Contracte menor manteniment espais verds (II).

Dec. 207-2020 Aprovació Marc pressupostari 2021-2023

Dec. 206-2020 contractacions ajut DIBA COVID-19

Dec. 205-2020 teletreball MRM

Dec. 204-2020 Petició pròrroga subven, DIBA Polígons 2018

Dec. 203-2020 Suspensió bases Caporal i tramesa

Dec. 202-2020 pagament JUNY- informes 22 24 25 27 28 i 29

Dec. 201-2020 adjudicació provisional servei gestoria

Dec. 200-2020 aixecament suspensió examen conserge-informador

Dec. 199-2020 adjudicació 2n licitador entorn Can Borrell

Dec. 198-2020 aprov. modif. crèdits 9 2020

Dec. 197-2020 paga extra juny

Dec. 196-702 adjudicació def. UTE Llistosella Pigra redacció projecte ulitma fase Riera

Dec. 194-2020 Contracte menor manteniment espais verds (II).

Dec. 193-2020 modif. mesa única contractació (interv.).

Dec. 192-2020 nomenament procurador DAS

Dec. 191-2020 Incorporació plantilla MRM

Dec. 190-2020 incorporació DHB i baixa DGC

Dec. 189-2020 renúncia ARB i nomenament MGG

Dec. 188-2020 AJUTS Serveis social

Dec. 187-2020 IRPF MAIG'20

Dec. 186-2020 pagament JUNY- informe 82

Dec. 184-2020 incorporació personal ALA i SPLcensurat

Dec. 183-2020 treballadora social urgent MDG

Dec. 182-2020 Contractació emergència ALIMENTS 2

Dec. 181-2020 Incorporació romanents2

Dec. 180-2020 modificació crèdits 04-20

Dec. 179-2020 obertura mercat setmanal paradistes no alimentaris

Dec. 178-2020 bonificació escombraries

Dec. 177-2020 inici procediment revisió ofic

Dec. 176 ampliació jornada TREB. SOCIAL

Dec. 175-2020 contractació emergència material Esports

Dec. 172-2020 modificacio licitació servei gestoria

Dec. 171-2020 pagament MAIG- informes 75 76 i 78

Dec. 170-2020 pagament MAIG informes 74 i 77

Dec. 169-2020 assignació tasques transparència

Dec. 168-2020 Incorporació romanents

Dec. 167-2020 pagament MAIG- informe 69

Dec. 166-2020 pagament MAIG informes 68 70 i 71

Dec. 165-2020 incorporació interventora NGB i baixa MGG

Dec. 164-2020 nòmines maig

Dec. 163-2020 avaluació riscos COVID-19 i protocol represa activitat laboral

Dec. 162-2020 LIQUIDACIÓ pressupost 2019

Dec. 160-2020 ampliació jornada

Dec. 159-2020 agent interí urgent

Dec. 158-2020 Excedència per incompatibilitat AP

Dec. 157-2020 Tramesa exp. resp. patrimonial a Com

Dec. 156-2020 bonific. taxa escombra

Dec. 155 JGL 19-05-2020

Dec. 154 Aprovació MODIF. RAT.pdf

Dec. 153 pagament MAIG- informe 57 i 59_censurat.pdf

Dec. 152 pagaments mensuals.pdf

Dec. 151 deixar sense efecte BAN 14 03 2020.pdf

Dec. 150 pagament ajuts socials_Censurado

Dec. 148 RETENCIÓ IRPF ABRIL'20.pdf

Dec. 147 Justificació i aprovació pagametn a justificar testos COVID-19_censurat.pdf

Dec. 146-2020 pròrroga PPOO MLF 2020.pdf

Dec. 144 Contractació emergència ALIMENTS_.pdf

Dec. 143 Compra Agregada Assegurança accidents .pdf

Dec. 142 Contracte menor neteja de parcs.pdf

Dec. 141 adquisició, instal. i manteniment videocàmeres.pdf

Dec. 140 Requiriment mesures_censurat.pdf

Dec. 139-2020 Contracte menor subministrament gasoil.pdf

Dec. 138-2020 pagament ABRIL informes 48 i 49.pdf

Dec. 137-2020 pagaments informe 47.pdf

Dec. 136-2020 ajuts habitatge i subministraments bàsics_anonimitzats.pdf

Dec. 135-2020 ADOP AJUTS 27-02-2020 a tercers.pdf

Dec. 134-2020 teletreball FXPG.pdf

Dec. 133-2020 modificació crèdits 02-20.pdf

Dec. 132-2020 nòmines abril.pdf

Dec. 131-2020 pròrroga comissió de serveis agent policia_anonimitzat.pdf

Dec. 130-2020 modif. licitació neteja i manteniment espais verds.pdf

Dec. 128-2020 aixecament suspensió lloc TAG.pdf

Dec. 127-2020 pagament ABRIL informes 40 i 41.pdf

Dec. 126-2020 pagament ABRIL- informe 39_anonimitzat.pdf

Dec. 125-2020 teletreball MTR.pdf

Dec. 124-2020 pròrroga permís retribuit FXPG.pdf

Dec. 122 treballadora social urgent JLL_anonimitzat.pdf

Dec. 121 Aprovació RAT.pdf

Dec. 119-2020 licitació servei de neteja de camins.pdf

Dec. 118-2020 teletreball APR.pdf

Dec. 117 Teletreball JHH_anonimitzat.pdf

Dec. 116-2020 RETENCIO IRPF MARÇ'20.pdf

Dec. 115-2020 Requiriment mesures DIA.pdf

Dec. 113-2020 permís retribuit FXPG_anonimitzat.pdf

Dec. 112-2020 Compra Agregada Ordinadors.pdf

Dec. 111 incorporació APR i baixa JLL_anonimitzat.pdf

Dec. 110 resposta al.legacions_anonimitzat.pdf

Dec. 109-2020 teletreball JLLY.pdf

Dec. 108-2020 reducció jornada RMF.pdf

Dec. 107-2020 suspensió licitació servei gestoria.pdf

Dec. 106-2020 incorporació servei ordinari JLLSCENSURAT.pdf

Dec. 104-2020 nòmines març.pdf

Dec. 103-2020 pagament MARÇ- informes 34 i 35.pdf

Dec. 102-2020 pagament MARÇ- informe 33.pdf

Dec. 101-2020 teletreball 7.pdf

Dec. 100-2020 Adhesió manifest ACM.pdf

Dec. 99-2020 teletreball NETCENSURAT.pdf

Dec. 98-2020 teletreball MMM.pdf

Dec. 97-2020 teletreball sense ordinador ni Internet.pdf

Dec. 96-2020 teletreball Serveis Socials i Ràdio.pdf

Dec. 95-2020 teletreball SSTT i brigada.pdf

Dec. 94-2020 teletreball 1.pdf

Dec. 93-2020 Compra agregada enllumenat Can Jalpí.pdf

Dec. 92-2020 Aprovació de bestreta.pdf

Dec. 91-2020 obertura mercat setmanal.pdf

Dec. 90-2020 suspensió examen conserge-informador.pdf

Dec. 89-2020 mesures economia local.pdf

Dec. 87-2020 agent interí urgent AAG_censurat.pdf

Dec. 86-2020 mesures coronavirus 3.pdf

Dec. 85-2020 lloguer nau Amadeu Vives.pdf

Dec. 84-2020 Mesures coronavirus 2.pdf

Dec. 83-2020 adjudicació provisional redacció proj. riera.pdf

Dec. 82-2020 baixa voluntària TNL.pdf

Dec. 81-202 RETENCIÓ IRPF FEBRER'20.pdf

Dec. 80-2020 mesures Coronavirus.pdf

Dec. 79-2020 rectificació pagament MARÇ- informe 27.pdf

Dec. 78-2020 teletreball RRS_CENSURAT.pdf

Dec. 77-2020 pagament MARÇ- informe 27 i 28.pdf

Dec. 76-2020 pagament MARÇ- informe 26_CENSURAT.pdf

Dec. 74-2020 Requeriment subsanació vicis ocults ITXART.pdf

Dec. 73-2020 Conv TAG jurídic.pdf

Dec. 72-2020 Contracte menor pavimentació Can Jalpí.pdf

Dec 71 licitació servei de gestoria

Dec 70 licitació servei consultoria de prospecció

Dec. 69 Tramesa documentació Paint Ball

Dec. 68 Aprovació de bestreta

Dec. 67 delegació A Coll

Dec. 66 delegació casament Sr. Muns

Dec. 65 agent interí urgent JMMP

Dec. 64 Pagament ajuts S Socials

Dec. 63 Inhabilitació per contractar amb administració contractista

Dec. 62 nòmines febrer

Dec. 61 pagament FEBRER - informe 20 i 21

Dec. 60 pagament FEBRER - informe 19

Dec. 59 rectificació C menor igualtat

Dec. 57 Contracte menor servei grua

Dec. 56 Contracte menor servei control plagues

Dec. 55-2020 modif delegació Sra. Montserrat Batista amb org

Dec. 53 modif. delegació Sra. M. Àngels Gros amb org

Dec. 54 modif. delegació Sra. Jordi Maimí amb org

Dec. 53 modif. delegació Sra. M. Àngels Gros amb org

Dec. 52 modif. delegació Sra. Tònia Vila amb org

Dec. 51 modif. delegació Sr. Àngel Castillo

Dec. 50 adm. exc. def. conserge-informador

Dec. 49 fraccionament CE Riera (3)

Dec. 48 denegar tràmit al.legacions

Dec. 47-2020 instrucció  2 procediment ad. i ad. electrònica

Dec. 46-2020 Instrucció interna de secretaria sobre la tramitació dels contractes menors regulats.

Dec. 45-2020 modificació bases caporal promoció interna

Dec. 43-2020 Contracte menor subministrament benzina

Dec. 42-2020 Contracte menor neteja poda

Dec. 41-2020 Contracte menor neteja parcs

Dec. 40-2020 lloguer edifici cotxeria SS 2020-2021

Dec. 39-2020  IRPF GENER'20

Dec. 38-2020 complementari nòmines gener

Dec. 37-2020 modif.  mesa única contractació

Dec. 37-2020 modif.  mesa única contractació

Dec. 36-2020 rectificació subven. Catàleg SSP

Dec. 35-2020 pagament FEBRER - informe 14

Dec. 34-2020 pagament FEBRER - informe 13

Dec. 32-2020 Contracte menor manteniment espais verds

Dec. 31-2020 petició subvenc. cultura

Dec. 29-2020 incorporació JHH i baixa RCM

Dec. 28-2020 Contracte menor servei igualtat

Dec. 27-2020 adjudicació def. manteniment piscina

Dec. 26-2020 Autorització acord mediació

Dec. 25-2020 Contracte menor mediació contenciosa

Dec. 23 nòmines gener

Dec. 22 pagament GENER - informe 9

Dec. 21  nomenar advocat recurs 428-19-E

Dec. 20 requeriment obres mur

Dec. 19  adm. exc. prov. peó

Dec. 18 recurso i adm. exc. prov. caporal mobilitat

Dec. 17 resol. subcontractació

Dec. 16 modif. CONTRACTACIÓ MENOR serv. manteniment parcs

Dec. 15  Tancament escoles temporal 

Dec. 14 nomenament funcionari interi CCR

Dec. 13-2020 adjudicació provisional manteniment piscina

Dec. 12 adjudicació provisional manteniment piscina

Dec. 11 resol. al.legacions OBOR

Dec. 10 adm. exc. prov. conserge-informador

Dec. 9 recurs convocatòria adm. exc. def. aux adm

Dec. 8 resolució recurs col.legi enginyers

Dec. 6 pagament obligacions DESEMBRE - informes 233 i 234

Dec. 5 reconeixement obligacions DESEMBRE'19 - informe 232 i 235

Dec. 4 superació període de prova TNL

Dec. 3 fraccionament contribucions especials 16des19 a 07gen20

Dec. 2 contracte menor serveis postals

Dec. 1 modif bases peó per error material

 

 

 

 

 

 

NOTA: El contingut dels Decrets 1/6, 6/16, 14/16,  21/16, 27/16, 40/16, 46/16, 48/16, 56/16, 66/16, 73/16 bis, 84/16, 89/16, 93/16, 108/16, 114/16, 119/16, 124/16, 129/16, 141/16, 153/16, 174/16, 201/16, 208/16, 224/16, 231/16, 237/16, 250/16, 254/16, 264/16,  270/16, 283/16, 297/16, 309/16 que resolen assumptes tractats a les Juntes de Govern Local.

DECRETS 2019: Aquests decrets figuren llistats en el següent enllaç.

DECRETS 2018: Aquests decrets figuren llistats en el següent enllaç.