Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Aquí pots consultar les resolucions i decrets aprovats per aquest ens.

Les RESOLUCIONS es poden consultar a l'apartat corresponent als Acords de Junta de Govern d'aquest Portal seguint el següent enllaç:

https://www.seu-e.cat/web/arenysdemunt/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/acords-de-junta-de-govern

DECRETS

Podeu consultar a continuació els Decrets d'Alcaldia de l'Ajuntament d'Arenys de Munt.

Alguna informació que conté dades personals ha estat ocultada, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal.

 

Dec. 77-2020 pagament MARÇ- informe 27 i 28.pdf

Dec. 76-2020 pagament MARÇ- informe 26_CENSURAT.pdf

Dec. 74-2020 Requeriment subsanació vicis ocults ITXART.pdf

Dec. 73-2020 Conv TAG jurídic.pdf

Dec. 72-2020 Contracte menor pavimentació Can Jalpí.pdf

Dec 71 licitació servei de gestoria

Dec 70 licitació servei consultoria de prospecció

Dec. 69 Tramesa documentació Paint Ball

Dec. 68 Aprovació de bestreta

Dec. 67 delegació A Coll

Dec. 66 delegació casament Sr. Muns

Dec. 65 agent interí urgent JMMP

Dec. 64 Pagament ajuts S Socials

Dec. 63 Inhabilitació per contractar amb administració contractista

Dec. 62 nòmines febrer

Dec. 61 pagament FEBRER - informe 20 i 21

Dec. 60 pagament FEBRER - informe 19

Dec. 59 rectificació C menor igualtat

Dec. 57 Contracte menor servei grua

Dec. 56 Contracte menor servei control plagues

Dec. 53 modif. delegació Sra. M. Àngels Gros amb org

Dec. 54 modif. delegació Sra. Jordi Maimí amb org

Dec. 53 modif. delegació Sra. M. Àngels Gros amb org

Dec. 52 modif. delegació Sra. Tònia Vila amb org

Dec. 51 modif. delegació Sr. Àngel Castillo

Dec. 50 adm. exc. def. conserge-informador

Dec. 49 fraccionament CE Riera (3)

Dec. 48 denegar tràmit al.legacions

Dec. 47-2020 instrucció  2 procediment ad. i ad. electrònica

Dec. 46-2020 Instrucció interna de secretaria sobre la tramitació dels contractes menors regulats.

Dec. 45-2020 modificació bases caporal promoció interna

Dec. 43-2020 Contracte menor subministrament benzina

Dec. 42-2020 Contracte menor neteja poda

Dec. 41-2020 Contracte menor neteja parcs

Dec. 40-2020 lloguer edifici cotxeria SS 2020-2021

Dec. 39-2020  IRPF GENER'20

Dec. 38-2020 complementari nòmines gener

Dec. 37-2020 modif.  mesa única contractació

Dec. 37-2020 modif.  mesa única contractació

Dec. 36-2020 rectificació subven. Catàleg SSP

Dec. 35-2020 pagament FEBRER - informe 14

Dec. 34-2020 pagament FEBRER - informe 13

Dec. 32-2020 Contracte menor manteniment espais verds

Dec. 31-2020 petició subvenc. cultura

Dec. 29-2020 incorporació JHH i baixa RCM

Dec. 28-2020 Contracte menor servei igualtat

Dec. 27-2020 adjudicació def. manteniment piscina

Dec. 26-2020 Autorització acord mediació

Dec. 25-2020 Contracte menor mediació contenciosa

Dec. 23 nòmines gener

Dec. 22 pagament GENER - informe 9

Dec. 21  nomenar advocat recurs 428-19-E

Dec. 20 requeriment obres mur

Dec. 19  adm. exc. prov. peó

Dec. 18 recurso i adm. exc. prov. caporal mobilitat

Dec. 17 resol. subcontractació

Dec. 16 modif. CONTRACTACIÓ MENOR serv. manteniment parcs

Dec. 15  Tancament escoles temporal 

Dec. 14 nomenament funcionari interi CCR

Dec. 12 adjudicació provisional manteniment piscina

Dec. 11 resol. al.legacions OBOR

Dec. 10 adm. exc. prov. conserge-informador

Dec. 9 recurs convocatòria adm. exc. def. aux adm

Dec. 8 resolució recurs col.legi enginyers

Dec. 6 pagament obligacions DESEMBRE - informes 233 i 234

Dec. 5 reconeixement obligacions DESEMBRE'19 - informe 232 i 235

Dec. 4 superació període de prova TNL

Dec. 3 fraccionament contribucions especials 16des19 a 07gen20

Dec. 2 contracte menor serveis postals

Dec. 1 modif bases peó per error material

 

 

 

 

 

 

NOTA: El contingut dels Decrets 1/6, 6/16, 14/16,  21/16, 27/16, 40/16, 46/16, 48/16, 56/16, 66/16, 73/16 bis, 84/16, 89/16, 93/16, 108/16, 114/16, 119/16, 124/16, 129/16, 141/16, 153/16, 174/16, 201/16, 208/16, 224/16, 231/16, 237/16, 250/16, 254/16, 264/16,  270/16, 283/16, 297/16, 309/16 que resolen assumptes tractats a les Juntes de Govern Local.

DECRETS 2019: Aquests decrets figuren llistats en el següent enllaç.

DECRETS 2018: Aquests decrets figuren llistats en el següent enllaç.

DECRETS 2017: Aquests decrets figuren llistats en el següent enllaç.

DECRETS 2016:

 

- Decret 1/16 Junta de Govern de 11 de gener de 2016

- Decret 2/2016 Superació període de prova  telefonista 

- Decret 3/2016 Superació període de prova insertora laboral

- Decret 4/2016 Aprovació propostes pagament IRPF quart trimestre 2015

- Decret 5/2016 Aprovació factures

- Decret 6/2016 Junta de Govern de 18 de gener de 2016

- Decret 7/2016 Acceptació oferta econòmicament més avantatjosa licitació servei gestoria

- Decret 8/2016 Nomenament plaça administratiu

- Decret 9/2016 Nomenament dues places policia 

- Decret 10/2016 Aprovació factures

- Decret 11/2016 Sol·licitud a la DIBA d'assistència jurídica per defensa en recurs apelació

- Decret 12/2016 Aprovant bossa hores Policía Local

- Decret 13/2016 Ordenant pagament factures

- Decret 14/16 Junta de Govern de 25 de gener de 2016

- Decret 15/16 Nomenament tècnic medi ambient 

- Decret 16/16 Nòmines mes de gener

- Decret 17/16 Adjudicació servei de gestoria

- Decret 18/16 Reducció de jornada treballadora

- Decret 19/16 Cancelació despeses i contractació hores i nou professor Aula Cultural

- Decret 20/16 Modificació jornades laborals

- Decret 21/16 Junta de Govern de data 1 de febrer de 2016

- Decret 22/16 Obertura de pliques contractació obres d'urbanització

- Decret 23/16 Delegació de competències específiques  per la gestió del servei de cementiri

- Decret 24/16 Nòmina complementària gener 2016

- Decret 25/16 Donar compliment a Sentència

- Decret 26/16 Baixa insertora laboral

- Decret 27/16 Junta de Govern de data 8 de febrer de 2016

- Decret 28/16 Adjudicació licitació obres del Camí de Lourdes del municipi d'Arenys de Munt. 

- Decret 29/16 Delegació especifíca a regidora per casament

- Decret 30/16 Aprovació de factures

- Decret 31/16 Ordenar el pagament de despeses

Decret 32/16 Convocant concurs públic per cobrir, interinament durant sis mesos, lloc de treball d’insertor/a laboral

- Decret 33/16 Aprovar pagament despeses 

- Decret 34/16 Convocant concurs públic per cobri, interinament i durant sis mesos,  lloc de treball de treballador/a social

- Decret 35/16 Acceptant sol·licitud trasllat de departament  funcionària Ajuntament

- Decret 36/16 Autoritzant productivitat per funcionari Ajuntament

- Decret 37/16 Autoritzant despeses

- Decret 38/16 Nomenament tècnic joventut havent superat període de prova

- Decret 39/16 Adjudicació contractació obres Camí de Lourdes d'Arenys de Munt

- Decret 40/16 Junta de Govern de data 22 de febrer de 2016

Decret 41/16 Nomenament tècnic superior de medi ambient havent superat periode de prova

- Decret 42/16 Aprovació lloger local per prestació del serveis de Serveis Socials, Promoció Económina i d'Inserció Laboral

- Decret 43/16 Nòmines mes de febrer 2016

- Decret 44/16 Aprovació de factures

- Decret 45/16 Ordenació de pagaments

- Decret 46/16 Junta de Govern de data 29 de febrer de 2016

- Decret 47/16 Aprovació retencions IRPF mes de febrer de 2016

- Decret 49/16 Aprovació nòmina complementària mes de febrer 2016

​- Decret 50/16 Aprovació pagament despeses

- Decret 68/16 Resolució admesos i exclosos provisionalment en la convocatòria de concurs públic per treballador social

- Decret 69/16 Nomenament interventor accidental

- Decret 70/16 Aprovació liquidació Pressupost 2015

- Decret 71/16 Aprovació expedient incorporació romanents de crédit

- Decret 72/16 Aprovació expedient incorporació romanents de crédit 

- Decret 73/16 Aprova expedient contractació  servei recollida escombraries i convoca procediment obert harmonitzat

- Decret 73/16 bis Junta de Govern de data 11 d'abril de 2016

- Decret 74/16 Nòmina complementària mes de març de 2016

- Decret 75/16 Aprova execució manteniment terrenys Urbanització Collsacreu i aprova liquidació definitiva import corresponent a determinades parcel·les

- Decret 76/16 Resolent alegacions propietaris Urbanització Collsacreu i aprova liquidacions definitives import corresponent a determinandes parcel·les

- Decret 77/16 Modificació contracte urbanització camí de Lourdes

- Decret 78/16 Autorització de despeses

- Decret 79/16 Aprovació pagament d'ajuts econòmics

- Decret 80/16 Aprovació pagaments IRPF març 2016

- Decret 81/16 Modificació del Decret 13/16 d'ordenació de pagament

- Decret 82/16 Aprovació de despeses

- Decret 83/16 Ordenació pagaments

- Decret 84/16 Junta de Govern de data 25 d'abril de 2016

- Decret 85/16 Resolució admesos i exclosos provisionalment en la convocatòria de concurs públic per insertor laboral

- Decret 86/16 Nòmines mes d'abril 2016

- Decret 87/16 Aprova Comissió de serveis de funcionari de l'Ajuntament

- Decret 88/16 Pròrroga interinatge lletrada Ajuntament

- Decret 89/16 Junta de Govern de data 2 de maig de 2016

- Decret 90/16 Aprova definitivament relació admesos i exclosos convocatòria concurs públic treballador social

- Decret 91/16 Convocatòria concurs oposició de dos llocs de peó dins del personal laboral de l'Ajuntament d'Arenys de Munt

- Decret 92/16 Pagament d'ajuts econòmics

- Decret 93/16 Junta de Govern de data 9 de maig de 2016

- Decret 94/16 Designa locals per realitzar reunions electorals

- Decret 95/16 Pagament de factures i altres despeses

- Decret 96/16 Aprovació definitiva contribucions especials Fase II urbanització Riera d'Arenys de Munt

- Decret 97/16 Ordena pagament despeses

- Decret 98/16 Autoritza disposició de despeses

- Decret 99/16 Finalització interinatge de policía local

- Decret 100/16 Ordena pagament retencions IRPF mes abril 2016

- Decret 101/16 Convocatòria concurs oposició per plaça de tècnic de joventut dins del personal funcionari interí de l'Ajuntament d'Arenys de Munt.

- Decret 102/16 Acceptació renúncia i tramitació de baixa de la Interventora municipal

- Decret 103/16 Convocatòria concurs oposició plaça telefonista com a funcionari interí

- Decret 104/16 Llistat provisional d'admesos i exclosos en els Plans d'ocupació 2016

- Decret 105/16 Nomenar subaltern/telefonista fins cobertura del lloc de treball en base a la convocatòria feta pel Decret 103/16

- Decret 106/16 Reconèixer obligació de pagament de factures i altres despeses i aprova les propostes de manament de pagament

- Decret 107/16 Ordena pagament de despeses

Decret 108/16 Junta de Govern de data 23 de maig de 2016

- Decret 109/16 Autoritza, disposa i reconèix obligació de pagament nòmina maig i les variacions de la mateixa, i l'obligació de pagament per funcionari recepcionista, així com aprova quotes Seguretat Social i ordena pagament de nòmines, Seguretat Social i Pla de Pensions.

- Decret 110/16 Reconèix obligació de pagament de factures

- Decret 111/16 Aprova i ordena pagament de factures

- Decret 112/16 Reconèix obligació d'ajuts econòmics per necessitats peremptòries

- Decret 113/16 Llistat definitiu admesos i exclosos del concurs d'insertor laboral

- Decret 114/16 Junta de Govern de data  30 de maig de 2016

- Decret 115/16 Reconeix obligació de pagament de factures i altres despeses

- Decret 116/16 Ratifica acord conciliació amb treballadora que causa baixa i reconeix i ordena pagament de parts proporcionals de vacances, paga d'estiu, indemnització i salaris endarrerits

- Decret 117/16 Nomenament amb caràcter accidental de funcionari com a Cap oral de la Policia Local, i aprova complement productivitat amb efectes a partir del 9 de juny de 2016 fins el 6 de juliol de 2016

- Decret 118/16 Ordena pagament de despeses vençudes i reconegudes

- Decret 119/16 Junta de Govern Local de data 6 de juny de 2016

- Decret 120/16 Accepta proposta d'adjudicació del servei de recollida d'escombraries

- Decret 121/16 Nomenament amb caràcter accidental de funcionari de la Policia Local com a Cap Oral amb efectes del 30 de maig al 5 de juny, i nomenament d'altre funcionari per les mateixes funciones amb efectes del 6 al 8 de juny ambdòs inclosos

- Decret 122/16 Aprova llistat definitiu d'admesos i exclosos en el procés selectiu per a la contractació de llocs de treball del Pla Local d'Ocupació 2016

- Decret 123/16 Reconeix l'obligació de pagament de les pagues extraordinàries del mes de juny del personal de l'Ajuntament

- Decret 124/16 Junta de Govern Local de data 13 de juny de 2016

- Decret 125/16 Aprova expedient de contractació i plecs de clàusules econòmic administratives particulars i tècniques per l'adjudicació del servei d'assessorament i defensa judicial de l'Ajuntament d'Arenys de Munt

- Decret 126/16 Aprova proposta de pagament de les retencions d'IRPF de maig de 2016

- Decret 127/16 Reconeix obligació i ordena pagament d'ajuts econòmics per necessitats peremptòries

- Decret 128/16 Autoritza i disposa despesa pels concerts de final de curs de l'Aula de Música

- Decret 129/16 Junta de Govern Local de data 20 de juny de 2016

- Decret 130/16 Aprova nòmines mes juny i quotes Seguretat Social mes de maig, i ordena el seu pagament

- Decret 131/16 Resol contractacions relatives als Plans locals d'Ocupació 2016

- Decret 132/16 Aprova procediment de contractació d'assegurança per la flota de vehicles de l'Ajuntament d'Arenys de Munt

- Decret 133/16 Nomenament tècnic de joventut fins a cobertura del lloc de treball

- Decret 134/16 Nomenament provisional treballadora social

- Decret 135/16 Contractació de tècnic auxiliar informàtic dins dels Plans Locals d'Ocupació 2016

- Decret 136/16 Suspèn la tramitació de la licitació del servei d'escombraries

- Decret 137/16 Llistat provisional d'admesos i exclosos Brigada Jove

- Decret 138/16 Nomenament de funcionària com a coordinadora de Procediments del departament d'Intervenció

- Decret 139/16 Nomenament tresorer accidental de l'Ajuntament

- Decret 140/16 Esmena llistat definitiu d'admesos i exclosos al Pla local d'Ocupació 2016 pel lloc de treball d'Arquitecte Superior

- Decret 141/16 Junta de Govern local de data 27 de juny de 2016

- Decret 142/16 Reconeix obligació de pagament de quantitat a favor de la Tesoreria General de la Seguretat Social en compliment de resolució derivada de Sentència Judicial

- Decret 143/16 Aprova oferta pública d'ocupació per a 2016

- Decret 144/16 Deixa deserta la convocatòria del concurs per cobrir lloc de treball d'insertor laboral

- Decret 145/16 Reconeix obligació de pagament de factures i altres despeses

- Decret 146/16 Aprova llistat provisional d'admesos i exclosos en el concurs oposició per cobrir dos llocs de treball de peó

- Decret 147/16 Nomenament de secretari accidental entre l'11 i el 22 de juliol de 2016

- Decret 148/16 Contractació d'un arquitecte superior dins dels Plans d'ocupació 2016

- Decret 149/16 Aprova definitivament el projecte bàsic i executiu d'obres de reforma al Casal d'avis d'Arenys de Munt

- Decret 150/16 Reconeix obligació de pagament d'ajuts econòmics

- Decret 151/16 Aprova llistat definitiu d'ademsos i exclosos en el procès de selecció per cobrir llocs de treball d'ajudant de Brigadaal Pla d'ocupació Municipal de 2016

- Decret 152/16 Aprova llistat provisional d'admesos i exclosos en el concurs d'oposició per cobrir lloc de treball de Tècnic de Joventut

- Decret 153/16 Junta de Govern Local de data 4 de juliol de 2016

- Decret 154/16 Delegació especifica a favor de regidor per efectuar casament

- Decret 155/16 Aprova incidències en la nòmina complementària de juny de 2016

- Decret 156/16 Nomenament dels aspirants seleccionats al sorteig per llocs de treball del Projecte Brigada Jove d'Arenys de Munt

- Decret 157/16 Aprova propostas de manaments de pagaments i reconeix drets de cobrament en concepte d'IRPF del mes de juny de 2016

- Decret 158/16 Convocatòria concurs de mèrits per cobrir interinament el lloc de treball d'Interventor de l'Ajuntament

- Decret 159/16 Aprova modificació de crèdits

- Decret 160/16 Reconeix obligació i ordena pagament d'ajuts econòmics per necessitats peremptòries

- Decret 161/16 Aprova llistat provisional d'admesos i exclosos en el concurs oposició pública per cobrir lloc de subaltern (telefonista)

- Decret 162/16 Aprova contractacions del Projecte Brigada Jove d'Arenys de Munt

- Decret 163/16 Proposa a la Direcció General d'Administració Local a un funcionàri de l'Ajuntament com a interventor accidental

- Decret 164/16 Autoritza, disposa i reconeix l'obligació de pagament de la paga de Nadal de l'any 2012

- Decret 165/16 Autoritza i disposa despeses

- Decret 166/16 Sol·licita a l'Agència de Residus de Catalunya aclariment sobre l'import total de l'actuació finançable

- Decret 167/16 Informa a la Diputació de Barcelona

- Decret 168/16 Donar-se per assabentat de la comunicació prèvia d'una activitat extraordinària de tipus socio cultural

- Decret 169/16 Autoritza, disposa i reconeix obligació de pagament de les variacions addicionals produïdes en la nòmina del mes de juliol

- Decret 170/16 Reconeix i ordena pagament de factures i altres despeses

- Decret 171/16 Ordena pagament de despeses reconegudes i vençudes

- Decret 172/16 Acorda comparèixer en procediment d'acomiadament i designa lletrats de la Diputació de Barcelona perquè asumeixin la representació i defensa de l'Ajuntament

- Decret 173/16 Efectua delegació específica a favor de regidor per realitzar casament

- Decret 174/16 Junta de Govern Local de data 25 de juliol de 2016

- Decret 175/16 Denega inclusió de moció presentada pel Grup mixt a l'ordre del dia del Ple de data 28/07/2016

- Decret 176/16 Denega inclusió de moció presentada per Convergència a l'ordre del dia del Ple de data 28/07/2016

- Decret 177/16 Nomena alcalde accidental entre els dies 1 i 21 d'agost de 2016

- Decret 178/16 Aprova llistat definitiu d'admesos i exclosos al concurs oposició per cobrir interinament dos llocs de peó

- Decret 179/16 Aprova les incidències detectades i reconeix obligació de pagament de la nòmina complementària de juliol 2016

- Decret 180/16 Reconeix obligació de pagament d'ajuts econòmics per necessitats peremptòries i ordena el seu pagament

- Decret 181/16 Designa lletrats de la Diputació de Barcelona per la representació i defensa de l'Ajuntament d'Arenys de Munt en procediment de reconeixement de dret

- Decret 182/16 Acorda nova acumulació del 30% de la jornada de la Interventora de l'Ajuntament d'Arenys de Mar com a Interventora de l'Ajuntament d'Arenys de Munt i sol·licita el seu nomenament a la Direcció General d'Administració Local

- Decret 183/16 Aprova i ordena pagament de l'IRPF de les nòmines del mes de Juliol de 2016

- Decret 184/16 Convoca concurs públic pel lloc de Tècnic Superior de Medi Ambient

- Decret 185/16 Aprova llistat definitiu d'admesos i exclosos en el concurs oposició pel lloc de treball de tècnic de joventut i assenyala data proves

- Decret 186/16 Aprova modificació de crèdits

- Decret 187/16 Nomenament d'Interventor accidental entre el 3 d'agost i el 2 de setembre de 2016

- Decret 188/16 Autoritza i disposa diverses despeses

- Decret 189/16 Accepta proposta d'adjudicació per la contractació del servei d'assessoria jurídica i defensa judicial de l'Ajuntament d'Arenys de Munt

- Decret 190/16 Aprova llistat definitiu d'admesos i exclosos en el concurs oposició pel lloc de subaltern telefonista i assenyala data proves

- Decret 191/16 Nomena tècnic de grau mig com a treballador social interinament durant 6 mesos havent superat període de prova

- Decret 192/16 Resol donar per superat satisfactòriament periode de prova per part dels dos auxiliars administratius contractats dins dels Plans Locals d'ocupació 2016

- Decret 193/16 Declara deserta licitació per la contractació d'una assegurança per a la flota de vehicles de l'Ajuntament d'Arenys de Munt

- Decret 194/16 Acorda autoritzar i disposar diverses despeses

- Decret 195/16 Resol donar per superat satisfactòriament periode de prova per part del Tècnic Auxiliar Informàtic contractat dins dels Plans locals d'Ocupació 2016 

- Decret 196/16 Aprova llistat provisional d'admesos i exclosos en el concurs de mèrits per cobrir el lloc de treball d'Interventor/a

- Decret 197/16 Reconeix obligació de pagament de factures i despeses i ordena el seu pagament

- Decret 198/16 Autoritza la cessió del pavelló municipal Torrent d'en Tena i la pista annexa a l'entitat Club de Futbol Sala d'Arenys de Munt

- Decret 199/16 Autoritza pagaments en relació a la nòmina del mes d'agost

- Decret 200/16 Adjudica la contractació del servei d'assessoria jurídica i defensa judicial de l'Ajuntament d'Arenys de Munt

- Decret 201/16 Junta de Govern Local de data 29 d'agost de 2016

- Decret 202/16 Adjudicació del servei de recollida d'escombraries del municipi d'Arenys de Munt

- Decret 203/16 Nomena amb caràcter accidental al Cap de la Policía local del 12 de setembre al 11 d'octubre de 2016

- Decret 204/16 Dona per superar satisfactòriament periode de prova de l'Arquitecta Superior contractada dins dels Plans d'ocupació 2016

- Decret 205/16 Aprova modificació de crèdits

- Decret 206/16 Nomena cap de l'Àrea de Serveis Personals del 5 al 25 de setembre

- Decret 207/16 Modifica Decret d'Alcaldia 196/15

- Decret 208/16 Junta de Govern de data 5 de setembre de 2016

- Decret 209/16 Prorroga comissió de servei de la Secretaria Ajuntament a la Diputació de Girona durant un any des de 17/9/2016

- Decret 210/16 Modifica la base 2ª de la convocatòria de concurs públic per cobrir plaça de Tècnic Superior de Medi Ambient

- Decret 211/16 Reconeix obligació i ordena el pagament de factures i altres despeses

- Decret 212/16 Reconeix obligació de pagament d'ajuts económics

- Decret 213/16 Autoritza i disposa diferents despeses

- Decret 214/16 Aprova les Linies Fonamentals del Pressupost per al 2017

- Decret 215/16 Adjudicació del servei de recollida d'escombraries

- Decret 216/16 Declara agent de la Policia Local en situació d'excedència voluntària

- Decret 217/16 Nomenament provisional amb periode de prova dels dos peons que van obtenir les millors puntuacions al concurs oposició

- Decret 218/16 Accepta proposta d'adjudicació de la mesa de contractació per contractar una assegurança per la flota de vehicles de l'Ajuntament d'Arenys de Munt

- Decret 219/16 Aprova propostes de manament  de pagaments no pressupostaris

- Decret 220/16 Reconeix obligació de pagament de factura a ALOC serveis ambientals

- Decret 221/16 Acorda canvis de departament de dos funcionàries de l'Ajuntament

- Decret 222/16 Autoritza diferents despeses

- Decret 223/16 Aprova llistat definitu admesos i exclosos en el concurs de mèrits per cobrir interinament lloc de treball d'interventor

- Decret 224/16 Junta de Govern de data 19 de setembre de 2016

- Decret 225/16 Adjudica contractació d'assegurança per la flota de vehicles de l'Ajuntament d'Arenys de Munt

- Decret 226/16 Reconeix obligació de pagament d'ajuts econòmics per necessitats peremptòries

- Decret 227/16 Nomena interinament fins a la cobertura definitiva de la plaça subaltern telefonista per haver obtingut la millor puntuació en concurs opisició

- Decret 228/16 Cessament com a funcionari interi a subaltern telefonista

- Decret 229/16 Reconeix obligació de pagament de factures i altres despeses

- Decret 230/16 Aprova nòmines setembre 2016

- Decret 231/16 Junta de Govern de data 26 de setembre de 2016

- Decret 232/16 Rectifica modificació de crèdits

- Decret 233/16  Delegació de l'Alcalde a favor de regidor per la gestió dels assumptes relacionats amb Medi Ambient

- Decret 234/16 Declara agent de policia local en situació d'excedència voluntària

- Decret 235/16 Requereix a l'empresa CIBUS FIDELITAS ARENYS DE MUNT SLU perquè procedeixi a realitzar el compliment de les mesures i normativa a la seva activitat de supermercat

- Decret 236/16 Modifica horari de l'Oficina d'Atenció de la Vila

- Decret 237/16 Junta de Govern de data 3 d'octubre de 2016

- Decret 238/16 Deixa sense efecte delegació a regidor de la Presidencia de la Comissió per la modificació del ROM, i a corda la delegació a favor d'un altra regidora

Decret 239/16 Reconeix obligació de pagament de factures i altres despeses

Decret 240/16 Resol cancel·lar determinades despeses

Decret 241/16 Aprova modificació de crédits

Decret 242/16 Nomena interinament Tècnic de Joventut fins cobertura definitiva de la plaça

Decret 243/16 Aprova llistat provisional d'admesos i exclosos a participar en el concurs públic per cobrir interinament fins a la cobertura definitiva de la plaça el lloc de trebabll de Tècnic Superior de Medi Ambient

Decret 244/16 Pròrroga lletrada com a funcionària interina fins el dia 31 de desembre de 2016

- Decret 245/16 Convoca licitació per l'explotació del servei del bar de zona esportiva municipal

- Decret 246/16 Convoca licitació del servei pel desenvolupament del Projecte Comunitari de Prevenció

- Decret 247/16 Convoca licitacio per la concessió demanial per a la explotació de l zona de la pedrera situada al parc de Can Jalpí

- Decret 248/16 Aprova fraccionament de liquidacions de Contribucions Especials definitives

- Decret 249/16 Aprova retencions IRPF del mes de setembre de 2016

- Decret 250/16 Junta de Govern de data 17 d'octubre de 2016

- Decret 251/16 Aprova fraccionament de les liquidacions de Contribucions Especials definitives relatives a l'urbanització de Rambla eixample/Rambla Francesc Macià

- Decret 252/16 Nomenament interí pel lloc de treball d'interventor fins a la cobertura definitiva de la plaça

- Decret 253/16 Aprova pagament nòmines i IRPF del mes d'octubre de 2016

- Decret 254/16 Junta de Govern de data 24 d'octubre de 2016

- Decret 255/16 Reconeix obligació de pagament d'ajuts econòmics per necessitats peremptòries

- Decret 256/16 Cessa anterior interventora i proposa a la DGAL nomenament com a Interventor accidental a funcionària interina fins a cobertura de la plaça

- Decret 257/16 Reconeix obligació de pagament de factures i altres despeses i aprova propuesta de manament de pagament

- Decret 258/16 Cancel·la convocatòria del ple extraordinàri pel 27/10/2016

- Decret 259/16 Aprova fraccionament de les liquidacions de Contribucions Especials definitives relatives a l'urbanització de Rambla eixample/Rambla Francesc Macià

- Decret 260/16 Aprova suspensió del termini per efectuar pagament voluntari de les liquidacions de les Contribucions Especials de les obres de la riera en relació a determinats subjectes passius

- Decret 261/16 Desestima al·legacions de regidor contra proposta aprovada pel Ple de 13/10/2016 d'aprovació de  la modificació dels membres de la Comissió de Nomenclàtor

- Decret 262/16 Aprova incidències detectades en el càlcul de la nòmina d'octubre i reconeix ogligació de pagament de nòmina complementària

- Decret 263/16 Reconeix obligació de pagament de factures i altres despeses

- Decret 264/16 Junta de Govern de data 7 de novembre de 2016

- Decret 265/16 Reconeix obligació de pagament a la Tresoreria General de la Seguretat Social de l'import de Seguretat Social

- Decret 266/16 Aprova fraccionament de les liquidacions de les Contribucions Especials definitives de la Rambla Eixample-Francesc Macià

- Decret 267/16 aprova el Cost efectiu del servei de 2015

- Decret 268/16 Aprova modificació de crèdits

- Decret 269/16 Resol Contractacions dins del personal laboral de l'Ajuntament d'Arenys de Munt

- Decret 270/16 Junta de Govern de data 14 de novembre de 2016

- Decret 271/16 Declara deserta la licitació del servei pel desenvolupament del Projecte Comunitari i de Prevenció

- Decret 272/16 Aprova i ordena propostes de manament de pagaments no pressupostaris per les retencions de l'IRPF del mes d'Octubre de 2016

- Decret 273/16 Aprova el calendari fiscal per l'exercici 2017

- Decret 274/16 Aprova llistat definitiu d'admesos i exclosos per pendre part en la convocatòria de concurs públic per cobrir lloc de treball de Tècnic Superior Medi Ambient

- Decret 275/16 Desestima recursos contra la liquidació definitiva de les contribucions especials per les obres de la riera

- Decret 276/16 Reconeix obligació de pagament ajuts econòmics per necessitats peremptòries

- Decret 277/16 Aprova proposta d'adjudicació de la mesa de contractació de l'oferta presentada per a l'explotació del servei de bar de la zona esportiva Torrent d'en Terra

- Decret 278/16 Aprova participació de l'Ajuntament d'Arenys de Munt en Programa de Treball i Formació i Sol·licita serveis al Consell Comarcal del Maresme d'auxiliar administratiu, servei de construcció i servei de neteja, comprometent-se amb aquest Organisme per signar Conveni de col·laboració

- Decret 279/16 Aprova fraccionament de les liquidacions definitives  de Contribucions Especials de la Rambla Eixample-Francesc Macià

- Decret 280/16 Autoritza despesa i reconèix l'obligació de pagament de les variacions addicionals en la nòmina del mes de novembre i les quotes de la Seguretat Social i el Pla de pensions pel mes de novembre

- Decret 281/16 Aixeca objecció en relació a determinats pagaments i factures i reconeix obligació de pagament i aprova propostes de manament de pagament de factures i altres despeses

- Decret 282/16 Aprova modificació de crèdits mitjançant generació de crèdits i transferència

- Decret 283/16 Junta de Govern de data 28 de novembre de 2016

- Decret 284/16 Aprova fraccionaments de les liquidacions de Contribucions Especials definitives de la Rambla Eixample-Francesc Macià

- Decret 285/16 Accepta proposta d'adjudicació de la mesa de contractació per a l'explotació de la zona de la Pedrera de Can Jalpí

- Decret 286/16 Nomena Alcalde Accidental entre els dies 5 i 13 de desembre de 2016

- Decret 287/16 Aprova import de 96,65€ com a nòmina complementària del mes de novembre de 2016 en relació a un funcionari de l'Ajuntament

- Decret 288/16 Aprova fraccionaments de les liquidacions de Contribucions Especials definitives de la Rambla Eixample-Francesc Macià

- Decret 289/16 Autoritza i disposa despeses

- Decret 290/16 Substitució per baixa mèdica del tècnic de Recursos Humans

- Decret 291/16 Superació periode de prova subaltern/telefonista

- Decret 292/16 Donar per superat satisfactòriament periode de prova de peó de la Brigada d'obres

- Decret 293/16 Donar per superat satisfactòriament periode de prova de peó de la Brigada d'obres

- Decret 294/16 Adjudica licitació del contracte administratiu especial per a l'explotació del servei de bar de la zona esportiva Torrent d'en Terra

- Decret 295/16 Aprova execució subsidiaria amb càrrec als propietaris relacionats per incompliment de l'article 3.b) de la llei 5/2003

- Decret 296/16 Convoca concurs públic per la contractació del subministrament d'una màquina d'escombrar carrers, i aprova plec de condicions econòmiques i administratives particulars, plec de clàusules tècniques i l'expedient de contractació

- Decret 297/16 Junta de Govern de data 12 de desembre de 2016

- Decret 298/16 Reconeix obligació de pagament de les paques extraordinàries del mes de desembre del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament d'Arenys de Munt

- Decret 299/16 Aprova propostes de manament de pagaments no pressupostaris i reconeix els drets de cobrament

- Decret 300/16 Cancel·la i autoritza diverses despeses amb càrrec al pressupost vigent

- Decret 301/16 Reconeix obligació de pagament d'ajuts económics per necessitats peremptòries

- Decret 302/16 Aprova fraccionament de les liquidació de Contribucions Especials en relació a un dels contribuents

- Decret 303/16 Nomenament Tresorer amb caràcter accidental

- Decret 304/16 Adjudica licitació de la concessió demanial per a l'explotació de la zona de la pedrera situada al parc Can Jalpí

- Decret 305/16 Aprova fraccionament sense garantia de Contribucions especials en relació a un dels contribuents

- Decret 306/16 Aprova fraccionament sense garantia de Contribucions especials en relació a un dels contribuents

- Decret 307/16 Aprova pagaments de factures i despeses

- Decret 308/16 Aprova aixecar la suspensió del termini de pagament en voluntari respecte les contribucions especials

- Decret 310/16 Aprova autoritzar i reconèixer obligació de pagament de nòmica desembre

- Decret 311/16 Aprova modificació de crèdits 10/2016

- Decret 312/16 aprova ajuts socials desembre