Si l'ens ha estat part processal d'alguna resolució administrativa i/o judicial de rellevància pública, o alguna d'aquestes ha afectat persones que exerceixen funcions públiques en aquest ens (com l'alcalde/alcaldessa i els regidors/es), aquest és el lloc on pots trobar aquesta informació.

 Les RESOLUCIONS ADMINISTRATIVES es poden trobar als Acords de les Juntes de Govern al següent enllaç: 

https://www.seu-e.cat/web/arenysdemunt/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/acords-de-junta-de-govern

RESOLUCIONS JUDICIALS

Podeu consultar a continuació les resolucions judicials en les quals l'Ajuntament d'Arenys de Munt és part processal. 

Alguna informació que conté dades personals ha estat ocultada, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal.

Any2021

Sentència Sra. S.A.S

Sentència Sr.T.L

Sentència Sr. JR.S.V

Sentència SOREA

Sentència Administración General de Estado

Sentència ASADE

Any 2020

Sentència Proc. ord. 317-15-E

Sentència Proc. abreujat 189-18-C Sra. S.M.A

Sentència EUC L'AJUP

Any 2019

Auto 214-19  Proc. ord. 44-18-C

Auto 267-19 Proced. abreujat 442-17-A

Auto 329-19 Proc. ord. 265-16-A

- Sentència núm. 112/2019, de data 7-5-2019, del Jutjat contenciós administratiu núm.14 de Barcelona, en procediment ordinari 357/2017 BY

/documents/27801/9584227/Sent%C3%A8ncia+112-2019+sobre+proc+357-2017+SAD+licitaci%C3%B3.pdf/5768e786-d3d4-4543-aab3-d98cedf744b2

- Sentència núm. 131/2019 del Jutjat contenciós administratiu núm. 10 de Barcelona, en procediment abreujat 140/2018M

/documents/27801/9584227/Sent%C3%A8ncia+131-2019+sobre+responsabilitat+patrimonial+MPCC.PDF/c0f111ce-e502-4f48-aa93-69d58b4ec71a

Anys Anteriors

- Sentència 106-2015 del Jutjat contenciós administratiu 10 BCN i Sentència 64/2017 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

/documents/27801/7005007/Sent%C3%A8ncia+106-15+del+Jutjat+Cont.+Adm.+n%C3%BAm.+10+BCN+i+Sent%C3%A8ncia+64-17+del+Tribunal+Superior+de+Just%C3%ADcia+de+Catalunya.pdf/51e7ed41-2fb9-4650-9247-1dcb821e6c6d

- Sentència núm. 1/2016 de 5/01/2016 del Jutjat Social 2 de Mataró

/documents/2474803/3424603/Sent%C3%A8ncia+5012016+R.G..pdf/8acf9446-4fc3-4b5f-9fa9-9c8e9586b640

- Decret núm. 7/2016 de 3/02/2016 del Jutjat Contenciós Administratiu 4 de Barcelona

/documents/2474803/3424603/Decret+Desistiment+SECE.pdf/101dc822-580c-47e8-9cc4-b8beea20b5d7

- Sentència núm.84/16 de 15/02/2016 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, Secció Tercera.

/documents/2474803/3424603/Sent%C3%A8ncia+I.A.+def.pdf/adce9889-71b5-4e0c-9f88-ff9e06fb43a0

- Sentència núm.60/16 de 26/02/2016 del Jutjat Contenciós Administratiu 12 de Barcelona

/documents/2474803/3424603/Sent%C3%A8ncia+S+i+S+def.pdf/973cd970-c2ab-4933-89ef-0d3f11827562

- Acta de conciliació de data 29/04/2016 del Jutjat Social 1 de Mataró en procediment d'acomiadament 138/2016-C

/documents/2474803/3424603/Acta+conciliaci%C3%B3+acomiadament+AAL.pdf/03b31ba8-8908-4ee1-9471-518cd313045d

- Acta de conciliació de data 29/04/2016 del Jutjat Social 2 de Mataró en procediment de modificació sustancial de condicions laborals 132/2016-M

/documents/2474803/3424603/Acta+conciliaci%C3%B3+modificaci%C3%B3+condicions+AAL.pdf/930c98ab-2a87-4f3c-beac-140faf057913

- Sentència núm.356/2016 del Jutjat Social 1 de Mataró en procediment d'acomiadament 136/2016-D

/documents/2474803/3424603/Sentencia+M.P+Social+1+Matar%C3%B3.pdf/7847a1f2-ed08-4f70-81f7-ea49bdf02dd1

- Sentència núm.821/2017 del Tribunal Superior de Justícia, secció 3a sala Contenciós Administrativa en procediment de rotllo apel.lació 231/2015 S (respecte el recurs ordinari 191/2013 Jutjat Contenciós Administratiu 15 de Barcelona)

/documents/27801/8761138/st+821-2017+collsacreu+anonimitzada.pdf/8b1cb6f8-4ef5-4439-8d1d-b9c3d14cf9c4

- Sentència núm. 42/2018 del Jutjat Administratiu 16 de Barcelona en procediment ordinari 18/2015 B2

/documents/27801/8761138/st+42-2018+millenium+anonimitzada.pdf/16d9f511-1705-4952-a9f4-fb08f9aea697

- Sentència núm.119/2018 del Jutjat Administratiu 8 de Barcelona en procediment ordinari 317/2015 E

/documents/27801/8761138/ST+119-2018+Can+Sagrera+anonimitzat.pdf/020a9171-c32e-4d8f-af9b-4dba41fc53c4

- Sentència núm.160/2018 del Jutjat Administratiu 16 de Barcelona en procediment ordinari 199/2014 B2

/documents/27801/8761138/st+160-2018+ajup+anonimitzada.pdf/3aad5500-2715-4a20-a0ac-be0e9dcf4705

- Sentència núm. 214/2018 del Jutjat Administratiu 11 de Barcelona en procediment ordinari 113/2013 F

/documents/27801/8761138/st+214-2018+sorea+anoni.pdf/030fe69a-8082-43d9-a404-b71557e5f57e

- Sentència núm. 816/2018 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en procediment rotlle d'apel.lació d'auto 264/2016, recurs contenciós administratiu núm. 272/2009

/documents/27801/9584227/2018+10+31+Sentencia+desestima+apelaci%C3%B3n+pero+ordena+resolver+imposibilidad_.pdf/e1e46b0f-bc26-448b-9837-4a8e7cccc118

- Decret del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 8-2-2019, en procediment recurs d'apel.lació 166/2015

/documents/27801/9584227/Imposici%C3%B3+costes+recurs+apel.laci%C3%B3+166-15.pdf/8487598f-2dee-4ce0-ae0b-9996b6c03f0c

- Sentència núm. 307/2014 del Jutjat contencios administriu núm. 11 de Barcelona, en procediment ordinari núm. 59/2013D

/documents/27801/9584227/sentencia+proc+59-2013.pdf/b9764ff7-a9d3-46e5-bfc5-4e4c8b6f8f71