Si no saps quines són les accions pròpies d'aquesta administració, aquí trobaràs quines són les seves atribucions.

 

 

Les competències i les funcions dels Ens (Ajuntaments) Locals, deriven de diferents textos legals, els quals habiliten a les entitats per a que exerceixin les seves funcions d’acord amb la Llei i el bé comú.

A nivell Estatal la Constitució Espanyola estableix en el seu Títol VIII, Capítol II que “garanteix l’autonomia dels municipis, els quals gaudiran de personalitat jurídica plena per a realitzar les activitats que li son encomanades.

A nivell autonòmic, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006, estableix en el seu article 84 les competències de les Administracions Locals a Catalunya. Així doncs, trobem que els hi corresponen:

 1. L’ordenació i la gestió del territori, l’urbanisme i la disciplina urbanística i la conservació i el manteniment dels béns de domini públic local.
 2.  La planificació, la programació i la gestió d’habitatge públic i la participació en la planificació en sòl municipal de l’habitatge de protecció oficial.
 3.  L’ordenació i la prestació de serveis bàsics a la comunitat.
 4.  La regulació i la gestió dels equipaments municipals.
 5.  La regulació de les condicions de seguretat en les activitats organitzades en espais públics i en locals de concurrència pública. La coordinació mitjançant la Junta de Seguretat dels diversos cossos i forces presents al municipi.
 6. La protecció civil i la prevenció d’incendis
 7. La planificació, l’ordenació i la gestió de l’educació infantil i la participació en el procés de matriculació en els centres públics i concertats del terme municipal, el manteniment i l’aprofitament, fora de l’horari escolar, dels centres públics i el calendari escolar.
 8. La circulació i els serveis de mobilitat i la gestió del transport de viatgers municipal.
 9. La regulació de l’establiment d’autoritzacions i promocions de tot tipus d’activitats econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i foment de l’ocupació.
 10.  La formulació i la gestió de polítiques per a la protecció del medi ambient i el desenvolupament sostenible.
 11. La regulació i la gestió dels equipaments esportius i de lleure i promoció d’activitats.
 12. La regulació de l’establiment d’infraestructures de telecomunicacions i prestació de serveis de telecomunicacions.
 13. La regulació i la prestació dels serveis d’atenció a les persones, dels serveis socials públics d’assistència primària i foment de les polí- tiques d’acolliment dels immigrants.
 14. La regulació, la gestió i la vigilància de les activitats i els usos que es porten a terme a les platges, als rius, als llacs i a la muntanya.

La Llei de Bases del Règim Local (7/1985 de 2 d’abril) estableix  en el seu article 25.2 que els municipis exerciran com a competències pròpies:

 1. Urbanisme: Plantejament, gestió. execució i disciplina urbanística. Protecció i gestió del patrimoni històric. Promoció i gestió de l’habitatge de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació de l’edificació.
 2. Medi ambient urbà: en patrticular, parcs i jardins públics, gestió dels resodis sòlids i urbans i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes.
 3. Abastiment d'aigua potable a domicili i evacuació i tractament d'aigües residuals.
 4. Infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat.
 5. Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social.
 6. Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d'incèndis.
 7. Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat. Transport col·lectiu urbà.
 8. Informació i promoció de l'activitat turística d'interès i àmbit local.
 9. Fires, proveïments, mercats, llotges i comerç ambulant.
 10. Protecció de la salubritat pública.
 11. Cementiris i activitats funeràries.
 12. Promoció de l'esport i instal·lacions esportives i d'ocupació del temps lliure.
 13. Promoció de la cultura i equipaments culturals.
 14. Participar en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria i cooperar amb les administracions educatives corresponent en l'obtenció dels solars necessaris per a la construcció de nous centres docents, La conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'eduació infantil, d'educació primària o d'educació especial.
 15. Promoció en el terme municipal de la participació dels ciutadans en l'ús eficient i sostenible de les tecnoloies de la infromació i les comunicacions.

La mateixa Llei també preveu els serveis mínims obligatoris que han de prestar els Ajuntaments.

A Arenys de Mar, l'adminsitració local ha de garantir:

 1. Enllumenat públic
 2. Cementiri
 3. Recollida de Residus
 4. Neteja Viària
 5. Abastament domiciliari d'aigua potable
 6. Clavegueram
 7. Accés als nuclis de població
 8. Pavimentació de les víes públiques
 9. Parc públic
 10. Biblioteca pública
 11. Tractament de residus

Cal fer esment també, a que la mateixa llei preveu la possibilitat que la Generalitat i l'Estat puguin delegar en els municipis l'exercici de les seves competències tenint en compte que la delegació haurà de millorar l'eficiència de la gestió pública, evitar la duplicitat administrativa i estar d'acord amb l'estabilitat pressupsotària i sostenibilitat financera.

 

Segons l'article 20 de la Llei de bases de Régim Local, l'organització municipal s'estructura en: 

Alcalde/ssa = És el president de la Corporació i ostenta les següents atribucions:

 • Dirigeix el govern i l'administració municipal.
 • Respresenta l'Ajuntament.
 • Convoca i presideix les sessions del Ple (exceptuant alguns supòsits previstos per la llei i per la legislació electoral general), de la Junta de Govern Local, i d'altre órgans municipals quan així s'estableixi en una disposició legal o reglamentaria, i decideix els empats amb vots de qualitat.
 • Dirigeix, inspecciona i impulsa els serveis i obres municipals.
 • Dicta Bans
 • Desenvolupa la gestió económica d'acord amb el pressupost aprobat, disposa despeses dins dels límits de la seva competència, concreta operacions de crèdit, amb exclusió de les contemplades en el article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, sempre que estiguin previstes en el pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici económic no superi el 10% dels recursos ordinaris, exceptuant les de tresorería que li correspondràn quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment no superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior, ordenar pagaments i justificar comptes; tot això en conformitat amb el disposat en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 • Aprobar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i la plantilla aprobats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i dirstibuir les retribucions complementàries que no siguin fixes o periòdiques.
 • Desenvolupar la gerència superior de tot el personal, i acordaar el seu nombrament i sancions, inclosa la separació dels servei dels funcionaris de la Corporació i  l'acomiadament del personal laboral donant comptes al Ple (en els dos últims casos) en la primera sessió que es celebri. Aquesta atribució es tindrà sens perjudici del disposat en els artícles 99.1 i 3 de la mateixa llei.
 • Exercir la direcció de la Policia Municipal.
 • Li corresponen les aprobacions dels intruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuit al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.
 • L'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l'ajuntament en matèria de la seva cpmpetència, inclós quan aquestes estiguessin delegades en un altre òrgan, i, en cas d'urgència, en matèria de la competencia del Ple, en aquest supòsit donant comptes al mateix en la primera sessió que es celebri per a la seva ratificació.
 • La iniciativa per a proposar al Ple la declaració de lesivitat en materies de la competència d'Alcaldia.
 • Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o infortuni públic o risc greu dels mateixos, les mesures necesàries o adecuades donant compte immediat al Ple.
 • Sancionar les faltes de desovediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, excepte en els casos en que la facultat estigui atrogada a altres òrgans.
 • L'aprobació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concesió, excepte en els casos en que la competència estigui assignada a altres òrgans.
 • L'aprobació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concesió i estiguin previstos en el pressupost.
 • La concessió de les llicències, excepte quan les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.
 • Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l'Ajuntament.
 • Les altres que expressament li assignin les lleis i aquelles que la legislació de l'Estat o de les Comunitats Autónomes assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals.
 • Pertoca a l'alcalde el nombrament dels Tinents d'Alcalde.
 • L'alcalde pot delegar l'exercici de les seves atribucions, excepte les de convocar i presidir les sessions del Ple i de la Junta de Gobern Local, decidir els empats amb el vot de qualitat, la concentració de les operacions de crèdit, la gestió superior de tot el personal, la separació del servei dels funcionaris i l'acomiadamnet del personal laboral, i les enunciades anteriorment.

Ple = Està integrat per tots els Regidors, i es presidit per l'alcalde/ssa. Correspon al Ple municipal en els Ajuntaments i a l'Assemblea veïnal en Régim de Concell obert, les següents atribucions:

 • El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
 • Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del territori municipal; creació o supresió de municipis i de les entitats de l'article 45 de la Llei de Bases de Règim Local; creació d'òrgans desconcentrats; alteració de la capacitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o de les entitats i l'adopció o modificació de la seva bandera, insignia o escut.
 • L'aprobació del Reglament Orgànic i de les Ordenances.
 • La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprobació i modificació dels pressupostos, i la disposició de les despeses en matèria competencial i l'aprobació dels comptes; tot aixó d'acord amb el que està disposat en la Llei Reguladora d'Hisendes Locals.
 • L'aprobació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
 • L'acceptació de la delegació de competencies a altres entitats loclas i altres Administracions públiques.
 • L'aprobació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la determinació de la quantia de les retribucions complementaries fixes i periódiques dels funcionaris i del número i régim del personal eventual.
 • L'exercici d'acions judicials i administratives i la defensa de la corporació e materies de competència plenaria.
 • La declaració de lesivitat dels ates de l'Ajuntament.
 • L'alteració de la clasificació jurídica dels béns de domini públic.
 • L'acord de les operacions de crèdit, la quantía de la qual (dins de cada exercici) excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost (excepte els de tresorería, que li correspondràn quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en lexercici anterior) tot això de conformitat amb l'establert en la Lley Reguladora de les Hisendes Locals.
 • L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractatció o concesió, i quan encara no estiguin previstos en el pressupost.
 • Altres tasques que corresponguin al Ple per exigir-se una majoría especial en la seva aprobació.
 • Altres tasques que la llei expressament li confereixi.
 • Correspon, igualment, al Ple la votació sobre la moció de censura a l'Alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per el mateix,  aquestes seràn públiques i es realitzarán mitjançant nomenament nominal en tot cas, i es regiran pel disposat en la legislació electoral general.
 • El Ple pot delegar l'exercici de les seves atribucions en l'Alcalde i en la Junta de Govern Local, amb excepcions.

Junta Govern Local = Segons el Decret 443/2016 d'11 d'abril de 2016 d'Arenys de Mar, és competència de la Junta de Govern Local:

 • En matèria de Personal:
  • Aprovar les bases en tots els procesos de selecció i de provisió de llocs de treball de personal funcionari de carrera i/o interí i personal laboral fix i/o temporal.
  • Aprovar l'oferta pública d'ocupació.
 • En matèria de contractació:
  • Aprovar els projectes d'obres i de serveis quan, d'acord amb la lletra següent, l'òrgan de contractació sigui la junta de Govern Local.
  • Les contractacions d'obres, de subministraments, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials i els contractes privats quant el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de 6.000.000€, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva duració no sigui superior a 4 anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves nul·litats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. S'exceptuen aquelles contractacions semrpre que sigui possible adjudicar mitjançant la figura del contracte menor, d'acord amb la legislació de contractes de les administracions públiques en cada moment vigent. Dita delegació comprèn les facultats d'aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques, l'expedient de contractació i la despesa, la facultat d'adjudicar el contracte i disposar la seva despesa i totes les altres facultats que la legislació atribueix a l'òrgan de contractació (modificació, interpretació i resolució, devolució de garanties, autorització de cessions de crèdit, etc.). Per contra, queda exclós de la delegació i, per tant, segueix residint en l'alcalde l'atribució de requerir documentació al licitador que hagi presentat l'oferta més avantatjosa.
  • Aprovar convenis de col·laboració i aquells altres l'aprovació dels quals no siguin de competència plenària.
 • En materia d'urbanisme:
  • Aprovació dels projectes d'urbanització.
  • Aprovació dels projectes d'equidistribució.
  • Aprovació de la totalitat dels instruments de gestió, àdhuc dels projectes d'expropiació i resta d'acords expropiatoris, sempre que la seva finalitat fos urbanística. Així mateix, l'adopció d'altres actes administratius en el camp de la gestió urbanística, com, a títol d'exemple, la determinació i modificació dels sistemes d'actuació, la delimitació i modificació de polígons i unitats d'actuació, la constitució d'unitats urbanístiques col·laboradores, aprovació de convenis urbanístics que tinguin per objecte la gestió urbanística, etc.
  • Aprovacions dels intstruments de planejament no atribuides al Ple.
  • Aproval la distribució de quotes urbanístiques.
  • La resolució de les autoritzacions d'obres i usos provisionals.
 • En matèria de patrimoni:
  • Adquirir béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost ni els 3.000.000€, així com l'alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicades a excepció dels declarats de valor històric o artístic que correspón al Ple de l'Ajuntament.
  • Les concessions de domini públic, dins els límits esmentats en el parègraf anterior, comprenent dita delegació les facultats d'aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques i, en general, totes les altres facultats que la legislació atribueix a l'òrgan de contractació.
 • En matèria de subvencions:
  • Acceptar subvencions d'entitats públiques per a obres i serveis municipals, sempre i quan la normativa específica de la subvenció no determini que l'acceptació serà competència del Ple municipal.
  • Atorgar subvencions previstes nominativament en el Pressupost.
 • En matèria de responsabilitat patrimonial:
  • La resolució de les reclamacions de responsabilitat patrimonial que derivin d'actes no imputables al Ple.
 • En matèria de gestió económica financera:
  • Concertar operacions de crèdit al llarg termini previstes en el pressupost sempre que el seu import acumulat, dins de cada exercici econòmic no super el 10% dels recursos de caràcter ordinari previst en l'esmentat pressupost. (art. 52.2 TRLRHL).
  • Concertar operacions a curt termini quen el seu import acumulat de les operacions vives, inclosa la nova, no superi el 15% dels recursos corrents liquidats en l'exercici anterior (art. 52.2 TRLRHL).
  • Aprovar el calendari fiscal.