Consulta a quins valors, principis i normes de conducta han d'atenir-se els alts càrrecs de l'ens, i quines són les obligacions i regles sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l'Administració d’acord amb les quals ha d'actuar tot personal.

El Codi Ètic, és un recull dels principis, regles i models de conducta que hande seguir els membres del consistori, el personal de l'Ajuntament d'Arenys de Mar i les empreses municipals. El Codi de Conducta va ser signat a Arenys de Mar el dia 11 de febrer de 2016, a Arenys de Mar.

Aquest codi l'han de complir els membres de la Corporació municipal, els treballadors/es de l'Ajuntament, les empreses i organismes que depenen de l'Ajuntament, Les empreses privades que tenen relació amb l'Ajuntament i les associacions i entitats que rebin subvencions de l'Ajuntament.

Les pautes de conducta a seguir es divideixen en tres grans blocs:

1 - Bon Govern de la Ciutat

 • Respectar els Drets Humans i les llibertats de la ciutadania, i rebutjar qualsevol discriminació per motiu de naixement, ètnia, sexe, religió, o factors de tipus social, moral, econòmic, ideològic o polític.
 • Treballar per la inclusió i la cohesió social, i per una distribució equitativa dels serveis dins del municipi.
 • Impulsar i incorporar els valors ètics en l'organització i desenvolupament de l'Ajuntament.
 • Respectar la voluntat de la ciutadania a les urnes. Actuar amb lleialtat política i complir el Codi de Conducta política amb relació al transfuguisme en les corporacions locals.
 • Facilitar i fer complir la llei sobre responsabilitat civil, penal, disciplinària i la responsabilitat patrimonial dels empleats públics immersos en procediments judicials.
 • Facilitar l'acord entre tots els partits polítics, puguin participar dels grans projectes de la ciutat, i dotar-los dels documents i recursos perquè puguin realitzar la seva feina. Els càrrecs electes dels grups municipals tindran accés, com a mínim, a tota la informació que determini la llei.
 • Afavorir la celebració anual d'un debat sobre l'estat del municipi, obert a la ciutadania.
 • Els càrrecs electes dels grups municipals podran formar part dels òrgans de govern de les empreses públiques municipals i hauran d'informar sobre la seva tasca.
 • Complir la llei sobre incompatibilitats dels càrrecs electes locals i del personal directiu municipal. Els interessos personals no han d'entrar en conflicte amb els càrrecs públics.
 • Rebutjar tractes de favor, regals, compensacions o situacions que impliquin privilegi o avantatge injustificat.
 • Garantir la transparència de les actuacions i decisions de l'Ajuntament i respectar el dret de la ciutadania a una informació comprensible.
 • L'Ajuntament promourà les mesures que garanteixin l'accés directe de la ciutadania a través d'internet i altres canals de comunicació, a l'execució pressupostària i als projectes i contractes públics així com a la realització de tràmits i gestions administratives.
 • Garantir privacitat amb relació a les persones.
 • Garantir la pluralitat en els mitjans municipals d'informació afavorint un espai de participació per a l'oposició i altres agents socials. Tots els grups municipals han de poder publicar informació, segons la llei.
 • Retre comptes anualment de la gestió municipal i informar de manera contínua sobre l'estat del municipi. Fer seguiment i avaluació de les polítiques municipals, i tenir en compte els resultats. L'alcalde i els membres del govern municipal, mantindran reunions periòdiques amb els grups municipals, i tenir en compte els resultats. L'alcalde i els membres del govern municipal, mantindran reunions periòdiques amb els grups municipals de l'oposició a més de les establertes en la Junta de Portaveus, comissions informatives, etc., per donar compte d'iniciatives i projectes, així com per debatre, consultar i recollir les seves aportacions amb l'ànim d'afavorir els consensos.
 • Publicar al web municipal les actes de les sessions plenàries i en altres publicacions del consistori el posicionament en el Ple dels grups polítics en l'aprovació del Pla d'actuació municipal (PAM), el pressupost anual i les ordenances fiscals i municipals.
 • Resoldre els tràmits i procediments administratius amb rapidesa, eficàcia i objectivitat. Es garantirà la publicitat de les informacions necessàries per l'acompliment dels drets dels ciutadans a conèixer en qualsevol moment l'estat de tramitació dels procediments en els quals tinguin la condició d'interessats.
 • Promoure el diàleg amb els sectors socials i econòmics per al desenvolupament de la vila, mitjançant els canals de participació ciutadana més adients.
 • Es potenciaran els consells municipals i els grups polítics es comprometen a tenir en compte les iniciatives i propostes que s'hi debatin.
 • Col·laborar amb el defensor del ciutadà, atendre les seves recomanacions i facilitar la resolució dels conflictes.
 • Fer complir el Manual de protocol de l'Ajuntament, Presentar els representants de tots els grups municipals a les entitats, col·lectius, associacions i persones rellevants durant la celebració de qualsevol acte o esdeveniment públic com a membres de l'Ajuntament i en representació de les seves respectives formacions polítiques.
 • Informar a temps a tots els càrrecs electes municipals sobre els actes oficials de l'Ajuntament o altres càrrecs electes municipals sobre els actes oficials de l'Ajuntament o altres actes organitzats per entitats als quals l'Ajuntament sigui convidat. Totes les forces polítiques del consistori hi han de poder estar representades.
 • Crear un manual d'acollida per facilitar als càrrecs electes la integració en l'organització municipal.
 • Els càrrecs electes formularan a l'inici dels seu mandat la declaració de tots els seus béns i drets patrimonials i de les activitats que desenvolupin en el moment del nomenament. El mateix hauran de fer en finalitzar.
 • Per refermar el compromís dels càrrecs electes i de confiança en el compliment dels principis ètics i de conducta del codi, aquests hauran d'acceptar el compliment del codi ètic en el moment de la seva presa de possessió.
 • Per refermar el compromís del personal de l'Ajuntament d'Arenys de Mar en el compliment dels principis ètics i de conducta del codi, aquets hauran d'acceptar el compliment del codi ètic en el moment de la seva presa de possessió.
 • Les remuneracions dels càrrecs electes i càrrecs municipals seran publicades per a coneixement de la ciutadania.

 

2 - Bona Administració de l'Ajuntament

 • Garantir que els ciutadans coneguin i puguin exercir els seus drets i les seves obligacions polítiques i administratives.
 • Modernitzar i millorar l'Administració municipal segons les necessitats de la ciutadania.
 • Promoure el diàleg amb els treballadors de l'Ajuntament, amb els seus òrgans de representació i amb les diferents organitzacions sindicals.
 • Facilitar un bon entorn laboral a l'Ajuntament i a les empreses municipals
 • Crear un manual d'acollida per facilitar la incorporació i la integració de les persones contractades, així col dels nous càrrecs electes.
 • Respectar els acords de convenis col·lectius.
 • Propiciar el desenvolupament professional i personal dels treballadors de l'Ajuntament, i promoure la innovació, la creativitat i l'intercanvi de coneixement.
 • Respectar els principis ètics i de conducta de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
 • Administrar de manera eficient i amb austeritat els recursos i béns públics i vetllar per la cura i conservació dels mitjans i materials municipals.
 • Establir criteris objectius per concedir subvencions i ajuts, així com el seu posterior control en l'execució, disponibilitat i justificació.
 • Fer públics els requisits, els criteris i els procediments de sol·licitud i concessió de subvencions i ajuts. Publicar la relació de persones beneficiàries i les quanties d'aquests ajuts o subvencions.
 • Facilitar la identificació dels treballadors públics perquè la ciutadania que s'adreci a l'Ajuntament pugui identificar la persona que els atén.
 • Col·laborar amb el Comitè d'Ètica per identificar les bones pràctiques i les actituds i conductes que es poden millorar.
 • Garantir la transparència en la contractació pública, l'execució pressupostària, el planejament i la gestió urbanística, la concessió de llicències, la selecció de personal i la resta de procediments administratius.
 • Millorar la coordinació entre administracions, per racionalitzar i millorar la informació i els serveis.
 • En els contractes i concursos públics, s'han d'incloure, en els plecs de clàusules contractuals i en les bases de convocatòria de subvencions o ajuts, els principis ètics i les regles de conducta als quals s'ha d'adequar l'activitat.
 • Incorporar criteris de compra ètica, sostenibilitat i igualtat de gènere en la compra i contractació de serveis tant financers com de subministrament de serveis bàsics o productes.
 • Incorporar representats dels diferents grups polítics a les meses de contractació encarregades de contractar els serveis de l'Ajuntament.
 • Garantir la selecció i la carrera professional del personal de l'Ajuntament segons criteris d'igualtat, mèrit i capacitat.

 

3 - Bon Servei Públic a la Ciutadania

 • Potenciar una ciutadania activa, participativa i crítica.
 • Promoure l'associacionisme, i que les entitats siguin democràtiques, autònomes i compromeses amb la vila.
 • Promoure el diàleg i la convivència de la ciutadania.
 • Garantir el dret de la ciutadania a conèixer l'estat dels tràmits que afectin, i obtenir-ne còpies.
 • Garantir l'accessibilitat als serveis i la correcta identificació de les dependències i del personal municipal.
 • Garantir l'accés de la ciutadania a la informació, a exercir els seus drets i a complir les seves obligacions.
 • Fer públics els compromisos de qualitat amb la ciutadania.
 • Potenciar i millorar els diferents canals de comunicació amb la ciutadania, i fer mes comprensible el llenguatge administratiu.
 • Desenvolupar progressivament l'Administració electrònica i promoure'n l’ús entre la ciutadania.
 • Garantir el dret de les persones a ser escoltades i atendre les seves opinions, el seu tractament i una resposta adequada.
 • Fomentar i facilitar la participació de la ciutadania, i compartir-ne els resultats amb totes aquelles persones que hi han participat.

Aquest Codi de Conducta va ser signat a Arenys de Mar el dia 11 de febrer de 2016, a Arenys de Mar.