Consulta a quins valors, principis i normes de conducta han d'atenir-se els alts càrrecs de l'ens i quines són les obligacions i regles sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l'administració d’acord amb les que han d’actuar tot personal al servei de les administracions.

 

En aquest apartat trobareu les principals directrius a les que el personal de l'Ajuntament d'Arenys de Mar està sotmès.

El Codi Ètic, és un recull dels principis, regles i models de conducta que haurien de seguir els membres del consistori, el personal de l'Ajuntament d'Arenys de Mar i les empreses municipals.

Aquest codi l'han de complir els membres de la Corporació municipal, els treballadors/es de l'Ajuntament, les empreses i organismes que depenen de l'Ajuntament, Les empreses privades que tenen relació amb l'Ajuntament i les associacions i entitats que rebin subvencions de l'Ajuntament.

El Codi, ha estat redactat per un equip de treball, el qual estava format per:

 1. Un membre de cada grup representat a l'Ajuntament d'Arenys de Mar.

  1. Sra. Viviana Pérez Clausen (Junts per Arenys)

  2. Sr. David Caldeira i Bacardit (Candidatura Unitat Popular)

  3. Sra. Laia Martin Romano (Esquerra Republicana de Catalunya)

  4. Sra. Isabel Roig i Casas (Iniciativa per Catalunya Verds)

  5. Sr. Josep Manel Nogueres Iglesias (Convergència i Unió)

  6. Sr. Jordi Muñiz Palmero (Partit Socialista de Catalunya)

 2. El Defensor del Ciutadà. (Sr. Manel Pou)

 3. Un representant de l’Inter comitè. (Sr. Joan Carles Cañas Lloria)

 4. Dos ciutadans representants de l'Assemblea de Procés Constituent d'Arenys de Mar. (Sra. Mariona Maresme)

 

Els principis en els quals es basa el Codi són:

 1. Principi de legalitat

 2. Principi d'igualtat

 3. Principi de proporcionalitat

 4. Principi d'objectivitat

 5. Principi de diligència, eficàcia i eficiència

 6. Principi d'honradesa professional

 7. Principi d'integritat

 8. Principi de responsabilitat

 9. Principi de Credibilitat

 10. Principi de Confidencialitat

 11. Principi de dedicació al servei públic

 12. Principi de proximitat

 13. Principi de cortesia

 14. Principi de transparència

 15. Principi d'austeritat

 16. Principi d'accessibilitat

 17. Principi al respecte del patrimoni cultural i mediambiental

 

Les pautes de conducta a seguir es divideixen en tres grans blocs:

1 - Bon Govern de la Ciutat

 • Respectar els Drets Humans i les llibertats de la ciutadania, i rebutjar qualsevol discriminació per motiu de naixement, ètnia, sexe, religió, o factors de tipus social, moral, econòmic, ideològic o polític.

 • Treballar per la inclusió i la cohesió social, i per una distribució equitativa dels serveis dins del municipi.

 • Impulsar i incorporar els valors ètics en l'organització i desenvolupament de l'Ajuntament.

 • Respectar la voluntat de la ciutadania a les urnes. Actuar amb lleialtat política i complir el Codi de Conducta política amb relació al transfuguisme en les corporacions locals.

 • Facilitar i fer complir la llei sobre responsabilitat civil, penal, disciplinària i la responsabilitat patrimonial dels empleats públics immersos en procediments judicials.

 • Facilitar l'acord entre tots els partits polítics, puguin participar dels grans projectes de la ciutat, i dotar-los dels documents i recursos perquè puguin realitzar la seva feina. Els càrrecs electes dels grups municipals tindran accés, com a mínim, a tota la informació que determini la llei.

 • Afavorir la celebració anual d'un debat sobre l'estat del municipi, obert a la ciutadania.

 • Els càrrecs electes dels grups municipals podran formar part dels òrgans de govern de les empreses públiques municipals i hauran d'informar sobre la seva tasca.

 • Complir la llei sobre incompatibilitats dels càrrecs electes locals i del personal directiu municipal. Els interessos personals no han d'entrar en conflicte amb els càrrecs públics.

 • Rebutjar tractes de favor, regals, compensacions o situacions que impliquin privilegi o avantatge injustificat.

 • Garantir la transparència de les actuacions i decisions de l'Ajuntament i respectar el dret de la ciutadania a una informació comprensible.

 • L'Ajuntament promourà les mesures que garanteixin l'accés directe de la ciutadania a través d'internet i altres canals de comunicació, a l'execució pressupostària i als projectes i contractes públics així com a la realització de tràmits i gestions administratives.

 • Garantir privacitat amb relació a les persones.

 • Garantir la pluralitat en els mitjans municipals d'informació afavorint un espai de participació per a l'oposició i altres agents socials. Tots els grups municipals han de poder publicar informació, segons la llei.

 • Retre comptes anualment de la gestió municipal i informar de manera contínua sobre l'estat del municipi. Fer seguiment i avaluació de les polítiques municipals, i tenir en compte els resultats. L'alcalde i els membres del govern municipal, mantindran reunions periòdiques amb els grups municipals, i tenir en compte els resultats. L'alcalde i els membres del govern municipal, mantindran reunions periòdiques amb els grups municipals de l'oposició a més de les establertes en la Junta de Portaveus, comissions informatives, etc., per donar compte d'iniciatives i projectes, així com per debatre, consultar i recollir les seves aportacions amb l'ànim d'afavorir els consensos.

 • Publicar al web municipal les actes de les sessions plenàries i en altres publicacions del consistori el posicionament en el Ple dels grups polítics en l'aprovació del Pla d'actuació municipal (PAM), el pressupost anual i les ordenances fiscals i municipals.

 • Resoldre els tràmits i procediments administratius amb rapidesa, eficàcia i objectivitat. Es garantirà la publicitat de les informacions necessàries per l'acompliment dels drets dels ciutadans a conèixer en qualsevol moment l'estat de tramitació dels procediments en els quals tinguin la condició d'interessats.

 • Promoure el diàleg amb els sectors socials i econòmics per al desenvolupament de la vila, mitjançant els canals de participació ciutadana més adients.

 • Es potenciaran els consells municipals i els grups polítics es comprometen a tenir en compte les iniciatives i propostes que s'hi debatin.

 • Col·laborar amb el defensor del ciutadà, atendre les seves recomanacions i facilitar la resolució dels conflictes.

 • Fer complir el Manual de protocol de l'Ajuntament, Presentar els representants de tots els grups municipals a les entitats, col·lectius, associacions i persones rellevants durant la celebració de qualsevol acte o esdeveniment públic com a membres de l'Ajuntament i en representació de les seves respectives formacions polítiques.

 • Informar a temps a tots els càrrecs electes municipals sobre els actes oficials de l'Ajuntament o altres càrrecs electes municipals sobre els actes oficials de l'Ajuntament o altres actes organitzats per entitats als quals l'Ajuntament sigui convidat. Totes les forces polítiques del consistori hi han de poder estar representades.

 • Crear un manual d'acollida per facilitar als càrrecs electes la integració en l'organització municipal.

 • Els càrrecs electes formularan a l'inici dels seu mandat la declaració de tots els seus béns i drets patrimonials i de les activitats que desenvolupin en el moment del nomenament. El mateix hauran de fer en finalitzar.

 • Per refermar el compromís dels càrrecs electes i de confiança en el compliment dels principis ètics i de conducta del codi, aquests hauran d'acceptar el compliment del codi ètic en el moment de la seva presa de possessió.

 • Per refermar el compromís del personal de l'Ajuntament d'Arenys de Mar en el compliment dels principis ètics i de conducta del codi, aquets hauran d'acceptar el compliment del codi ètic en el moment de la seva presa de possessió.

 • Les remuneracions dels càrrecs electes i càrrecs municipals seran publicades per a coneixement de la ciutadania.

 

2 - Bona Administració de l'Ajuntament

 • Garantir que els ciutadans coneguin i puguin exercir els seus drets i les seves obligacions polítiques i administratives.

 • Modernitzar i millorar l'Administració municipal segons les necessitats de la ciutadania.

 • Promoure el diàleg amb els treballadors de l'Ajuntament, amb els seus òrgans de representació i amb les diferents organitzacions sindicals.

 • Facilitar un bon entorn laboral a l'Ajuntament i a les empreses municipals

 • Crear un manual d'acollida per facilitar la incorporació i la integració de les persones contractades, així col dels nous càrrecs electes.

 • Respectar els acords de convenis col·lectius.

 • Propiciar el desenvolupament professional i personal dels treballadors de l'Ajuntament, i promoure la innovació, la creativitat i l'intercanvi de coneixement.

 • Respectar els principis ètics i de conducta de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

 • Administrar de manera eficient i amb austeritat els recursos i béns públics i vetllar per la cura i conservació dels mitjans i materials municipals.

 • Establir criteris objectius per concedir subvencions i ajuts, així com el seu posterior control en l'execució, disponibilitat i justificació.

 • Fer públics els requisits, els criteris i els procediments de sol·licitud i concessió de subvencions i ajuts. Publicar la relació de persones beneficiàries i les quanties d'aquests ajuts o subvencions.

 • Facilitar la identificació dels treballadors públics perquè la ciutadania que s'adreci a l'Ajuntament pugui identificar la persona que els atén.

 • Col·laborar amb el Comitè d'Ètica per identificar les bones pràctiques i les actituds i conductes que es poden millorar.

 • Garantir la transparència en la contractació pública, l'execució pressupostària, el planejament i la gestió urbanística, la concessió de llicències, la selecció de personal i la resta de procediments administratius.

 • Millorar la coordinació entre administracions, per racionalitzar i millorar la informació i els serveis.

 • En els contractes i concursos públics, s'han d'incloure, en els plecs de clàusules contractuals i en les bases de convocatòria de subvencions o ajuts, els principis ètics i les regles de conducta als quals s'ha d'adequar l'activitat.

 • Incorporar criteris de compra ètica, sostenibilitat i igualtat de gènere en la compra i contractació de serveis tant financers com de subministrament de serveis bàsics o productes.

 • Incorporar representats dels diferents grups polítics a les meses de contractació encarregades de contractar els serveis de l'Ajuntament.

 • Garantir la selecció i la carrera professional del personal de l'Ajuntament segons criteris d'igualtat, mèrit i capacitat.

 

3 - Bon Servei Públic a la Ciutadania

 • Potenciar una ciutadania activa, participativa i crítica.

 • Promoure l'associacionisme, i que les entitats siguin democràtiques, autònomes i compromeses amb la vila.

 • Promoure el diàleg i la convivència de la ciutadania.

 • Garantir el dret de la ciutadania a conèixer l'estat dels tràmits que afectin, i obtenir-ne còpies.

 • Garantir l'accessibilitat als serveis i la correcta identificació de les dependències i del personal municipal.

 • Garantir l'accés de la ciutadania a la informació, a exercir els seus drets i a complir les seves obligacions.

 • Fer públics els compromisos de qualitat amb la ciutadania.

 • Potenciar i millorar els diferents canals de comunicació amb la ciutadania, i fer mes comprensible el llenguatge administratiu.

 • Desenvolupar progressivament l'Administració electrònica i promoure'n l’ús entre la ciutadania.

 • Garantir el dret de les persones a ser escoltades i atendre les seves opinions, el seu tractament i una resposta adequada.

 • Fomentar i facilitar la participació de la ciutadania, i compartir-ne els resultats amb totes aquelles persones que hi han participat.

Aquest Codi de Conducta va ser signat a Arenys de Mar el dia 11 de febrer de 2016, a Arenys de Mar.