Tots els ens tenen al seu poder algun bé moble de valor històric i artístic. Aquí trobaràs la llista dels que formen part del patrimoni d'aquesta institució.

La informació relativa als béns mobles de valor històric i artístic està inclosa a l'inventari de béns de l'Ajuntament.