Des d'aquest apartat pots accedir al registre on consten les dades relatives a la solvència econòmica, financera, tècnica o professional de les empreses que han estat classificades per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

 

Podeu consultar el Registre de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat accedint a aquest enllaç