A través d'aquest apartat pots accedir a la informació relativa als edictes, anuncis i altres procediments normatius que es troben actualment en tràmit.

Data publicació efectiva Títol Descripció Enllaç edicte Paraules clau Data retirada efectiva Número expedient Extern Codi ens origen Nom ens origen
26-08-2021 Consulta pública previa avanprojecte de modificació Reglament parades Mercat Municipal de 30 de juliol de 1999

En compliment del que preveu l'artikcle 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,i del que es preveu a l’article 10.1 d) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es disposa l’obertura un termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà de la publicació del present anunci en el B.O.P. Barcelona, a fi que els ciutadans/es interessats/des puguin presentar les al·legacions, suggeriments i/ o observacions, que estimen adients als seus drets per a la seva consideració, al Registre General de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, presencialment o telemàticament a través de l‘apartat instància genèrica , o l’apartat queixes i suggeriments ( Bústia Municipal ).

Enllaç edicte modificació reglament mercat municipal 13-10-2021 2019/4029 No Ajuntament d'Arenys de Mar

 

Si necessita informació sobre els edictes o anuncis aquí la trobarà.