No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí te n'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

PLE 1/2018

Data d'inici de la sessió 10-01-2018

Hora d'inici de la sessió 20,00 HORES

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

 1. Aprovació, si s’ escau, de l’ esborrany de l’ acta de la sessió anterior de 10 de juliol de 2017.

 2. Donar compte al Ple de les rendicions fetes al Ministeri d’Economia i Hisenda: Informes trimestrals de lluita contra la morositat, Llei 15/2010 i Període mitjà de pagament a proveïdors. 2n. Trimestre 2017.

 3. Presa de raó del decrets d’ Alcaldia des del 6 de juliol de 2017 al 28 de setembre de 2017.

 4. Proposta d’aprovació de la distribució del superàvit de la liquidació del pressupost 2016.

 5. Proposta d’aprovació de la modificació de crèdits 01/2017.

 6. Proposta d’aprovació del calendari fiscal per a l’exercici 2018.

 7. Proposta de renovació-nomenament del Jutge de Pau titular i substitut del municipi d’Arbeca.

 8. Proposta d’aprovació del conveni entre la Parròquia Sant Jaume d’Arbeca i l’Ajuntament per a la cessió de la Sala Teatre de l’Abadia.

 9. Proposta d’aprovació del conveni de Col·laboració entre la Diputació de Lleida i l’Ajuntament d’Arbeca per a l’execució de l’operació Ponent Actiu.

 10. Informes d’ Alcaldia
 11. Precs, preguntes i suggeriments