Queixes, suggeriments i propostes

Aquest formulari us permet adreçar a l’Oficina Antifrau de Catalunya qualsevol queixa, suggeriment o proposta en l’àmbit de les funcions, organització i actuació de l’Oficina.
En termini
Requisits previs
No cal complir cap requisit específic.
Preu / Taxa
Sense cost.
Documentació a aportar

La que considereu adient en defensa dels vostres drets i interessos.

Descripció
Aquest formulari us permet adreçar a l’Oficina Antifrau de Catalunya qualsevol queixa, suggeriment o proposta en l’àmbit de les funcions, organització i actuació de l’Oficina.
Organisme competent / Responsable
Oficina Antifrau de Catalunya
Àrea tramitadora
Àrea competent per raó de la matèria.
Qui el pot demanar

Qualsevol persona. Es pot actuar mitjançant representant en els termes de la normativa general sobre procediment administratiu comú.

Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal

Estan obligats a l'ús del canal electrònic en les seves relacions amb les Administracions Públiques, els subjectes de l'art. 14.2 de la Llei 39/2015, així com aquells que s'estableixin reglamentàriament.

Si voleu tramitar la petició electrònicament cal que disposeu d'un certificat digital. Us caldrà iniciar la tramitació tot emplenant el formulari web i signant-lo digitalment.

Podeu consultar els certificats digitals admesos pel validador del Consorci AOC

De tots els sistemes d'identificació disponibles la manera més senzilla de tramitar és mitjançant l'IdCat Mobil, que facilita la identificació i signatura electròniques a través de dispositius mòbils, i es pot utilitzar per a fer tràmits amb les administracions i ens que integren el sector públic de Catalunya Vídeo explicatiu de com sol·licitar-lo.

I si no tinc certificat, i no el puc aconseguir?

Mitjançant escrit adreçat a l'Oficina Antifrau de Catalunya, que es pot presentar al registre general de l'Oficina o pels altres mitjans previstos per la normativa vigent.

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Durant tot l'any.
Termini de sol·licitud
No n'hi ha.
Normativa
  • Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya.
Termini de Resolució
El termini màxim és de tres mesos amb caràcter general, des de la data en què la queixa, suggeriment o proposta hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Administració o Organisme competent per a la seva tramitació.
Silenci administratiu
Per la naturalesa del tràmit no es contempla.
Normativa del silenci administratiu
    Per la naturalesa del tràmit no es contempla.
Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades, l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que el l'ens Oficina Antifrau de Catalunya és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i cas.

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a l'ens Oficina Antifrau de Catalunya per mitjans electrònics bustiaoac@antifrau.cat, o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: C/ Ribes 1-3, 08013 Barcelona

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat.

 

Actualitzat el 10/01/2023

Autònoms i empreses

Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.