La relació de llocs de treball és l'instrument tècnic que permet l'ordenació del personal d'acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball. Inclou tots els llocs de treball de funcionaris, i de personal laboral i eventual, independentment de si estan o no pressupostats. En aquest apartat, doncs, podràs consultar tota la relació de places de l'ens.

La relació de llocs de treball (RLT) és l’instrument tècnic que permet l’ordenació del personal d’acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball. Aquesta inclou tots els llocs de treball de funcionaris, laborals i eventuals, independentment si estan o no pressupostats.

 

DOCUMENTS

- Edicte Núm. 7902 – 21/06/2019 sobre la resolució d’al·legacions, correcció d’errades d’ofici i aprovació definitiva de la relació/valoració de llocs de treball de l’Ajuntamentd’Anglès (exp. X2019000487-1457-000002-2019)

- RLT amb valors actualitzats 2022, en format XLS

- RLT amb valors actualitzats 2021, en format XLS

- RLT amb valors actualitzats 2020 (en format XLS)

- Fitxes descriptives RLT

 

MODIFICACIONS

- Edicte Núm. 8582 – 12/01/2022 sobre modificació de la relació de llocs de treball, en concret, del lloc de treball d’administratiu de l’Ajuntament d’Anglès (Exp. 2021002133)

- Edicte Núm. 8323 – 22/01/2021 sobre modificació de la relació de llocs de treball relativa a la dedicació horària del lloc d’enginyer (Exp. X2020001866 – 1457- 000001-2020).

- Edicte Núm. 8285 – 02/12/2020 sobre increment del complement específic de la subescala administrativa (exp. X2020001747 – 1455-000006-2020)

- Edicte Núm. 7925 – 25/07/2019 d’aprovació definitiva d’una modificació de la RLT per la qual s’acorda la creació i classificació del lloc de treball de tresoreria de l’Ajuntament d’Anglès, reservat a personal funcionari d’Administració local amb habilitacióde caràcter nacional de la subescala d’intervenció tresoreria, la forma de provisió del qual és el sistema deconcurs de mèrits.