La relació de llocs de treball és l'instrument tècnic que permet l'ordenació del personal d'acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball. Inclou tots els llocs de treball de funcionaris, i de personal laboral i eventual, independentment de si estan o no pressupostats. En aquest apartat, doncs, podràs consultar tota la relació de places de l'ens.

0 Registres carregats

La relació de llocs de treball (RLT) és l’instrument tècnic que permet l’ordenació del personal d’acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball. Aquesta inclou tots els llocs de treball de funcionaris, laborals i eventuals, independentment si estan o no pressupostats.

 

DOCUMENTS

- Edicte Núm. 7902 – 21/06/2019 sobre la resolució d’al·legacions, correcció d’errades d’ofici i aprovació definitiva de la relació/valoració de llocs de treball de l’Ajuntamentd’Anglès (exp. X2019000487-1457-000002-2019)

- RLT amb valors actualitzats 2022, en format XLS

- RLT amb valors actualitzats 2021, en format XLS

- RLT amb valors actualitzats 2020 (en format XLS)

- Fitxes descriptives RLT

 

MODIFICACIONS

- Edicte Núm. 8582 – 12/01/2022 sobre modificació de la relació de llocs de treball, en concret, del lloc de treball d’administratiu de l’Ajuntament d’Anglès (Exp. 2021002133)

- Edicte Núm. 8323 – 22/01/2021 sobre modificació de la relació de llocs de treball relativa a la dedicació horària del lloc d’enginyer (Exp. X2020001866 – 1457- 000001-2020).

- Edicte Núm. 8285 – 02/12/2020 sobre increment del complement específic de la subescala administrativa (exp. X2020001747 – 1455-000006-2020)

- Edicte Núm. 7925 – 25/07/2019 d’aprovació definitiva d’una modificació de la RLT per la qual s’acorda la creació i classificació del lloc de treball de tresoreria de l’Ajuntament d’Anglès, reservat a personal funcionari d’Administració local amb habilitacióde caràcter nacional de la subescala d’intervenció tresoreria, la forma de provisió del qual és el sistema deconcurs de mèrits.