No has trobat la informació que necessites i vols sol·licitar l'accés a la informació pública de l'ens? Si tens més de 16 anys, aquí trobaràs l'enllaç al tràmit que et permetrà exercir el teu dret a fer-ho.

En compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, tot ciutadà major de 16 anys té dret a sol·licitar accés a la informació pública.

Aquest dret es pot fer valdre mitjançant una sol·licitud on hi constin la vostra identitat (adjuntar document acreditatiu en vigor), la informació sol·licitada, una adreça de contacte (preferentment electrònica) a efectes de comunicacions i la forma en què preferiu accedir a la informació sol·licitada. Tot i que no és necessari que motiveu la vostra sol·licitud d'accés a la informació ni cal que tingueu un interès personal, si exposeu els motius pels quals la sol·liciteu aquests podran ser tinguts en compte a l'hora de resoldre la vostra sol·licitud.

El dret d'accés a la informació pública només pot ser denegat o restringit en els casos establerts expressament per la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i per la legislació general sobre règim jurídic i procediment administratiu.

El termini per resoldre i notificar la petició d’accés és d’un mes, a comptar des del dia següent al de la recepció de la sol·licitud. Aquest termini es pot prorrogar fins a un màxim de 15 dies, si ho justifica el volum o la complexitat de la informació requerida. Si una sol·licitud és estimada, l’Ajuntament ha de subministrar la informació a l’interessat, com a regla general, en el format en què l’hagi demanada i en el termini de trenta dies.

Aquesta sol·licitud es pot presentar seguint les mateixes vies descrites en la presentació d'una instància genèrica.