En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Funcions:

L'alcalde o alcaldessa és el/la president/a de la corporació i s'encarrega de representar l'Ajuntament i de dirigir el govern i l'administració municipal.

Les seves atribucions estan definides a l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i a l'article 21 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local.

L'Ajuntament d'Altafulla disposa d'una coalcaldia paritària formada pel Sr. Jordi Molinera i Poblet i per la Sra. Alba Muntadas i Olivé.

 

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Jordi Molinera i Poblet

Jordi Molinera i Poblet

L'EINA-ERC-AM

Veure fitxa
Foto Alba Muntadas i Olivé

Alba Muntadas i Olivé

L'EINA-ERC-AM

Veure fitxa
Òrgan de govern principal
Funcions:

El Ple és el màxim òrgan de govern de l’Ajuntament. Està integrat per l’alcalde/essa, que el presideix, i els/ les regidors/ores de la corporació.

A Altafulla el nombre de regidors que componen el Ple és tretze, en proporció al nombre d'habitants del municipi a les darreres eleccions municipals celebrades el dia 28 de maig de 2019.

Les atribucions del Ple municipal estan establertes a l'article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i a l’article 22 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local.

Les sessions ordinàries del Ple municipal tenen lloc l’últim dilluns no festiu de cada mes senar, a les 20:00h a la Sala de Plens de l’Ajuntament (Pl. del Pou,1). Les sessions són públiques i d'accés lliure.

El presideix el coalcalde, el Sr. Jordi Molinera i Poblet.

Enllaços d'interès:

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Jordi Molinera i Poblet

Jordi Molinera i Poblet

L'EINA-ERC-AM

Veure fitxa
Foto Alba Muntadas i Olivé

Alba Muntadas i Olivé

L'EINA-ERC-AM

Veure fitxa
Foto Daniel Franquès i Marsal

Daniel Franquès i Marsal

L'EINA-ERC-AM

Veure fitxa
Foto Gemma Maymó Masip

Gemma Maymó Masip

L'EINA-ERC-AM

Veure fitxa
Foto Àlex Cañas i Torres

Àlex Cañas i Torres

L'EINA-ERC-AM

Veure fitxa
Foto Montse Castellarnau Vicente

Montse Castellarnau Vicente

AA-ECG

Veure fitxa
Foto Marisa Méndez-Vigo Campos

Marisa Méndez-Vigo Campos

AA-ECG

Veure fitxa
Foto Jaume Sànchez Hernàndez

Jaume Sànchez Hernàndez

AA-ECG

Veure fitxa
Foto Francesc Farré Camps

Francesc Farré Camps

AA-ECG

Veure fitxa
Foto Inma Morales Navarro

Inma Morales Navarro

PSC-CP

Veure fitxa
Foto Natàlia Sanz Pijuan

Natàlia Sanz Pijuan

Ara Altafulla

Veure fitxa
Foto Hèctor López Bofill

Hèctor López Bofill

Junts per Altafulla

Veure fitxa
Foto Xavier Rofas Gasulla

Xavier Rofas Gasulla

No adscrits / independents

Veure fitxa
Funcions:

La Junta de Govern Local està integrada per l’alcalde/essa i un nombre de membres que no pot excedir d’un terç del nombre total de regidors/es de l’Ajuntament, nomenats lliurement per l'alcalde o alcaldessa, el qual n'ha de donar compte al Ple (article 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i a l’article 23 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local).

Correspon a la Junta de Govern assistir a l’alcalde/essa en l’exercici de les seves atribucions i exercitar les competències que li pugui delegar l’alcalde/essa o el Ple municipal.

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local són el primer i tercer dijous no festiu de cada mes a les 10:00h a la Sala de Comissions de l'Ajuntament.

La presideix el coalcalde, el Sr. Jordi Molinera i Poblet.

Enllaços d'interès:

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Jordi Molinera i Poblet

Jordi Molinera i Poblet

L'EINA-ERC-AM

Veure fitxa
Foto Alba Muntadas i Olivé

Alba Muntadas i Olivé

L'EINA-ERC-AM

Veure fitxa
Foto Daniel Franquès i Marsal

Daniel Franquès i Marsal

L'EINA-ERC-AM

Veure fitxa
Foto Gemma Maymó Masip

Gemma Maymó Masip

L'EINA-ERC-AM

Veure fitxa
Funcions:

Correspon a la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient l'estudi i el dictamen previs dels assumptes en matèria d'Urbanisme o Medi Ambient que s'han de sotmetre a la decisió del Ple o de la Junta de Govern (quan aquesta actuï per delegació del Ple).

Les sessions ordinàries de la CI d'Urbanisme i Medi Ambient són el tercer dimarts de cada mes a les 11:00h a la Sala de Comissions de l'Ajuntament.

Està presidida per la coalcaldessa i regidora d'Urbanisme i Medi Ambient, la Sra. Alba Muntadas i Olivé.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Alba Muntadas i Olivé

Alba Muntadas i Olivé

L'EINA-ERC-AM

Veure fitxa
Foto Marisa Méndez-Vigo Campos

Marisa Méndez-Vigo Campos

AA-ECG

Veure fitxa
Foto Inma Morales Navarro

Inma Morales Navarro

PSC-CP

Veure fitxa
Foto Natàlia Sanz Pijuan

Natàlia Sanz Pijuan

Ara Altafulla

Veure fitxa
Foto Hèctor López Bofill

Hèctor López Bofill

Junts per Altafulla

Veure fitxa
Foto Xavier Rofas Gasulla

Xavier Rofas Gasulla

No adscrits / independents

Veure fitxa
Funcions:

Correspon a la Comissió Informativa d'Hisenda i Transparència l'estudi i el dictamen previs de tots els assumptes que no es tractin en la CI d'Urbanisme i Medi Ambient i que s'han de sotmetre a la decisió del Ple o de la Junta de Govern (quan aquesta actuï per delegació del Ple).

Les sessions ordinàries de la CI d'Hisenda i Transparència són el tercer dilluns de cada mes a les 09:15h a la Sala de Comissions de l'Ajuntament.

Està presidida pel segon tinent d'alcalde i regidor d'Hisenda i Transparència, el Sr. Dani Franqués Marsal.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Daniel Franquès i Marsal

Daniel Franquès i Marsal

L'EINA-ERC-AM

Veure fitxa
Foto Francesc Farré Camps

Francesc Farré Camps

AA-ECG

Veure fitxa
Foto Inma Morales Navarro

Inma Morales Navarro

PSC-CP

Veure fitxa
Foto Natàlia Sanz Pijuan

Natàlia Sanz Pijuan

Ara Altafulla

Veure fitxa
Foto Hèctor López Bofill

Hèctor López Bofill

Junts per Altafulla

Veure fitxa
Foto Xavier Rofas Gasulla

Xavier Rofas Gasulla

No adscrits / independents

Veure fitxa
Funcions:

Correspon a la Comissió Especial de Comptes l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la corporació. Aquests comptes queden integrats pel:

  • compte general del pressupost,
  • pel compte d'administració del patrimoni,
  • pel compte de valors independents i auxiliars de pressupost
  • i pels comptes d'entitas o organismes municipals de gestió.

La Comissió Especial de Comptes es regula, principalment, a l’article 58 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Les sessions ordinàries de la Comissió Especials de Comptes són de caràcter anual.

La presideix el coalcalde, el Sr. Jordi Molinera i Poblet.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Jordi Molinera i Poblet

Jordi Molinera i Poblet

L'EINA-ERC-AM

Veure fitxa
Foto Alba Muntadas i Olivé

Alba Muntadas i Olivé

L'EINA-ERC-AM

Veure fitxa
Foto Daniel Franquès i Marsal

Daniel Franquès i Marsal

L'EINA-ERC-AM

Veure fitxa
Foto Gemma Maymó Masip

Gemma Maymó Masip

L'EINA-ERC-AM

Veure fitxa
Foto Àlex Cañas i Torres

Àlex Cañas i Torres

L'EINA-ERC-AM

Veure fitxa
Foto Montse Castellarnau Vicente

Montse Castellarnau Vicente

AA-ECG

Veure fitxa
Foto Marisa Méndez-Vigo Campos

Marisa Méndez-Vigo Campos

AA-ECG

Veure fitxa
Foto Jaume Sànchez Hernàndez

Jaume Sànchez Hernàndez

AA-ECG

Veure fitxa
Foto Francesc Farré Camps

Francesc Farré Camps

AA-ECG

Veure fitxa
Foto Inma Morales Navarro

Inma Morales Navarro

PSC-CP

Veure fitxa
Foto Natàlia Sanz Pijuan

Natàlia Sanz Pijuan

Ara Altafulla

Veure fitxa
Foto Hèctor López Bofill

Hèctor López Bofill

Junts per Altafulla

Veure fitxa
Foto Xavier Rofas Gasulla

Xavier Rofas Gasulla

No adscrits / independents

Veure fitxa