L’article 29 del Reial Decret 424/2017, de 28  d’abril pel qual s’aprova el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic local (RCIL) estableix que el control financer de l’activitat economicofinancera del sector públic local s’ha d’exercir mitjançant l’exercici del control permanent i l’auditoria pública, incloent, en ambdues, el control d'eficàcia referit en l'article 213 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).

 

El control permanent s’exercirà sobre l’entitat local i els organismes públics en què es realitza la funció interventora amb l’objectiu de comprovar, de forma contínua, que el funcionament de l’activitat economico financera del sector públic local s’ajusta a l’ordenament jurídic i als principis generals de bona gestió financera, amb l’objectiu últim de millorar la gestió en el seu aspecte econòmic, financer, patrimonial, pressupostari, comptable, organitzatiu i procedimental.

 

L’article 31 del RCIL estableix que l'òrgan interventor ha d'elaborar un Pla anual de control financer (PACF) que recollirà totes les actuacions de control permanent i d’auditoria pública a realitzar durant l'exercici.

 

El PACF inclourà totes aquelles actuacions que derivin d'una obligació i aquelles que anualment se seleccionin sobre la base d'una anàlisi de riscos consistent amb els objectius que es pretenguin aconseguir, les prioritats establertes per a cada exercici i els mitjans disponibles.

 

Principal normativa aplicable:

  • Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
  • Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del Sector Públic Local
  • Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic (LFE)
  • Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic.
  • Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS)

 

Podeu consultar els Plans Anuals de Control Financer  de l'ajuntament d'Almoster  a continuació: