La disposició addicional sisena de la Llei 26/2009,de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administrativesdisposa que els informes emesos per la Sindicatura de Comptes en la seva funció de fiscalització,
una vegada rebuts pels ens locals, han de sotmetre's al coneixement dels òrgans de govern d'aquests ens i han de fer publicitat dels mateixos en la seva seu electrònica corporativa.