Si has rebut notificacions electròniques dels procediments administratius que tramita aquest ens, des d'aquí pots accedir amb un sol clic a la pàgina del servei i consultar tot el que hi tens disponible.

La notificació electrònica es un sistema ràpid i eficaç que permet agilitzar les comunicacions entre l’Ajuntament i la ciutadania. Per tal de poder realitzar la notificació electrònica necessitem l’autorització de la persona interessada. Aquesta autorització la podeu fer en el mateix moment de la sol·licitud i caldrà que faciliteu una adreça de correu electrònic i un número de telèfon mòbil.                                  

Quan l’Ajuntament hagi resolt la vostra sol·licitud rebreu un correu electrònic i/o un missatge SMS informant-lo del dipòsit de la notificació. En aquest correu electrònic i/o SMS hi trobareu l’adreça d’internet (URL) de l’espai de notificacions electròniques de l’Ajuntament, on podreu accedir a la notificació, seleccionant un d’aquests dos sistemes:

1.- Mitjançant signatura electrònica generada per algun dels certificats electrònics reconeguts i classificats pel Consorci AOC amb un nivell 3 o superior(http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura-electronica-i-seguretat/Validador/Classificacio-Certificats).

2.-  Amb clau d’accés. El sistema us enviarà, a través d’un missatge SMS al telèfon mòbil que heu facilitat en la sol·licitud, una paraula de pas, que haureu d’introduir en l’espai de notificacions electròniques del web per tal d’accedir al contingut de la notificació.

Des del moment del dipòsit de la notificació disposeu de 10 dies naturals, o bé 5 dies naturals en els expedients de contractació, per accedir a la vostra notificació electrònica. Si transcorregut el termini de 10 dies, o si s’escau 5 dies, no heu accedit a la notificació, aquesta s’entendrà rebutjada i l’acte es donarà per notificat.

Podeu revocar l’autorització de notificació electrònica en qualsevol moment mitjançant presentació en el registre municipal o mitjançant la Seu electrònica de l’imprès corresponen a tal efecte.