Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

BASES I CONVOCATÒRIA D'UN PROCÉS SELECTIU PER COBRIR AMB CARÀCTER DEFINITIU UN LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A SUPERIOR D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL (ÀMBIT JURÍDIC), EN RÈGIM FUNCIONARIAL, DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA, MITJANÇANT OPOSICIÓ LLIURE. NÚM. EXP.: 2021/1043.

 

La Junta de Govern Local de data 23 de juliol de 2021 va aprovar les bases i convcoatòria per cobrir de manera definitiva, en règim funcionari de carrera, mitjançant oposició lliure, una plaça de “Tècnic/a Superior d’Administració especial (àmbit jurídic)” de l’Ajuntament de l’Aldea Grup A, Subgrup A1, nivell de titulació Grau o Llicenciatura en Dret, vacant a la plantilla de personal funcionari de la Corporació.

 

A continuació es publiquen les bases.

 

El termini per presentar les sol·licituds finalitza en vint dies naturals a comptar des del dia següent a de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Anunci publicació al DOGC de la llista provisional persones admeses i excloses.