En aquest apartat pots consultar els plecs de clàusules administratives generals de contractació que s'apliquen als contractes de serveis, de subministraments i d'obres i instal·lacions, entre d'altres.

De conformitat amb l’article 55.2 de la LTC, es proposa el redactat següent com a model de clàusula ètica a incorporar en els plecs de clàusules administratives.

 

  1.  Clàusula ètica:

Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:

  1. Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
  2. No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
  3. Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació pública o durant l’execució dels contractes.
  4. Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
  5. Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
  6. Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

Aquestes obligacions tenen la consideració de condicions especials d’execució del contracte.