Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Aquest conjunt de dades mostra les ordenances fiscals aprovades pels ens locals i, si s’han modificat, les versions consolidades.

0 Registres carregats

ORDENANCES FISCALS – AJUNTAMENT DE L’ALDEA

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1

ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

 

Ordenança Fiscal númERO 5

reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6

REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EN LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8

TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9

TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10

TaxA per recollida, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ d'escombraries i altres residus urbans

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11

TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 12

TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13

TAXA PER LA LLICÈNCIA D'AUTOTAXI

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14

TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PUBLICA PER A APARCAMENT, CARREGA I DESCARREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL, INSTAL.LACIONS ESPORTIVES I ALTRES ACTIVITATS ANÀLOGUES.

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 16

TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17

TAXA PELS SERVEIS DE L’EMISSORA DE RÀDIO MUNICIPAL

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18

TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 19

TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTINTOLS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20

TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA PUBLICA

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 21

TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22

TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DELS BÉNS IMMOBILIARIS PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23

ORDENANÇA FISCAL GENERAL REGULADORA DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS

 

Ordenança Fiscal númERO. 24

reguladora de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament de  l’Ajuntament de l’Aldea