Hi ha algun acte que hagi estat objecte de procediment de revisió en via administrativa? Si és així, aquí és on està.

Procediment de revisió d'ofici per causa de nul·litat de ple dret, de l'acord núm. 5, 1r A) adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de data 15/09/2014 en l'exp. de llicències d'obres núm. 67/2006.