Informa't aquí sobre el lloc web del servei de gestió tributària del teu municipi. També hi trobaràs l'adreça, el telèfon, els horaris del servei i la informació sobre les taxes i tributs que tramita.

L' Ajuntament d'Alcoletge té delegades a l'ORGANISME AUTÒNOM DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA (www.oagrtl.cat)  les funcions de recaptació en període voluntari i en període executiu de diversos impostos municipals com:

  • IBI URBANA
  • IBI Béns de característiques especials
  • IBI Rústica
  • Impost d'activitats econòmiques
  • Impost de vehicles de tracció mecànica
  • Impost sobre l'increment dels valors de bens de naturalesa urbana

 

La resta de taxes i preus públics de caràcter municipal es gestionen, en període voluntari, directament per l'Ajuntament d'Alcoletge. La recaptació en via executiva es tramet, tanmateix, a l'Organisme autònom de la Diputació de Lleida.

Per aquestes taxes i preus públics l'Ajuntament aprova, anualment, el corresponent calendari fiscals i els padrons respectius.

Ajuntament d'Alcoletge. Horari d'atenció al públic en matèria de gestió tributària: 

Lloc: Ajuntament d'Alcoletge. c/ Sitjar, 2.

Horari:  De dilluns a divendres, laborables, de 8 a 13.30 hores.

 

 

S'aporta, en documents adjunts, informació sobre la gestió tributària feta per l'OAGRTL i l'Ajuntament d'Alcoletge.