Convocatòries de personal Disponible a: NOVA SEU ELECTRONICA GESTIONA

Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats
Denominació Número de places Data d'inici Data de fi Expedient Sistema de selecció Tipus de personal Grup de titulació Altres requisits Matèries Estat Data de les proves Lloc de les proves Dades de les publicacions Més informació Documents
Borsa auxiliar administratiu/va C2 381/2021 Concurs-oposició

El termini de presentació d’instàncies serà de 10 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’última de les publicacions dels anuncis de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona o en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per la resta d'informació veure bases incloses a l'anunci.

Anunci publicació i convocatoria Borsa Auxiliar administratiu C2 Ajuntament d'Alcanar
Borsa de Tècnic d'administració general (TAG) 1 290/2021 Concurs-oposició Estatutari interí A1 Veure bases reguladores Termini de presentació de sol·licituds de participació finalitzat. Bases BORSA TAG per concurs oposició
Instància procés TAG
DECRET 2021-0378 [Decret llistat provisional admesos i exclosos Tècnic d'Administracio General]
DECRET 2021-0437 [Decret Alcaldia llistat definitiu admesos i exclosos borsa de treball Tècnic Administració General]
DECRET 2021-0551 [CONSTITUCIO BORSA DE TREBALL TECNIC ADMINISTRACIO GENERAL]
Vigilant d'escola 1 25-01-2021 1198/2020 Concurs-oposicio BOPT 13/01/2021 I DOGC 20/01/2021 ANUNCI BOPT Bases Vigilant d'escola-
Anunci DOGC Bases
Anunci esmena vigilant d'escola publicat al DOGC
Instància procés vigilant d'escola-
ANUNCI BOPT Bases Vigilant d'escola-
Refosa Bases reguladores vigilant d'escola
Anunci llistat provisional admesos i exclosos vigilant d'escola
Anunci llistat definitiu admesos i exclosos vigilant d'escola
Acta prova teorica vigilant escola
Acta prova practica vigilant escola
Anunci resultat final oposicio-concurs
2 places de tècnic/a auxiliar de comerç, en règim laboral, caràcter temporal i constitució de borsa de treball 2 04-11-2020 2816/2020 Concurs-oposició Laboral C1 Establerts en les bases DOGC 4/11/2020

2 places de tècnic/a auxiliar de comerç, en
règim laboral, caràcter temporal i constitució de borsa de treball, així com la seua
convocatòria

Termini instàncies: 10 dies habils a partir de la publicació al DOGC de data 4/11/2020

Anunci DOGC Auxiliar técnic de comerç
Bases publicades BOPT Auxiliar de comerç
Instància procés aux comerç
Anunci llistat provisional admesos i exclosos técnic auxiliar de comerç
Anunci canvi data català C1 i aclariments de les proves
Decret llistat definitiu admesos i exclosos tècnic auxiliar de comerç
Acta resultats C1 català Tècnic aux de comerç
Anunci selecció dos places de tècnic auxiliar de comerç cas pràctic
Anunci dels resultats de la primera prova per a la selecció de dos places de tècnic auxiliar de comerç
Anunci selecció dos places de tècnic auxiliar de comerç fase concurs
Anunci resultats finals selecció dos places de tècnic auxiliar de comerç
Acta Tribunal Qualificador aprovació resultats definitius procés selectiu 2 places tècnic comerç
Anunci resolució al·legacions i resultats definitius tècnics auxiliars de comerç i borsa de treball
Anunci Decret Alcaldia nomenament 2 tècnics auxiliars comerç i borsa de treball
2 places de tècnic/a auxiliar de comerç, en règim laboral, caràcter temporal i constitució de borsa de treball 2 2816/2020 Concurs-oposició Laboral DOCG 4/11/2020 2 places de tècnic/a auxiliar de comerç, en règim laboral, caràcter temporal i constitució de borsa de treball Anunci DOGC Auxiliar técnic de comerç
CONCURS PLAÇA DE PROFESSOR/A DE CATALÀ 1 09-07-2020 31-12-2020 1242/2020 CONCURS LABORAL A1 Establerts en les bases de selecció que regeixen aquesta convocatòria Veure bases Actiu

Concurs plaça professor/a de català

Anunci BOPT: 3/09/2020

Anunci DOGC: 10/09/2020

Termini presentació d'instàncies: 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de convocatòria al DOGC

 

ANUNCI BOPT APROV. BASES PROCEDIMENT SELECTIU PROFESSOR-A CATALÀ FORMACIO ADULTS.pdf
ANUNCI DOGC CONVOCATORIA PROFESSOR CATALA ADULTS
INSTÀNCIA PROCÉS SELECTIU PLAÇA PROFESSOR CATALÀ ADULTS
Anunci llistat provisional admesos i exclosos professor-a català
Decret llistat definitiu admesos i exclosos professor-a català
Acta tribunal valoració concurs professor-a català
Anunci proposta aspirant professor-a català
CONCURS-OPOSICIÓ CONVOCATORIA PLAÇA TÈCNIC/A AUXILIAR DE TURISME I BORSA TREBALL 1 04-03-2020 31-12-2020 759/2020 Concurs-oposició lliure Laboral C1 Establerts en les bases de selecció que regeixen aquesta convocatòria Veure bases Actiu Ajuntament d'Alcanar Publicada

Convocatòria i bases procés de selecció plaça de tècnic/a auxiliar de turisme, personal laboral temporal, i borsa de treball.

Anunci BOPT: 17/03/2020

Anunci DOGC: 12/06/2020

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dilluns, dia 13 de juliol de 2020.

ANUNCI DOGC CONVOCATORIA PROCÉS SELECTIU PLAÇA TECNIC AUXLIAR DE TURISME
ANUNCI BOPT APROV. BASES PROCEDIMENT SELECTIU PLAÇA TÈCNIC AUXILIAR DE TURISME
INSTANCIA PROCES SELECTIU PLAÇA TÈCNIC AUXILIAR DE TURISME
Anunci llistat provisional admesos i exclosos Aux. Técnic Turisme
Anunci llistat definitiu admesos i exclosos Aux. Técnic Turisme
Anunci esmena lloc realització de les proves Aux. turisme
DECRET 2020-0758 [Decret anulació prova auxiliar de turisme C1]
Anunci cancelació prova Aux. Turisme
Anunci convocatoria prova Aux. Técnic Turisme
Anunci resultats primera prova proces selectiu plaça tècnic auxiliar turisme (tipus test)
15-10-2020 - ANUNCI RESULTATS 2a PROVA PLAÇA TECNIC AUXILIAR TURISME
CONCURS PLAÇA TÈCNIC/A AUXILIAR BIBLIOTECA, RÈGIM LABORAL 1 15-01-2020 31-01-2020 83/2020 Concurs Laboral Subgrup C1 Establerts en les bases Relacionades amb la plaça a cobrir Actiu Ajuntament d'Alcanar Tauler d'anuncis (única convocatòria)

CONCURS PLAÇA DE TÈCNIC/A AUXILIAR, ADSCRIT/A A LA BIBLIOTECA PÚBLICA, EN RÈGIM DE LABORAL INTERÍ, DE L'AJUNTAMENT D'ALCANAR.

Termini presentació d'instàncies: 5 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria.

Publicació de la convocatòria: 15/01/2020

Finalització termini: 22/01/2020 inclusivament.

ANUNCI APROVACIO BASES I CONVOCATORIA PLAÇA TECNIC BIBLIOTECA PUBLICA (PERSONAL LABORAL INTERI)
INSTANCIA PROCÉS SELECTIU
Decret llistat admesos i exclosos auxiliar tècnic de biblioteca
Decret llistat definitiu admesos i exclosos aux. tècnic biblioteca
Acta prova de català concurs biblioteca
Anunci tribunal valoració mérits aux. tècnic biblioteca
Anunci resultat del concurs Auxiliar Tècnic de biblioteca
Anunci reinici proces Técnic biblioteca max urgència
Decret aprovació i requeriment bibloteca max urgència
CONCURS-OPOSICIÓ LLOC DE TREBALL D'ARQUITECTE/A TÈCNIC/A APARELLADOR/A I CONSTITUCIÓ BORSA DE TREBALL 1 09-10-2019 31-12-2019 2730/2019 Concurs-oposició Funcionari/a interinatge A2 Establerts en les bases de la convocatòria Establertes en les bases de la convocatòria Actiu Ajuntament d'Alcanar

Concurs-oposició plaça arquitecte/a tècnic/a - aparellador/a, amb caràcter de funcionari/a interinatge de la plantilla de personal de l'Ajuntament d'Alcanar, amb constitució de borsa de treball.

Anunci BOPT: 18/10/2019

Anunci DOGC: 29/10/2019 (el termini finalitzarà transcorreguts 20 dies naturals des d'aquesta publicació, en data 18/11/2019).

ANUNCI BOPT BASES I CONVOC. LLOC DE TREBALL ARQUITECTE TÈCNIC BORSA DE TREBALL I CONVOCATORIA
ANUNCI DOGC CONVOCATORIA PLAÇA ARQUITECTE TÈCNIC APARELLADOR I CNOSTITUCIO BORSA DE TREBALL
INSTANCIA PROCES SELECTIU PLAÇA ADMINISTRATIVA APARELLADOR INTERINATGE SERVEIS TÈCNICS
ANUNCI LLISTAT PROVISIONAL ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS PROCÉS SELECTIU ARQUITECTE TÈCNIC APARELLADOR.pdf
DECRET MODIFICACIÓ DATA EXAMEN
ANUNCI CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU ARQUITECTE_A TÈCNIC_A APARELLADOR_A.pdf
CONCURS-OPOSICIO PLAÇA FUNCIONARI INTERINATGE ADMINISTRATIU COMPTABLE 1 29-05-2019 31-07-2019 257/2019 CONCURS-OPOSICIO FUNCIONARIAT C1 Establerts en les bases que regeixen el procediment selectiu. Establertes en la Relació de Llocs de Treball Actiu Ajuntament d'Alcanar

Anunci BOPT termini convocatòria: 29/05/2019

Anunci DOGC termini convocatòria: 14/06/2019 (el termini de presentació de sol·licituds finalitza el 4/07/2019)

ANUNCI BOPT APROV. BASES I CONVOC. PROCES SELECCIO 1 PLAÇA ADMINISTRATIU INTERVENCIO
INSTANCIA SOL·LICITUD DE PARTICIPACIO EN PROCES SELECTIU
ANUNCI DOGC CONVOCATORIA PLAÇA ADMINISTRATIU COMPTABLE DEPT. INTERVENCIO
ANUNCI LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS ADMINISTRATIU INTERVENCIÓ.pdf
ANUNCI LLISTAT DEFINITIU ADMESOS I EXCLOSOS ADMINISTRATIU INTERVENCIO.pdf
DECRET ALCALDIA PER CANVI DATA CONSTITUCIO TRIBUNAL PROCES SELECCIO PLAÇA ADMINISTRATIU INTERVENCIO PROVA ESCRITA
ANUNCI DE LA RELACIÓ D'APROVATS 2n exercici oposició 1 lloc treball administratiu Intervencio municipal
EXAMEN TIPUS TEST ADMIN INTERV AMB RESPOSTES AJ. ALCANAR
ANUNCI DE LA RELACIÓ D%u2019APROVATS 3r exercici oposició.pdf
ANUNCI DEL RESULTAT DE LA BAREMACIÓ.pdf
CONVOCATORIA CONCURS-OPOSICIO SELECCIO 3 PLACES AGENT POLICIA LOCAL 4 27-05-2019 31-08-2019 1217/2019 CONCURS-OPOSICIO Funcionariat C2 Establerts en les bases que regeixen el procediment selectiu Establertes en la Relació de Llocs de Treball Actiu Ajuntament d'Alcanar

Publicació bases i convocatòria BOPT: 5/06/2019

Publicació bases i convocatòria DOGC: 6/06/2019

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el proper 26/06/2019.

S'amplia el nombre de places convocades a una més de les tres previstes inicialment (3+1)

ANUNCI BOPT APROV. BASES PROCES SELECCIO 3 PLACES AGENTS POLICIA LOCAL I CONVOCATORIA
INSTANCIA PROCES SELECTIU 3 PLACES AGENT POLICIA LOCAL0 (3)
ANUNCI DOGC APROV. BASES I CONVOCATORIA (3) PLACES AGENTS DE LA POLICIA LOCAL AJUNTAMENT
ANUNCI BOPT PER AMPLIACIÓ CONVOCATORIA 3 PLACES POLICIA LOCAL AMB UNA PLAÇA MÉS (3+1)
ANUNCI DOGC PER AMPLIACIÓ CONVOCATORIA 3 PLACES POLICIA LOCAL AMB UNA PLAÇA MÉS (3+1)
ANUNCI LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS 4 PLACES POLICIA LOCAL.pdf
ANUNCI LLISTAT DEFINITIU ADMESOS I EXCLOSOS 3 1 PLACES POLICIA LOCAL.pdf
RESULTATS PROVA CATALA PROCÉS SELECTIU 4 PLACES AGENT DE POLICIA LOCAL.pdf
RESULTAS PROVA CULTURAL I ESPECIFICA PROCÉS SELECTIU 4 PLACES AGENT POLICIA LOCAL.pdf
RESULTATS PROVA TEORICO PRACTICA PROCÉS SELECTIU 4 PLACES AGENT POLICIA LOCAL.pdf
RESULTATS PROVES FISIQUES 14-11-2019.pdf
CONVOCATORIA ASPIRANTS PROCÉS SELECTIU 4 PLACES AGENT POLICIA LOCAL.pdf
RESULATTS PSICOTECNIC I FINALS OPOSICIO-CONCURS.pdf
DECRET NOMENAMENT POLICIES 3+1
CONVOCATORIA CONCURS-OPOSICIO PLAÇA INTERIN ADMINISTRATIU I BORSA TREBALL 1 19-03-2019 31-07-2019 386/2019 Concurs-oposicio Funcionariat C1 Establerts en les bases que regeixen el procediment selectiu Relacionades amb la Relació de Llocs de Treball En actiu Ajuntament d'Alcanar BOPT-DOGC

Concurs-oposició administratiu/va funcionari i constitució de borsa de treball

Anunci BOPT aprovació bases i convocatòria: 19/03/2019

Anunci DOGC convocatòria: 1/04/2019 (el termini de presentació d'instàncies finalitza el 23/04/2019).

ANUNCI BOPT BASES PLAÇA FUNCIONARI INTERINATGE I BORSA TREBALL
ANUNCI DOGC CONVOC. PLAÇA ADMINISTRATIU FUNCIONARI INTERINATGE I BORSA TREBALL
INSTANCIA
ANUNCI LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS PLAÇA INTERINA ADMINISTRATIU.pdf
ANUNCI LLISTAT DEFINITIU ADMESOS I EXCLOSOS ADMINISTRATIU SECRETARIA.pdf
17-07-2019 - ANUNCI RESULTATS PROVA TEORICA LLOC DE TREBALL ADMINISTRATIU INTERI I BORSA TREBALL (SECRETARIA)
19-07-2019 - ANUNCI RESULTATS DE LA BAREMACIÓ CONCURS-OPOSICIO PLAÇA ADMINISTRATIU SECRETARIA
19-07-2019 - ANUNCI DE LA RELACIÓ D'APROVATS CONCURS-OPOSICIO ADMINISTRATIU SECRETARIA
DOCUMENTS CASOS PRACTICS LLOC TREBALL SECRETARIA
DOCUMENT EXAMEN LLOC ADMINISTRATIU SECRETARIA 2019
ANUNCI DECRET D'ESTIMAR RECURS REPOSICIÓ NOMENAMENT INTERÍ D'ADMINISTRATIU SECRETARIA I CONSTITUCIÓ BORSA DE TREBALL
PROCÉS SELECTIU CONCURS-OPOSICIO PLAÇA CAPORAL POLICIA LOCAL (PROMOCIO INTERNA) 1 11-01-2019 31-07-2019 2378/2018 Promoció interna Funcionari CS Veure bases procediment de provisió lloc de treball Relació Llocs de Treball Actiu Alcanar Veure publicacions

CONCURS-OPOSICIO LLOC DE TREBALL CAPORAL POLICIA LOCAL (promoció interna)

Termini presentació sol·licituds: Fins el dia 5 de març.

ANUNCI BOPT BASES CAPORAL POLICIA LOCAL (promocio interna)
ANUNCI DOGC BASES CAPORAL POLICIA LOCAL (promocio interna)
ANUNCI TAULER CONVOCATORIA LLOC DE TREBALL CAPORAL POLICIA LOCAL
ANUNCI BOPT CONVOCATORIA PROCES SELECTIU PLAÇA CAPORAL POLICIA LOCAL (PROMOCIO INTERNA)
ANUNCI DOGC CONVOCATORIA PLAÇA CAPORAL POLICIA LOCAL AJUNTAMENT PROMOCIO INTERNA
ANUNCI DOGC ESMENA NIVELL CATALÀ PLAÇA CAPORAL POLICIA LOCAL
ANUNCI LLISTAT PROVISIONAL ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS CAPORAL POLICIA LOCAL.pdf
RESULTATS PROVA PSICOTECNICA CAPORAL.pdf
ANUNCI DE NOMENAMENT DECRET 2019-0634 ASM COM A CAPORAL POLICIA LOCAL I CESSAMENT INTERINATGE
PLAÇA OFICIAL 1a CEMENTIRI BRIGADA MUNICIPAL 1 29-11-2018 31-12-2018 2131/2018 Concurs Laboral C2 Establerts en les bases que regeixen la convocatòria Relacionades amb la plaça Actiu Ajuntament d'Alcanar En procés

CONCURS PROVISIO PLAÇA OFICIAL 1a CEMENTERI MUNICIPAL BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES I SERVEIS  (CONTRACTE DE RELLEU)

Termini presentació instàncies: 10/01/2019 inclusivament.

ANUNCI BOPT BASES PROCES SELECTIU PLAÇA OFICIAL 1a CEMENTERI BRIGADA OBRES (CONTRACTE DE RELLEU)
INSTÀNCIA SOL·LICITUD DE PARTICIPACIO
ANUNCI DOGC CONVOCATORIA PROVISIO PLAÇA OFICIAL 1a CEMENTIRI CONTRACTE RELLEU
ANUNCI LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS - EXCLOSOS OFICIAL 1a CEMENTIRI - CONTRACTE RELLEU.pdf
ANUNCI RESULTATS CONCURS PROVISIO 1 PLAÇA OFICIAL 1a CEMENTIRI (CONTRACTE DE RELLEU)
ANUNCI ESMENA BASES SELECCIO 4 AGENTS PLACES POLICIA LOCAL ACREDITACIO NIVELL CONEIXEMENTS CATALA
CONCURS PROVISIO PLAÇA OFICIAL 1a OBRES BRIGADA OBRES (CONTRACTE DE RELLEU) 1 08-11-2018 31-12-2018 Contractació de personal Concurs Laboral C2 Establerts en les bases que regeixen la convocatòria Oficial 1a d'obres (Brigada Municipal d'Obres i Serveis) Actiu Ajuntament d'Alcanar BOPT 214, 8/11/2018 (bases)

Concurs provisió plaça Oficial 1a d'obres de la Brigada Municipal d'Obres i Serveis, mitjançant contracte de relleu, a temps parcial o complet, i constitució de borsa de treball. Procés finalitzat.

ANUNCI BOPT BASES PLAÇA OFICIAL 1a D'OBRES BRIGADA MUNICIPAL CONTRACTE RELLEU
INSTANCIA OFICIAL 1a BRIGADA MUNICIPAL CONTRACTE DE RELLEU PER JUBILACIO I BORSA TREBALL
ANUNCI CONVOCATORIA PROCES SELECTIU PLAÇA OFICIAL 1a D'OBRES BRIGADA
ANUNCI LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS - EXCLOSOS OFICIAL 1a OBRES BRIGADA (CONTRACTE RELLEU).pdf
ANUNCI ACTA RESULTATS OFICIAL 1a BRIGADA MUNICIPAL OBRES I SERVEIS (contracte relleu)
BASES PROCES SELECTIU AGENTS POLICIA LOCAL AJUNTAMENT 4 27-09-2018 01-07-108019 1879/2018 CONCURS-OPOSICIO FUNCIONARIAT C1 ESTABLERTS EN BASES POLICIA LOCAL ACTIU AJUNTAMENT D'ALCANAR Veure documentació annexa

BASES CONCURS-OPOSICIO LLIURE SELECCIO 4 PLACES AGENT POLICIA LOCAL.

Termini presentació instàncies: Des del 24 de novembre fins al 13 de desembre (inclusivament)

 

ANUNCI BOPT BASES SELECCIÓ 4 PLACES AGENTS POLICIA LOCAL (CONCURS-OPOSICIO)
ANUNCI DOGC BASES QUE REGEIXEN CONVOCATORIA PROCES SELECTIU 4 PLACES POLICIA LOCAL
ANUNCI BOPT APROV. ESMENA BASES PROCES SELECCIO 4 PLACES AGENT POLICIA LOCAL
ANUNCI DOGC APROV. ESMENA BASES PROCES SELECCIO 4 PLACES AGENT POLICIA LOCAL
ANUNCI DOGC BASES QUE REGEIXEN CONVOCATORIA PROCES SELECTIU 4 PLACES POLICIA LOCAL
ANUNCI BOPT CONVOCATORIA PROCES SELECTIU 4 PLACES POLICIA LOCAL
ANUNCI BOPT APROV. ESMENA BASES PROCES SELECCIO 4 PLACES AGENT POLICIA LOCAL
ANUNCI DOGC APROV. ESMENA BASES PROCES SELECCIO 4 PLACES AGENT POLICIA LOCAL
ANUNCI LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS 4 PLACES POLICIA LOCAL.pdf
ANUNCI LLISTAT DEFINITIU ADMESOS I EXCLOSOS 4 PLACES POLICIA LOCAL.pdf
RESULTATS PROVA CULTURAL I ESPECIFICA.pdf
ANUNCI CONVOCATÒRIA PROVA TEÒRICA I PRÀCTICA.pdf
RESULTATS PROVA TEORICO PRACTICA.pdf
RESULTATS PROVES FISIQUES.pdf
RESULTATS PROVA PSICOTÈCNICA I FASE CONCURS.pdf
CONVOCATORIA PLAÇA TECNIC/A AUXILIAR DE COMUNICACIONS 1 20-08-2018 28-09-2018 Concurs-oposició lliure Laboral C1 Establerts en la convocatòria Relacionades amb l'àmbit dels mitjans de comunicació (Alcanar-Ràdio) Actiu Ajuntament d'Alcanar BOPT/DOGC/Seu electrònica

Bases que regeixen la selecció d'una plaça de tècnic/a auxiliar de comunicacions (especialitat ràdio) i la seva convocatòria, mitjançant concurs-oposició lilure, i creació de borsa de treball (Grup C1). Procés finalitzat.

 

MODELATGE INSTÀNCIA PROCÉS SELECTIU TECNIC AUXILIAR COMUNICACIONS
ANUNCI BOPT BASES SELECCIO PLAÇA TECNIC AUXILIAR DE COMUNICACIONS CONCURS-OPOSICIO LLIURE
ANUNCI DOGC CONVOCATORIA PLAÇA TECNIC MITJANS COMUNICACIO
ANUNCI BOPT ESMENA BASES SELECCIO PLAÇA TÈCNIC MITJANS COMUNICACIO (ESPECIALITAT RADIO)
ANUNCI BOPT CONVOCATORIA PROCES SELECCIO PLAÇA TECNIC AUXILIAR MITJANS DE COMUNICACIO (ESPECIALITAT RADIO)
ANUNCI LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS - EXCLOSOS TÈCNIC AUXILIAR MITJANS COMUNICACIÓ.pdf
ANUNCI CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU TÈCNIC AUXILIAR MITJANS COMUNICACIÓ.pdf
ANUNCI ACTA RESULTATS PROCES SELECCIO PLAÇA DE TECNIC AUXILIAR RADIO
DECRET CONTRACTACIO TECNIC AUXILIAR COMUNICACIONS ALCANAR RADIO I BORSA TREBALL
PROCES SELECTIU BASES I CONVOC. BORSES TREBALL PROFESSORAT ESCOLA MUSICA 14 22-06-2018 30-09-2018 1098/2018 Concurs-oposició lliure Laboral temporal Veure Relació Llocs de Treball Establerts en bases procediment selectiu Musicals Actiu (Sala de Juntes - Ajuntament d'Alcanar) Veure docs. annexos

PROCEDIMENT SELECTIU CONSTITUCIÓ BORSES DE TREBALL PROFESSORAT DE MÚSICA (DIVERSES ESPECIALITATS), DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA D'ALCANAR (EMMA), MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE I CONVOCATORIA.

ANUNCI BOPT APROV. BASES I CONVOC. PROCES SELECTIU BORSES DE TREBALL PROFESSORAT MUSICA EMMA
MODEL DE SOL·LICITUD PROCES SELECTIU BORSES EMMA
ANUNCI DOGC CONVOCATÒRIA SELECCIÓ BORSES TREBALL PROFESSORAT EMMA.pdf
ANUNCI BOPT ESMENA TRIBUNAL QUALIFICADOR REPRESENTANT EAPC SELECCIO BORSA TREBALL PROFESSORAT EMMA.pdf
ANUNCI LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS - EXCLOSOS BORSA PROFESSORAT EMMA.pdf
03.09.2018 - RESULTATS PROVISIONALS VALORACIONS PROFESSORAT ESCOLA MUSICA I BORSES TREBALL
1 18-04-2018 31-08-2018 642/2018 Concurs Personal laboral C2 Establerts en les bases de la convocatòria Relacionada amb les funcions establertes en les bases de la convocatòria Actiu Ajuntament d'Alcanar Anunci BOPT núm. 75 (18/04/2018), Anunci DOGC núm. 7607 (26/04/2018) Anunci bases i convocatòria selecció una plaça Oficial 2a Brigada Municipal d'Obres i Serveis de l'Ajuntament d'Alcanar (Grup C2), mitjançant contracte de relleu a temps parcial o complet, fins jubilació del titular de la plaça, i constitució de borsa de treball. ANUNCI BOPT BASES I CONVOC. PLAÇA OFICIAL 2a CONTRACTE RELLEU BRIGADA MUNICIPAL I BORSA DE TREBALL
INSTANCIA OFICIAL 2a BRIGADA MUNICIPAL CONTRACTE DE RELLEU PER JUBILACIO I BORSA TREBALL C2
2018 - ANUNCI DOGC PUBLICACIÓ EXTRACTE BOPT CONVOCATORIA I BASES PLAÇA RELLEU OFICIAL 2a
ANUNCI LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS - EXCLOSOS OFICIAL 2a BRIGADA (CONTRACTE RELLEU)
13-06-2018 - ACTA RESULTATS PROCES SELECTIU PLAÇA OFICIAL 2a BRIGADA OBRES I SERVEIS
PROCÉS SELECCIO PLAÇA OFICIAL 2a BRIGADA MPAL. OBRES I SERVEIS 1 21-11-2017 31-01-2018 2118/2017 Concurs-oposició Laboral C2 Establerts en les bases que regeixen la convocatòria Relacionades amb la plaça a cobrir Actiu Ajuntament d'Alcanar Annexes a la convocatòria PROCÉS SELECCIO PLAÇA OFICIAL 2a BRIGADA MPAL. OBRES I SERVEIS, AMB CONSTITUCIO DE BORSA DE TREBALL. 21-11-2017 - ANUNCI DOGC BASES I CONVOC. PLAÇA OFICIAL 2a BRIGADA MUNICIPAL
11-12-2017 - ANUNCI BOPT BASES I CONVOC. SELECCIO PLAÇA OFICIAL 2a BRIGADA MUNICIPAL
INSTÀNCIA PROCÉS SELECTIU OFICIAL 2a BRIGADA
ANUNCI CONTRACTACIO OFICIAL 2a BRIGADA MUNICIPAL OBRES I SERVEIS FINS COBERTURA PLAÇA
PROCÉS SELECCIO PLAÇA PEÓ BRIGADA MPAL. OBRES I SERVEIS BRIGADA 1 22-11-2017 31-12-2017 2119/2017 Concurs-oposició lliure Laboral temporal AP Establerts en les bases de la convocatòria Relacionades amb la plaça a cobrir En actiu Sala de Juntes (ajuntament) Veure convocatòries BOPT/DOGC PROCÉS SELECCIO PLAÇA DE PEÓ BRIGADA MPAL. OBRES I SERVEIS BRIGADA 21-11-2017 - ANUNCI DOGC SELECCIO PLAÇA PEO BRIGADA OBRES I SERVEIS
22-11-2017 - ANUNCI BOPT SELECCIÓ PLAÇA DE PEÓ BRIGADA OBRES I SERVEIS
INSTANCIA PEO CONSTRUCCIO BRIGADA MUNICIPAL OBRES I SERVEIS
ANUNCI CONTRACTACIO PEÓ BRIGADA MUNICIPAL OBRES I SERVEIS FINS COBERTURA PLAÇA
PROCÉS SELECCIO PLAÇA OFICIAL 1a BRIGADA MPAL. OBRES I SERVEIS BRIGADA 1 23-11-2017 29-12-2017 20117/2017 Concurs-oposició lliure Contracte laboral temporal C2 Establerts en les bases de la convocatòria Relacionades amb la plaça a cobrir En actiu Ajuntament d'Alcanar BOPT/DOGC Anunci bases i convocatòria procés selectiu plaça Oficial 1a de la Brigada Municipal d'Obres i Serveis. 21-11-2017 - ANUNCI DOGC BASES I CONVOC. SELECCIO PLAÇA OFICIAL 1a BRIGADA MUNICIPAL
23-11-2017 - ANUNCI BOPT BASES I CONVOC. SELECCIO PLAÇA OFICIAL 1a BRIGADA MUNICIPAL
INSTANCIA OFICIAL 1a OBRES BRIGADA MUNICIPAL OBRES I SERVEIS
ANUNCI CONTRACTACIO OFICIAL 1a BRIGADA MUNICIPAL OBRES I SERVEIS FINS COBERTURA PLAÇA
CONVOCATORIA CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIU/VA EN PRÀCTIQUES (PROGRAMA GARANTIA JUVENIL) 1 16-11-2017 29-05-2018 1667/2017 CONCURS LABORAL TEMPORAL (A TEMPS COMPLET) C1 Establerts en les bases de la convocatòria Relacionades amb el lloc de treball a ocupar Actiu Ajuntament d'Alcanar Veure seu electrònica

Bases i convocatòria per a la contractació en pràctiques d'un lloc de treball d'administratiu/va en pràctiques (prrograma de garantia juvenil a Catalunya).

ANUNCI BASES I CONVOCATORIA CONTRACTACIO ADMINISTRATIU EN PRÀCTIQUES (1) GARANTIA JUVENIL
SOL·LICITUD PER PRENDRE PART EN PROCED. SELECCIO (GARANTIA JUVENIL)
ANUNCI CONVOCATORIA PROVISIÓ PLAÇA ARQUITECTE SUPERIOR I BORSA TREBALL 1 30-10-2017 01-12-2017 1397/2017 CONCURS-OPOSICIÓ (INTERINATGE) FUNCIONARIAT ARQUITECTURA SUPERIOR VEURE BASES PROCÉS SELECTIU RELACIONADES AMB LA PLAÇA EN ACTIU 20-11-2017 SALA DE JUNTES SEU ELECTRONICA ANUNCI APROV. LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS/EXCLOSOS, TRIBUNAL QUALIFICADOR I DATA PROVES. ANUNCI LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS-EXCLOSOS PLAÇA ARQUITECTE
ANUNCI PUNTUACIÓ PROVA CONEIXEMENTS TEÒRICS PLAÇA ARQUITECTE SUPERIOR I NOVA CONVOCATORIA
30.11.2017 - ANUNCI RESULTATS PLAÇA ARQUITECTE SUPERIOR, CARÀCTER INTERINATGE
PROCES SELECCIO CONCURS-OPOSICIO ARQUITECTE/A SUPERIOR 1 06-07-2017 30-09-2017 1397/2017 Concurs-oposició Funcionari A1 Establerts en les bases de selecció Relacionades amb la plaça a cobrir En tramitació Ajuntament d'Alcanar En fase de publicació

S'inicia procés de selecció per cobrir, mitjançant interinatge (concurs-oposició), un lloc de treball d'arquitecte/a superior de l'Ajuntament d'Alcanar.

ANUNCI BASES I CONVOCATORIA SELECCIÓ PLAÇA ARQUITECTE INTERINATGE I BORSA TREBALL
PROCÉS SELECCIÓ PROVISIO LLOC D'INTERVENCIO MUICIPAL MITJANÇANT INTERINATGE 1 27-04-2017 31-12-2017 869/2017 Concurs-oposició Funcionari/a interinatge A1 Establerts en les bases que regeixen aquest procediment selectiu D'acord amb l'àrea a cobrir Actiu 17-05-2017 Ajuntament d'Alcanar Per publicar BASES PROCÉS SELECTIU PROVISIÓ PLAÇA D'INTERVENCIÓ DE FONS, MITJAÇANT INTERINATGE, AMB CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL.  16-05-2017 - ANUNCI BOPT BASES SELECCIO LLOC INTERVENCIO MUNICIPAL PER INTERINATGE
ANUNCI DOGC CONVOCATORIA PROVISIO LLOC TREBALL INTERVENCIO MUNICIPAL
ANUNCI LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS - EXCLOSOS PROVISIÓ PLAÇA INTERVENCIÓ MUNICIPAL INTERINATGE
ANUNCI RELACIÓ APROVATS, FASE D'OPOSICIÓ, LLOC DE TREBALL D'INTERVENCIÓ MUNICIPAL INTERI
10.07.2017 - ACTA TRIBUNAL QUALIFICADOR LLOC INTERVENCIO DE FONS AJ. ALCANAR I SOLUCIONS SUPOSITS PRACTICS
PROVISIÓ BASES I CONVOCATORIA PLAÇA LABORAL VIGILANT DE LA FANECADA (CONTRACTE DE RELLEU) I BORSA TREBALL 1 05-05-2017 31-12-2017 691/2017 Mitjançant concurs Laboral (caràcter temporal) C2 D'acord amb bases que regeixen la convocatòria Tasques en instal·lacions de la Fanecada En actiu 31-05-2017 Sala de Juntes Veure etauler

BASES I CONVOCATÒRIA PLAÇA VIGILANT DE LA FANECADA (règim laboral temporal, mitjançant contracte de relleu, i constitució de borsa de treball)

ANUNCI BOPT BASES I CONVOCATORIA VIGILANT FANECADA (LABORAL TEMPORAL)
2017 - ANUNCI DECRET LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS - EXCLOSOS VIGILANT FANECADA
10.07.2017 - ACTA TRIBUNAL QUALIFICADOR LLOC INTERVENCIO DE FONS AJ. ALCANAR I SOLUCIONS SUPOSITS PRACTICS
ANUNCI PER CONTRACTACIÓ RELLEVISTA VIGILANT FANECADA I BORSA DE TREBALL
PROVES SELECTIVES CONTRACTE DE RELLEU PLAÇA VIGILANT FANECADA 1 13-04-2017 691/2017 CONCURS LABORAL TEMPORAL CONTRACTE DE RELLEU C2 ESTABLERTS EN LA CONVOCATÒRIA RELACIONADES AMB LA PLAÇA ACTIU AJUNTAMENT D'ALCANAR

Bases que regeixen el concurs per a la provisió d’una plaça de vigilant de la Fanecada, Grup C2, de caràcter laboral, modalitat contracte de relleu, a temps parcial o complet; amb constitució borsa de treball.

ANUNCI JGL BASES I CONVOC. PLAÇA VIGILANT FANECADA
PROVES SELECTIVES TÈCNIC AUXILIAR OFICINA MUNICIPAL DE TURISME 1 20-04-2017 31-12-2017 745/2017 Concurs Personal laboral temporal D'acord amb conveni laboral Establerts en les bases de la convocatòria Relacionades amb la plaça a cobrir Actiu Ajuntament d'Alcanar

CONVOCATÒRIA BASES I PLAÇA TÈCNIC AUXILIAR DE TURISME.

ANUNCI DECRET PROVISIONAL ADMESOS - EXCLOSOS PROVISIO TÈCNIC AUXILIAR DE TURISME
ANUNCI BOPT ADMESOS-EXCLOSOS PROCES SELECCIO PLAÇA TÈCNIC AUXILIAR TURISME CARACTER TEMPORAL
ANUNCI RESULTATS PROVES TECNIC AUXILIAR TURISME.pdf
19-12-2016 - RESULTATS FINALS PROVES AUX. ADMINISTRATIU INTERVENCIO 1 19-12-2016 19-12-2016 132/2016 CONCURS-OPOSICIO FUNCIONARI C2 ESTABLERTS EN LES BASES DE LA CONVOCATORIA RELACIONADES AMB LA PLAÇA PROPOSTA TRIBUNAL QUALIFICADOR 19-12-2016 AJUNTAMENT D'ALCANAR CONSULTAR EN SEU ELECTRÒNICA 19-12-2016 - RESULTATS FINALS PROVES AUX. ADMINISTRATIU INTERVENCIO
ANUNCI RESULTATS 3r EXERCICI AUXILIAR ADMINISTRATIU I BORSA TREBALL I NOVA CONVOCATÒRIA 1 30-11-2016 19-12-2016 132/2016 CONCURS-OPOSICIÓ FUNCIONARI C2 ESTABLERTS EN LES BASES DE LA CONVOCATORIA RELACIONADES AMB LA PLAÇA EN TRAMIT 19-12-2016 BIBLIOTECA PUBLICA "TRINITARI FABREGAT" WEB ANUNCI RESULTATS 3r EXERCICI AUXILIAR ADMINISTRATIU I BORSA TREBALL I NOVA CONVOCATÒRIA (19/12/2016) ANUNCI RESULTATS 3r EXERCICI AUXILIAR ADMINISTRATIU I BORSA TREBALL I NOVA CONVOCATÒRIA
ANUNCI CANVI DE DATA 3a PROVA PROCED. SELECCIO PLAÇA INTERINA AUXILIAR ADMINISTRATIU 1 30-11-2016 30-11-2016 132/2016 CONCURS-OPOSICIO FUNCIONARI C2 ESTABLERTS EN LES BASES DE LA CONVOCATORIA INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN TRAMIT 30-11-2016 BIBLIOTECA PUBLICA "TRINITARI FABREGAT" WEB ANUNCI CANVI DE DATA 3r PROVA PROCÉS SELECCIO PLAÇA AUX. ADMINISTRATIU
ANUNCI CONTRACTACIO PROFESSOR A JORNADA PARCIAL ESCOLA MUSICA (EGR) 1 04-11-2016 30-06-2017 1285/2016 CONTRACTACIÓ PER SERVEI DETERMINAT PERSONAL LABORAL A TEMPS PARCIAL PROFESORAT ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA SERVEI DETERMINAT PIANO EN TRAMITACIO 09-11-2016 -- WEB/BOPT ANUNCI CONTRACTACIO PROFESSOR A JORNADA PARCIAL ESCOLA MUSICA (EGR)
2016 - CONTRACTACIO JOVES BENEFICIARIS PROGRAMA GARANTIA JUVENIL 1 04-11-2016 30-11-2016 2213/2016 ENTREVISTA I MÈRITS LABORAL Formació mínima cicle formatiu de Grau Mitjà ESTABLERT EN LES BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU AREA DE JOVENTUT EN TRAMIT AJUNTAMENT D'ALCANAR WEB

La Junta de Govern Local, en sessió de data 3/11/2016, va aprovar les bases de selecció per a la contractació de joves beneficiaris de la garantia juvenil, contracte de treball en pràctiques, juntament amb la convocatòria, per un període de sis mesos, a jornada completa.

2016 - ANUNCI APROVACIO BASES CONTRACTACIÓ PERSONAL SUBV. PROJECTE GARANTIA JUVENIL
ANUNCI RESULTATS 2a PROVA I CONVOCATORIA EXERCICIS 3a PROVA 1 02-11-2016 02-11-2016 132/2016 CONCURS-OPOSICIO FUNCIONARI/A ESTABLERT EN LES BASES DE LA CONVOCATORIA ESTABLERT EN LES BASES DE LA CONVOCATORIA RELACIONADES AMB LA PLAÇA A COBRIR EN TRAMITACIO 23-11-2016 BIBLIOTECA PUBLICA "TRINITARI FABREGAT", D'ALCANAR VEURE WEB

RESULTATS 2a PROVA PROCÉS SELECTIU PER COBRIR LLOC TREBALL, AMB CARÀCTER INTERINATGE, D'AUXILIAR ADMINISTRASTIU, AMB CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL.

ANUNCI RESULTATS 2a PROVA FASE OPOSICIO I CONVOCATORIA DATA 3a PROVA AUX. ADMINISTRASTIU
ANUNCI CONTRACTACIO (1) PROFESSOR/A ESCOLA MUNICIPAL MUSICA (DA núm. 465-2016, de data 03.10.2016) 17 03-10-2016 03-10-2016 1285/2016 CONCURS-OPOSICIO LABORAL TEMPORAL DIVERSOS GRUPS ESTABLERTS EN LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA CURSOS D'INSTRUMENTS MUSICALS I APRENENTATGE MUSICAL EN TRAMIT 14-10-2016 SALA DE JUNTES WEB ANUNCI CONTRACTACIO (1) PROFESSOR/A ESCOLA MUNICIPAL MUSICA (DA núm. 465-2016, de data 03.10.2016) ANUNCI CONTRACTACIO PROFESOR-A ESCOLA MUNICIPAL MUSICA - DA núm. 465-2016, de data 03.10.2016
ANUNCI CONTRACTACIÓ PROFESSORAT (2) ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA D'ALCANAR (EMMA) 17 30-09-2016 30-09-2016 1285/2016 CONCURS-OPOSICIO LABORAL TEMPORAL DIVERSOS GRUPS ESTABLERTS EN LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA CURSOS D'INSTRUMENTS MUSICALS I APRENENTATGE MUSCIAL EN TRÀMIT 30-09-2016 SALA DE JUNTES WEB ANUNCI CONTRACTACIÓ PROFESSORAT (2) ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA D'ALCANAR (EMMA). ANUNCI CONTRACTACIO (2) PROFESORAT ESCOLA MUNICIPAL MUSICA (DA núm. 457-2016, de data 30.09.2016)
ANUNCI CONTRACTACIÓ PROFESSORAT ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA 17 27-09-2016 03-10-2016 1285/2016 CONCURS-OPOSICIO LABORAL TEMPORAL DIVERSOS GRUPS ESTABLERTS EN LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA CURSOS D'INSTRUMENTS MUSICALS I APRENENTATGE MUSICAL EN TRAMIT 03-10-2016 SALA DE JUNTES VEURE WEB ANUNCI CONTRACTACIÓ PROFESSORAT ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA I MODIFICACIO HORARIS. 12.09.2016 - ANUNCI RESULTATS PROVES CONEIXEMENT DE CATALÀ ASPIRANTS PROFESSORAT EMMA
27-09-2016 - RESULTATS DEFINITIUS BORSES DE TREBALL PROFESSORAT EMMA 17 27-09-2016 27-09-2016 1285/2016 CONCURS-OPOSICIO PERSONAL LABORAL TEMPORAL DIVERSOS ESTABLERTS EN LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA CURSOS D'INSTRUMENTS MUSICALS I APRENENTATGE MUSICAL EN TRAMITACIO 27-09-2016 SALA DE JUNTES WEB RESULTATS DEFINITIUS VALORACIO BORSES DE TREBALL PROFESSORAT EMMA. 27-09-2016 - RESULTATS DEFINITIUS BORSES DE TREBALL PROFESSORAT EMMA
VALORACIO RESULTATS DEFINITIUS BORSES TREBALL PROFESSORAT EMMA 17 26-09-2016 26-09-2016 1285/2016 CONCURS-OPOSICIO LABORAL TEMPORAL DIVERSOS GRUPS ESTABLERTS EN LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA CURSOS D'INSTRUMENTS MUSICALS I APRENENTATGE MUSICAL EN TRAMITACIÓ 26-09-2016 SALA DE JUNTES WEB RESULTATS DEFINITIUS VALORACIO BORSES DE TREBALL PROFESSORAT EMMA 26-09-2016 - ANUNCI RESULTATS DEFINITIUS VALORACIONS PROFESSORAT EMMA
CONVOCATORIA PROCED. SELECCIO PROVISIO PLAÇA INTERINA AUXILIAR ADMINISTRATIU 1 26-10-2016 26-10-2016 132/2016 CONCURS-OPOSICIO FUNCIONARI/A INTERINA C2 ESTABLERTS EN BASES DE CONVOCATORIA INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN TRAMITACIO 26-10-2016 BIBLIOTECA PÚBLICA "TRINITARI FABREGAT", D'ALCANAR WEB

CONVOCATÒRIA 26.10.2016 PROCEDIMENT SELECTIU PROVISIÓ D’UNA PLAÇA INTERINA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU, SUBESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA, GRUP C2, AMB CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL.

ANUNCI CONVOC. PROCED. SELECCIO AUXILIAR ADMIN. INTERVENCIO (26.10.2016)
RESULTATS PROVISIONALS PUNTUACIO VALORACIONS PROFESSORAT EMMA 17 14-09-2016 14-09-2016 1285/2016 CONCURS-OPOSICIO LABORAL TEMPORAL DIVERSOS GRUPS ESTABLERTS EN LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA CURSOS D'INSTRUMENTS MUSICALS I APRENENTATGE MUSICAL EN TRAMITACIO 14-09-2016 SALA DE JUNTES WEB VALORACIÓ CURRICULUMS I ENTREVISTES PROFESSORAT ANNEX DETALL PUNTUACIO INDIVIDUALITZADA CURRICULUMS I ENTREVISTES PROFESSORAT EMMA
RESULTATS PROVISIONALS VALORACIONS PROFESSORAT EMMA 17 14-09-2016 14-09-2016 1285/2016 CONCURS-OPOSICIO LABORAL TEMPORAL DIVERSOS GRUPS ESTABLERTS EN LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA CURSOS D'INSTRUMENTS MUSICALS I APRENENTATGE MUSICAL EN TRAMITACIO 14-09-2016 SALA DE JUNTES WEB VALORACIÓ CURRICULUMS I ENTREVISTES PROFESSORAT 14.09.2016 - RESULTATS PROVISIONALS VALORACIONS PROFESSORAT EMMA
ANUNCI RESULTATS VALORACIO CURRICULUM I ENTREVISTA 17 15-09-2016 15-09-2016 1285/2016 CONCURS-OPOSICIO LABORAL TEMPORAL DIVERSOS GRUPS ESTABLERTS EN LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA CURSOS D'INSTRUMENTS MUSICALS I APRENENTATGE MUSICAL EN TRAMITACIO 15-09-2016 SALA JUNTES WEB VALORACIÓ CURRICULUMS I ENTREVISTES PROFESSORAT. ANUNCI PUNTUACIO CURRICULUM I ENTREVISTES PROFESSORAT EMMA
ANUNCI CONVOCATORIA ENTREVISTA PROCÉS SELECTIU PROFESSORAT EMMA 17 12-09-2016 16-09-2016 1285/2016 CONCURS-OPOSICIÓ LABORAL TEMPORAL DIVESOS GRUPS ESTABLERTS EN LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA CURSOS D'INSTRUMENTS MUSICALS I APRENENTATGE MUSICAL EN TRAMITACIÓ 14-09-2016 SALA DE JUNTES/PLENS WEB CONVOCATÒRIA DELS ASPIRANTS PER A LES ENTREVISTES EN PROCEDIMENT SELECTIU. ANUNCI CONVOCATORIA ENTREVISTES ASPIRANTS PROCÉS SELECTIU EMMA
RESULTATS PROVA DE CATALÀ PROCÉS SELECTIU PROFESSORAT ESCOLA MUNICIPAL MUSICA 17 12-09-2016 12-09-2016 1285/2016 CONCURS-OPOSICIÓ LABORAL TEMPORAL DIVERSOS GRUPS Establerts en les bases de la convocatòria CURSOS D'INSTRUMENTS MUSICALS I APRENENTATGE MUSICAL En tramitació 12-09-2016 Sala de Juntes 12/09/2016 INCLOU ACTA PROVA DE CONEIXEMENTS DE CATALÀ. 12.09.2016 - ANUNCI RESULTATS PROVES CONEIXEMENT DE CATALÀ ASPIRANTS PROFESSORAT EMMA
ANUNCI LLISTAT DEFINITIU PROFESSORAT ESCOLA MUNICIPAL MUSICA 17 12-09-2016 30-09-2016 1285/2016 CONCURS-OPOSICIÓ LABORAL TEMPORAL DIVERSOS GRUPS ESTABLERTS EN LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA CURSOS D'INSTRUMENTS MUSICALS I APRENENTATGE MUSICAL EN TRAMITACIÓ 12-09-2016 SALA DE JUNTES (PROVES DE CATALÀ) (BOPT 116, 17/06/2016) Inclou la llista definitiva d'admesos i exclosos en el procés selectiu, i convocatòria als aspirants. ANUNCI LLISTAT DEFINITIU ADMESOS-EXCLOSOS EMMA
ANUNCI LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS/EXCLOSOS PROFESSORAT ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I BORSES TREBALL 17 02-09-2016 30-10-2016 1285/2016 CONCURS LABORAL TEMPORAL DIVERSOS GRUPS ESTABLERTS EN LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA CURSOS D'INSTRUMENTS MUSICALS I APRENENTATGE MUSICAL EN TRAMITACIÓ 12-09-2016 AJUNTAMENT D'ALCANAR (SALA DE JUNTES) (BOPT 116, 17/06/2016)

Inclou la llista provisional d'admesos i exclosos del procés selectiu, la designació dels membres del Tribunal Qualificador i la realització de la primera prova de coneixements de llengua catalana.

ANUNCI LLISTAT PROVISIONAL PROFESSORAT ESCOLA MUNICIPAL MUSICA.pdf