Amb la funció d'assistir el màxim responsable de l'ens en l'exercici de les seves atribucions i d'exercir les competències que li han estat delegades pel Ple, la Junta de Govern pren decisions sobre diferents temes. Aquí pots consultar els acords presos en el marc d’aquestes reunions, que no inclouen dades personals.

Actes Junta de Govern Local (amb dades personals extractades).

Anys 2016, 2017, 2018. Les juntes de govern local de l'any 2019 i següents es troben disponibles en l'apartat d'acords d'òrgans col·legiats per una millor visualització i ordenació de les actes.