Preinscripció/Renovació Escola Música 2023-2024

L'Escola Municipal de Música de Tremp imparteix coneixements de llenguatge musical i instruments varis per a totes les edats. Podeu trobar més informació en aquest enllaç.

En termini
Documentació a aportar

En la tramitació presencial només heu de presentar els formularis específics signats que haureu descarregat:

Alumnes nous: Sol·licitud de preinscripció

Alumnes d'altres anys: Sol·licitud de renovació

Tots els alumnes: Ordre Sepa i autorització recollida alumnes menors

En la tramitació telemàtica cal adjuntar  els documents anteriors a la instància genèrica:

*El document de sol·licitud específic del tràmit també es pot descarregar de la secció de Més informació - Documents associats al tràmit que trobareu al final d'aquesta descripció.

Descripció

L'Escola Municipal de Música de Tremp imparteix coneixements de llenguatge musical i instruments varis per a totes les edats.

Cal realitzar la preinscripció o bé renovació de matrícula del 6 de maig al  maig al 10 de juny de 2023 (ambdós inclosos). Un cop acceptats caldrà fer efectiva un import de matrícula (no reemborsable en el cas que l'alumne no comenci finalment el curs o sigui baixa durant el curs).

Per més informació podeu consultar el seu web: www.tremp.cat/escolamusica

Organisme competent / Responsable
Ens en el qual es dirigeixi la petició.
Àrea tramitadora
Alcaldia o Regidoria delegada de l'Area. Cultura
Qui el pot demanar

 El titular del tràmit. La persona interessada.

Representant: Pare/mare/tutor/a del/de la menor.

Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal
Presencial

L'atenció presencial a l'Ajuntament de Tremp és amb cita prèvia. Per sol·licitar la cita prèvia es pot fer de dues formes:

A través d'internet: https://citaprevia.ubintia.com/tremp/#nbb o trucant al telèfon 973650005

Electrònic
En el cas de la tramitació electrònica, prèviament heu de disposar d'un mecanisme d'identificació i signatura electrònica. A continuació, inicieu la tramitació de la sol·licitud, tot emplenant el formulari web i signant-lo digitalment.
Estan obligats a l'ús del canal electrònic en les seves relacions amb les Administracions Públiques, els subjectes de l'art. 14.2 de la Llei 39/2015, així com aquells que s'estableixin reglamentàriament.
Podeu consultar els certificats digitals admesos i classificats pel Consorci AOC a la pestanya "classificació de certificats" del servei "Validador" de la pàgina web del servei: https://www.aoc.cat/knowledge-base/category/validador/
 
Per a més informació sobre com demanar l'idCAT Mòbil i l'idCAT, podeu consultar la següent informació:
Correu Postal
Enviar-ho a l'adreça: Plaça de la Creu, 1 25620 Tremp - Registre d'entrada
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
La preinscripció/matriculació del curs escolar següent es durà a terme entre el mes de maig i juny del curs anterior.
Termini de sol·licitud
Segons indicacions del període obert per fer el tràmit.
Mitjans de pagament
Domiciliació bancària o transferència a compte
Normativa

Ordenança fiscal núm. 4.12 (annex núm. 11 a l’ordenança general reguladora de taxes per la prestació de serveis i la realització d’activitats juridicoadministratives).
Reglament de l'escola municipal de música

Consultar el web de l'Ajuntament de Tremp.

Termini de Resolució
El termini màxim és de tres mesos amb caràcter general, des de la data en què la instància hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Administració o Organisme competent per a la seva tramitació.
Silenci administratiu
Segons el contingut de la petició expressada a la instància.
Normativa del silenci administratiu
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.
Altra informació d’interès

Per a més informació: www.tremp.cat/escolademusica

L'Escola de Música  té conveni amb la Generalitat de Catalunya (núm. C5008455).

Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Tremp és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (administracio@ajuntamentdetremp.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Plaça de la Creu, 1, 25620, Tremp, (Lleida)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 05/05/2023

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.