Borsa de Treball

Borsa on poden donar-se d'alta empreses que busquen treballadors/res o bé ciutadans i ciutadanes que cerquen feina o volen canviar de feina.
En termini
Preu / Taxa
No n'hi ha
Documentació a aportar

Adjuntar la documentació següent a la instància genèrica:

*El document de sol·licitud específic del tràmit també es pot descarregar de la secció de Més informació - Documents associats al tràmit que trobareu al final d'aquesta descripció.

Descripció
D'una banda les empreses poden fer ús d'aquest servei per tal de trobar persones adients per desenvolupar una tasca, de l'altra, es poden inscriure persones que busquen feina o la volen millorar.
Organisme competent / Responsable
Ens en el qual es dirigeixi la petició.
Àrea tramitadora
Alcaldia o Regidoria delegada de l'àrea. Administració Àrea 1
Qui el pot demanar
Qualsevol persona major d'edat.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal
Presencial

L'atenció presencial a l'Ajuntament de Tremp és amb cita prèvia. Per sol·licitar la cita prèvia es pot fer de dues formes:

A través d'internet: https://citaprevia.ubintia.com/tremp/#nbb o trucant al telèfon 973650005

Electrònic
En el cas de la tramitació electrònica, prèviament heu de disposar d'un mecanisme d'identificació i signatura electrònica. A continuació, inicieu la tramitació de la sol·licitud, tot emplenant el formulari web i signant-lo digitalment.
Estan obligats a l'ús del canal electrònic en les seves relacions amb les Administracions Públiques, els subjectes de l'art. 14.2 de la Llei 39/2015, així com aquells que s'estableixin reglamentàriament.
Podeu consultar els certificats digitals admesos i classificats pel Consorci AOC a la pestanya "classificació de certificats" del servei "Validador" de la pàgina web del servei: https://www.aoc.cat/knowledge-base/category/validador/
 
Per a més informació sobre com demanar l'idCAT Mòbil i l'idCAT, podeu consultar la següent informació:
Correu Postal
Enviar-ho a l'adreça: Plaça de la Creu, 1 25620 Tremp - Registre d'entrada
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Durant tot l'any
Normativa
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
Termini de Resolució
La prevista a l'ordenament
Altra informació d’interès

La borsa de treball de l'Ajuntament de Tremp és una eina exclusivament adreçada a facilitar el contacte entre empreses i treballadors. La inscripció a la mateixa no és vàlida per a la provisió de llocs de treball de l’Ajuntament de Tremp, atès que aquestes ofertes s’han de tramitar mitjançant convocatòria pública, que sempre es publica a pàgina web de l’ajuntament.

El funcionament es basa en l’enviament de currículums de les persones inscrites, que compleixen amb el perfil requerit, a aquelles empreses que hagin formalitzat una oferta de treball.

Una vegada remesa la informació de les persones inscrites en la borsa, és la mateixa empresa la es fa càrrec de totes les accions necessàries per dur a terme el procés de selecció.

Les dades de les persones inscrites a borsa tenen una validesa de 5 anys. Transcorregut aquest termini sense que l’usuari/a renovi la seva inscripció, es procedirà a donar-lo/a de baixa del servei.

Aquest és un servei gratuït que ofereix l'Ajuntament amb l'objectiu de promoure i facilitar la cerca de treball al municipi i comarca.

Existeixen dues possibilitats:

Donar-se d'alta a la borsa de treball com a empresari que busca persones per incorporar a la seva plantilla i vol dur a terme una selecció de personal.
Donar-se d'alta a la borsa de treball com a persona que busca feina o la vol millorar. En aquest cas és important disposar d'un currículum actualitzat amb les tasques i formació realitzats.

Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Tremp és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (administracio@ajuntamentdetremp.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Plaça de la Creu, 1, 25620, Tremp, (Lleida)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 15/09/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.