Participació als mercats firals de la ciutat de Tremp

Sol·licitar espai d’exposició i/o venda a les fires del municipi de Tremp

En termini
Requisits previs

Productors agroalimentaris i artesans.

Complir les condicions establertes per l’organització

Preu / Taxa
Documentació a aportar
Adjuntar la documentació següent a la instància genèrica:

*El document de sol·licitud específic del tràmit també es pot descarregar de la secció de Més informació - Documents associats al tràmit que trobareu al final d'aquesta descripció.

En cas de requerir altra documentació complementària, aquesta serà requerida en el moment de la confirmació.

Descripció

Actualment a Tremp tenen lloc dues fires d’un dia que compten amb un espai dedicat a la venda no-sedentària, són:

 • Fira Pallars Terra de Corder, a la primavera,
 • i la Fira del Codony, a la tardor.
Organisme competent / Responsable
Ens en el qual es dirigeixi la petició.
Àrea tramitadora
Alcaldia o Regidoria delegada de l'àrea. Administració Àrea 1 - Promoció econòmica
Qui el pot demanar

La persona interessada (autònom), empresa i/o entitat.

Productors agroalimentaris i artesans.

Canals de tramitació
Electrònic
Electrònic
En el cas de la tramitació electrònica, prèviament heu de disposar d'un mecanisme d'identificació i signatura electrònica. A continuació, inicieu la tramitació de la sol·licitud, tot emplenant el formulari web i signant-lo digitalment.
Estan obligats a l'ús del canal electrònic en les seves relacions amb les Administracions Públiques, els subjectes de l'art. 14.2 de la Llei 39/2015, així com aquells que s'estableixin reglamentàriament.
Podeu consultar els certificats digitals admesos i classificats pel Consorci AOC a la pestanya "classificació de certificats" del servei "Validador" de la pàgina web del servei: https://www.aoc.cat/knowledge-base/category/validador/
 
Per a més informació sobre com demanar l'idCAT Mòbil i l'idCAT, podeu consultar la següent informació:
Període de l'any en què es pot demanar
Durant tot l'any.
Termini de sol·licitud
Fins a exhaurir les places disponibles.
Mitjans de pagament
S’informen als interessats una vegada confirmada la participació a través de la notificació.
Normativa
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Llei 19/2013 del 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i  bon govern
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 • Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat adm. de la Generalitat i dels governs locals i d'impuls de l'activitat econòmica        
 • Ordenança municipal per al govern i l'administració electrònica  
Termini de Resolució
3 mesos
Silenci administratiu
L'Ajuntament donarà resposta a la sol·licitud enviant el contracte, en el cas que aquest no s'envii està denegada la sol·licitud.
Normativa del silenci administratiu
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Altra informació d’interès

Dates de les Fires:

Fira del Codony: Darrer dissabte del mes d'octubre o primer de novembre
Fira Pallars Terra de Corder: El primer cap de setmana del mes de maig

(Anualment es defineixen les dates, cal contactar amb l'Ajuntament per saber exactament les dates)

Per contactar: promocioeconomica@ajuntamentdetremp.cat

Tel: 973650005 ext 341

Un cop feta la sol·licitud, l'Ajuntament de Tremp l'avaluarà i si es valida es procedirà a la contractació de l'espai firal. 

Documents associats al tràmit
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Tremp és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (administracio@ajuntamentdetremp.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Plaça de la Creu, 1, 25620, Tremp, (Lleida)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 19/08/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.