Llicència urbanística obra menor (sense document tècnic)

És el permís necessari per a la realització d'obres considerades com a menors tal com es preveu a l'annex 2 del POUM i l'article 187 del Text Refòs de la Llei d'Urbanisme.
En termini
Preu / Taxa
Segons ordenances fiscals
Documentació a aportar

Adjuntar la documentació següent a la instància genèrica:

 • *Formulari a descarregar i omplir : Sol·licitud de llicència urbanística.
 • Plànol cadastral de la situació de l'obra.
 • Pressupost de les obres a executar.
 • En el cas d'actuar en nom d'una altra persona, el full d'autorització

*El document de sol·licitud específic del tràmit també es pot descarregar de la secció de Més informació - Documents associats al tràmit que trobareu al final d'aquesta descripció.

Descripció
És el permís necessari per a la realització d'obres considerades com a menors. (Les obres menors són les que no comporten augment de la superficie ni de volum de l'immoble).
Organisme competent / Responsable
Ens davant del qual es dirigeix la petició.
Àrea tramitadora
Alcaldia o Regidoria delegada de l'àrea. Desenvolupament Area 2.
Qui el pot demanar

La persona interessada major d'edat o el seu representant degudament acreditat/da.

Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal
Presencial

L'atenció presencial a l'Ajuntament de Tremp és amb cita prèvia. Per sol·licitar la cita prèvia es pot fer de dues formes:

A través d'internet: https://citaprevia.ubintia.com/tremp/#nbb o trucant al telèfon 973650005

Electrònic
En el cas de la tramitació electrònica, prèviament heu de disposar d'un mecanisme d'identificació i signatura electrònica. A continuació, inicieu la tramitació de la sol·licitud, tot emplenant el formulari web i signant-lo digitalment.
Estan obligats a l'ús del canal electrònic en les seves relacions amb les Administracions Públiques, els subjectes de l'art. 14.2 de la Llei 39/2015, així com aquells que s'estableixin reglamentàriament.
Podeu consultar els certificats digitals admesos i classificats pel Consorci AOC a la pestanya "classificació de certificats" del servei "Validador" de la pàgina web del servei: https://www.aoc.cat/knowledge-base/category/validador/
 
Per a més informació sobre com demanar l'idCAT Mòbil i l'idCAT, podeu consultar la següent informació:
Correu Postal
Enviar-ho a l'adreça: Plaça de la Creu, 1 25620 Tremp - Registre d'entrada
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Durant tot l'any
Termini de sol·licitud
Durant tot l'any
Mitjans de pagament
Els previstos a les ordenances
Impresos del tràmit
En cas de tramitar-ho per internet, cal adjuntar a la instància genèrica el formulari de sol·licitud d'obra menor i ordre sepa degudament cumplimentats.
Normativa

Legislació general: 

 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
 • Reial Decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
 • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú.
 • Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic.
 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Legislació específica:

 • Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni cultural català.
 • Decret 179/1995, de 23 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. Article 81
 • Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’edificació.
 • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
 • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
 • Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya, es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Normativa municipal:

Normativa POUM
Ordenança fiscal número 2.3 i 4.4.

Termini de Resolució
Si transcorregut aquest període el sol·licitant no ha rebut cap notificació, la llicència es considera atorgada (llevat que la sol·licitud tingui com a conseqüència que es transfereixin a l'interessat/ada o a tercers facultats relatives al domini públic o al servei públic o que estigui relacionada amb obres de nova planta quan no s'hagin complert els deures exigits per la normativa urbanística aplicable i el planejament o per la manca d'informes preceptius i vinculants d'altres administracions que siguin determinants per a l'atorgament de la llicència; en aquests supòsits es considerarà desestimada).
Normativa del silenci administratiu
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Vies de reclamació
Les ordinàries d'aquest procediment.
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Tremp és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (administracio@ajuntamentdetremp.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Plaça de la Creu, 1, 25620, Tremp, (Lleida)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 26/04/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.