Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Al web municipal es pot consultar les dades de contacte i perfil relatives als alts càrrecs i càrrecs d'aquest ajuntament:

Segueix aquest enllaç per consultar l'informació

 

Pel que fa a les retribucions, s'indica a través d'aquests enllaços les corresponents:

A continuació es detallen les retribucions específiques per regidor/a:

Nom i Cognoms Càrrec Grup Dedicació Retribució anual
Maria Pilar Cases Lopetegui Alcaldessa ERC Exclusiva 43.000,00 euros
Anna Ritz Escur 1a. Tinent Alcalde Junts Per Tremp Exclusiva 35.000,00 euros

 

El règim de percepció d’assistències per cada concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats i de que formin part, amb efectes des del dia 5 de juliol de 2019, en la quantia:

  •  Ple: 100 €
  •  ComissióInformativa General: 100 €
  •  Junta de Govern Local: 230 €
  •  Comissió d’Impuls de Participació Ciutadana i de la Transparència: 250 €
  •  Altres ògans col·legiats de la Corporació 40 €

Als imports anteriors se’ls aplicaran les retencions per conceptes fiscals que legalment corresponguin (IRPF,...).

La percepció d’aquestes assistències és compatible amb l’exercici d’altres activitats retributives, públiques o privades, en els termes previstos per l’article 75 de la LRBRL, en concordança amb el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’administració pública.

 

Les activitats i bens

L'alcalde i els regidors/regidores de la Corporació Municipal, en compliment de les obligacions (1) com a càrrecs electes locals, han presentat les seves declaracions de béns i drets patrimonials i d'activitats en el Registre d'Interessos de l'Ajuntament de Tremp. Aquest Registre és de caràcter públic, està sota la custòdia del Secretari , i els càrrecs electes hi han de dipositar les declaracions a l'inici del mandat corporatiu i modificar-ne les dades quan s'hi hagin produït variacions.

Per consultar les dades d'aquest registre, cal sol·licitar cita prèvia al telèfon 973 650005 de Secretaria General.

(1) D'acord amb l'article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local.