Exp. X2021001852 Durant el termini d’informació pública de tramitació del “Pressupost general de l’Ajuntament de Tremp per al 2022”, que fou aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en la seva sessió del dia 7 de febrer de 2022 i
publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) núm. 30 del dia 14 de febrer de 2022, a l’e-tauler i al tauler d’edictes, es va presentar una reclamació. Per acord pres en sessió plenària del dia 4 d’abril de 2022, dita reclamació ha estat desestimada i s’ha aprovat definitivament el pressupost, d’acord amb les determinacions de l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel què s’aprova el text refós de la Llei 39/1988 reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).

En conseqüència es resumeix a continuació l’estat d’ingressos i despeses de conformitat amb els articles 27 del RD 781/1986 de 18 d’abril (BOE del 22), 283 Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril (DOGC del 20 de maig) i 169 de la Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel què s’aprova el text refós de la Llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) (BOE del 9).

Es fa constar que contra l’aprovació definitiva del pressupost les persones legitimades podran interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós de Lleida pel termini de dos mesos des de la publicació. Això no obstant, aquestes persones podran interposar recurs de reposició davant l’Ajuntament Ple en termini d’un mes, amb caràcter potestatiu, així com qualsevol altre que estimin convenient.

Així mateix i d’acord amb el que preveu l’article 166.2 del TRLRHL es fa constar que conjuntament amb el pressupost queden aprovades aquelles operacions de crèdit, les característiques de les quals consten a l’expedient.

1.- Acord aprovació inicial

2.- Publicació al BOPL

3.- Acord aprovació definitiva

4.- Publicació al BOPL

Documentació del pressupost general exercici 2022:

1.- Estat d’ingressos i despeses.

2.- Bases d’execució del pressupost.

3.- Programes anuals d’actuació, inversions i finançament de les societats mercantils.

4.- Estat de consolidació.

5.- Estat de previsió de moviments i situació del deute.

6.- Memòria explicativa.

7.- Liquidació del pressupost de l’exercici anterior i avanç de la del corrent.

8.- Annex de personal.

9.- Annex de les inversions a realitzar en l’exercici.

10.- Annex dels beneficis fiscals en tributs locals.

11.- Annex amb informació relativa als convenis subscrits amb les CCAA en matèria de despesa social.

12.- Informe econòmic financer