T'agradaria conèixer els terminis de conservació de la documentació?

El calendari de conservació i règim d'accés de la documentació és una eina fonamental que permet gestionar adequadament els documents. El calendari és fruit d'un procediment que s'inicia amb l'avaluació dels documents i continua amb la decisió sobre la seva disposició. A més a més, també incorpora el seu règim general d’accés.

El conveni signat el dia 23 de desembre de 2009 entre el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, el Consell Comarcal del Pallars Jussà i l’Ajuntament de Tremp estableix que els fons documentals existents l’Arxiu Municipal de Tremp passin a l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà, que farà alhora les funcions d’arxiu comarcal i d’arxiu municipal de Tremp.

La documentació administrativa més recent continua a les depenències municipals.

 

Conservació

 

El calendari de conservació i d’eliminació de la documentació és una eina que permet gestionar adequadament els documents. S’inicia amb l’avaluació dels documents i continua amb la decisió sobre la seva disposició.

 

La Comisió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria (CNAATD) és un òrgan col•legiat de caràcter tècnic, adscrit a la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, que desenvolupa les competències en les matèries d'avaluació i tria de la documentació i accés que li atribueix la Llei 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents i està regulada pel Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents.

 

L’Ajuntament de Tremp no té un calendari de conservació i eliminació documental propi, s’apliquen les taules d’avaluació documental i el procediment que estableix la CNNATD.

 

Règim d’accés

 

En el sistema legislatiu actual i d’organització d’arxius, es pot accedir als documents públics tant d’arxius de caràcter històric com d’arxius administratius.

 

Pel que fa a la documentació històrica, la major part es pot consultar lliurament omplint els formularis de sol·licitud corresponent.

Arxius Comarcal del Pallars Jussà:http://cultura.gencat.cat/arxius/acpj

 

Pel que fa als documents que formen part dels expedients administratius i els documents que estan en tramitació, es poden consultar amb les limitacions pròpies del procediment administratiu que se segueix, presentant la sol·licitud d’accés en forma d’instància.

Ajuntament de Tremp:‎ www.ajuntamentdetremp.cat

Accés a la sol·licitud d'informació pública

 

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC, 6780, 31/12/2014) regula i garanteix, entre altres,  el dret d’accés de les persones a la informació i la documentació públiques.

 

La Comissió (CNAATD) té competència per fer informes no vinculants en el cas que considereu que s’ha vulnerat el vostre dret d’accés als documents o en el cas que es vulguin consultar documents exclosos de consulta pública.

 

Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD): http://cultura.gencat.cat/cultura/arxius/cnaatd