Si no saps quines són les accions pròpies d'aquesta administració, aquí trobaràs quines són les seves atribucions.

 

Les activitats de l'Agrupació d'Empreses Municipals AIE, venen regulades a l'article 3 del seu Estatut. Aquesta té per objecte l'activitat econòmica auxiliar de les que realitzen els socis, consistent en el desenvolupament d'activitats complementàries, concretament en l'àmbit de:

 1. Els serveis de telecomunicacions, informàtica i audiovisuals, que comprenen, entre d'altres, els sistemes i processos de telefonia fixa i mòbil, l’atenció al públic, la transmissió de dades per qualsevol mitjà i la coordinació mitjançant sistemes integrats entre els associats i demès organismes municipals i d’altres administracions públiques.
 2. L’adquisició i obtenció de llicències i programes informàtics, l’adquisició i renting o Leasing de vehicles, mobiliària d’oficina, instal·lacions i material informàtic, audiovisual i ofimàtic, així com els serveis de combustible, manteniment i reparació dels mateixos.
 3. El subministrament de material d’oficina, audiovisual, informàtic i ofimàtic i de qualsevol altre tipus de béns consumibles.
 4. Els serveis de manteniment i neteja d’edificis dels associats i de la seva ampliació i reparació. Aquest servei contempla el manteniment de la jardineria.
 5. Els serveis de comercialització, publicitat, màrqueting i el disseny i desenvolupament d’estratègies comercials comunes i/o individuals.
 6. Els serveis de vigilància d’immobles, oficines, tallers i demés instal·lacions dels associats.
 7. La contractació de qualsevol tipus d’assegurances dels béns mobles i immobles adscrits a les activitats comercials dels associats i del seu personal.
 8. Gestionar els tràmits previs a la contractació d’obres i serveis de les activitats integrants de l’objecte social dels socis en el benentès que, en cap cas, assumiran les competències resolutives dels socis, en matèria de contractació.
 9. La planificació, disseny i promoció de polítiques conjuntes encaminades a la millora de la gestió individual i/o col·lectiva de les empreses associades, així com l’anàlisi de la viabilitat de projectes i inversions.
 10. Prestar els serveis d’assessorament econòmic i fiscal, de comptabilitat, auditories, fiscalitat i coordinació en l’elaboració i seguiment dels pressupostos. Aquests serveis inclouen el control de despeses i compres i la gestió de nous ingressos i fons europeus. En aquest sentit assessorarà en matèria de polítiques de finançament dels associats i donarà el suport necessari per a la obtenció dels productes financers més avantatjosos. Podrà, igualment donar suport en la obtenció de recursos de la Unió Europea, Administració Central, Administració Autonòmica i administracions locals, així com de qualsevol altre organismes públic o privat nacional o internacional.
 11. La prestació de serveis auxiliars a les empreses que la integren, de caràcter administratiu, de comunicació, de prospecció de mercats, de treball d’estudi, de relacions institucionals, de relacions amb les entitats locals i de control de projectes corporatius.
 12. La gestió dels recursos humans dels associats, que comprendrà, entre d’altres, els processos de selecció de personal, la gestió de nòmines, la coordinació dels recursos laborals  i humans i els riscos laborals.
 13. La gestió d’altres serveis auxiliars relacionats amb la protecció de dades, l’assessorament legal, l’inventari de béns, la implantació, coordinació i seguiment de sistemes de qualitat i d’altres prestacions de serveis complementaris que no siguin activitats pròpies de l’objecte social de les empreses associades ni constitueixin serveis públics.

En definitiva, totes aquelles activitats de suports i d’actuació conjunta per atendre les necessitats comuns dels seus socis, vetllant pel seu benefici.