La relació de llocs de treball és l'instrument tècnic que permet l'ordenació del personal d'acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball. Inclou tots els llocs de treball de funcionaris, i de personal laboral i eventual, independentment de si estan o no pressupostats. En aquest apartat, doncs, podràs consultar tota la relació de places de l'ens.

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

         
             

Denominació
del lloc

CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DEL LLOC DE TREBALL

Provisió llocs
treball

Funcions bàsiques

 

Categoria

Grup

Salari base

 

Són pròpies d’aquest lloc, a títol enunciatiu, totes aquelles activitats que, per analogia, són assimilables a les següents:

 

Director/-a gerent

Titular Superior

A-1

(1)

(2)

-La direcció econòmica, pressupostària, comercial, productiva i de gestió del personal de l’empresa.
-Supervisió de les feines administratives, comercials, de manteniment i de producció.

 

Responsable Unitat de Contractació, Administració Electrònica i Transparència

Titular Superior

A-1

(1)

(2)

Contractació:

- Assessorament a les empreses en matèria de contractació

-Confecció dels plecs administratius i coordinació dels plecs tècnics

-Seguiment dels processos de licitació en totes les seves etapes

-Coordinar l’acompliment normatiu dels contractes menors

-Assessorar i coordinar la posada en funcionament de la contractació electrònica i el seu posterior us

Transparència: D’acord amb el marc legal, assessorar i coordinar amb les empreses l’acompliment de l’obligació de transparència, utilitzant els mitjans i canals telemàtics establerts.

Administració electrònica: Assessorar i coordinar amb les empreses la implantació i funcionament de l’EACAT i els serveis disponibles de l’AOC d’acord amb les necessitats prèviament identificades de cadascuna d’elles.

 

Administració

Oficial 3ª

C-2

(1)

(2)

-Suport administratiu en matèria de contractació pública i administració electrònica.

-Seguiment execució Portals de Transparència.

-Executar els procediments administratius establerts.

-Operar amb equips d’oficina i aplicacions informàtiques de tractament de texts, fulls de càlcul i bases de dades.

-Atenció al públic.

 
             

NOTA:

           

(1) Salari base segons Conveni col·lectiu de treball de l’empresa

 

(2) La provisió dels llocs de treball s'ajusta al que estableixen les instruccions internes de contractació de recursos humans per les empreses que conformen l'AEMT AIE.