En aquest apartat trobaràs el detall sobre els contractes que l'ens tingui programats.

L’article 28.4, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), estableix que les administracions públiques han de programar l'activitat de contractació pública que han de dur a terme en un exercici pressupostari o períodes plurianuals, i han de donar a conèixer el seu pla de contractació anticipadament mitjançant un anunci d'informació prèvia, que ha de recollir, almenys els contractes que han de quedar subjectes a una regulació harmonitzada.

L’article 134 de la mateixa LCSP, disposa que les administracions públiques donaran publicitat de la seva previsió d'activitat de contractació pública subjecta a regulació harmonitzada, a través del Diari Oficial de la Unió Europea, així com del perfil del contractant de l’òrgan de contractació, mitjançant l’anunci d’informació prèvia.

Des de l’Agrupació d’Empreses Municipals de Tarragona, AIE (en endavant AEMT AIE) i en base al control que es realitza dels terminis d’execució dels contractes, es disposa de les dates de venciment dels que han estat licitats des de l’esmentat Servei.

Tenint en compte aquesta informació, així com també la informació facilitada per part de la AEMT AIE, el Pla de Contractació s’estructura de la següent forma.

TIPUS

OBJECTE DEL CONTRACTE

SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA

TRAMITACIÓ

CODI CPV

DATA PREVISTA

APROXIMADA

DE LICITACIÓ

Serveis

Assessorament i gestió laboral

No

Ordinària

79414000-9

1r trimestre 2022

Serveis

Assegurança de vida i accidents

No

Ordinària

66511000-5

2n trimestre 2022